Vallavalitsuse istungilt 22.05.2024

154
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridus- ning majandusküsimused. Anti nõusolek avalike ürituste korraldamiseks. Kinnitati valla taotluste esitamise ning menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Maaüksuste jagamise arutelu ja seotud isiku ärakuulamine. Kuulati ära Heldur Tsopp’i seisukohad. Vallavalitsus selgitas veelkord, et kui maaomanikud soovivad endiselt ühe katastriüksuse jagamise käigus moodustada üle viie maaüksuse, tuleb selleks koostada detailplaneering.
Anti projekteerimistingimused Räni alevikus asuva Pärnasalu 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 32 kruntidele korterelamute püstitamiseks ja detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala, hoone kõrgus ja korruselisus).
Anti ehitusluba Räni alevikus Viirpuu tänav, Ränirahnu tee lõik 1, Päikeseratta ja Kobara kinnistule veetorustiku, survekanalisatsioonitorustiku koos pumplaga ja tuletõrje veevõtuhüdrandi rajamiseks.
Anti kasutusluba Tõrvandi alevikus Saialille 37 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule.
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Lemmatsi külas Lepalaane 1a maaüksusel.

Maaküsimused

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvale Roosi 4 katastriüksusele.

Katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

  • Tatra külas asuva Ülesoo katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks
  • Vana-Kuuste külas asuvate Männi ja Arutalu katastriüksuste piiride muutmisega

Anti nõusolek Raanitsa külas asuva Hädavere tee koormamiseks isikliku kasutusõigusega Reelika Jõeveere kasuks ja määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.
Asendati vallavalitsuse 03.01.2020 korralduse nr 1591 punktis 2 lisatud asendiplaan PARI piiranguala väljavõttega.

Sotsiaalküsimused

Määrati peretoetus.

Kultuuri- ja haridusküsimused

Määrati huvihariduse toetused viiele õpilasele.
Eraldati 2024. aasta vallaeelarvest täiendavad tegevustoetused Kambja Ignatsi Jaagu Koolile summas 3025 eurot.
Rahuldati mittetulundusühenduste toetusfondi vahendite jaotamise komisjoni ettepanekul mittetulundusühenduste taotlused ning 2024. aasta vallaeelarvest eraldatakse ühekordset toetust mittetulundusühendustele Jõusport MTÜ, Kambja Laulu- ja Mänguselts MTÜ ja Haridusselts Tõrvik MTÜ. Rahuldamata jäeti Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidu ja SA Eesti Maaelumuuseumid taotlused.
Nõustuti Kambja Kultuur ja Sport (sh asutuse juhataja) põhipuhkuse pikendamisega seitsme kalendripäeva võrra, s.o 28 kalendripäevalt 35 kalendripäevani, alates 01.01.2024.

Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamiseks

Anti luba SAle Eesti Maaelumuuseumid 21.–22.06.2024 kell 1.00 Ülenurme jaaniõhtu 2024 korraldamiseks Eesti Põllumajandusmuuseumi territooriumil (Pargi 4, Ülenurme) taotluses märgitud tingimustel.
Lubati Külitse Külaselts MTÜl (reg kood 80631648) korraldada 10.08.2024 kell 7.00–23.00 avalik üritus vastavalt taotlusele.

Majandusküsimused

Välja makstakse Tõrvandi alevik Ringtee 15 korteriühistule (registrikood 80421684) jäätmemaja ehituse toetus summas 3000 eurot.
Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks taotlejaga asukohaga Reola küla, Lennu 42 tähtajaga 01.06.2024—30.05.2027.

Valla taotluste esitamise ning menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Võeti vastu määrus „Kambja valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimääruse kinnitamine“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKogunes Kambja Valla Noortevolikogu uus koosseis
JärgmineTõrvandi Kool võtab tööle