Vallavalitsuse istungilt 12.10.2022

125
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus ja keskkonnaküsimused. Kinnitati hoolekogude ja koolide koosseisud. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid. Anti ülevaade volikogu menetlusse suunatud eelnõust.

Antud projekteerimistingimised

 • Lemmatsi külas Arroli kinnistule kuni 3 MW päikeseelektrijaama projekteerimiseks
 • Lemmatsi külas Kannistiku tee 24 kinnistule abihoonete projekteerimiseks
 • Sirvaku külas Suure-Kurmo kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuvale Tolga tn 28 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Reola külas asuva Moosi tee 3 maaüksusel olemasoleva hoone laiendamiseks

Antud ehitusload

 • Kambja alevikus Kesk 12 mängu- ja treeningväljaku rajamiseks
 • Räni alevikus Kogre tee 1 äri- ja kaubandushoone püstitamiseks
 • Kammeri külas Kooli kinnistule madalseiklusraja rajamiseks
 • Reola külas Nirgi tee 3 tööstushoone püstitamiseks
 • Virulase külas Toome AÜ 7 üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Soinaste külas Andruse 5 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Reola külas Lennula//Moosi tee kinnistule rajatud kaldteele
 • Reola külas Mooosi tee kinnistule rajatud teemaale
 • Reola külas Moosi tee 1 // Moosi tee kinnistule rajatud laoplatsile
 • Lemmatsi külas Lillemäe 33 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Lemmatsi külas Lillemäe 31 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Laane külas Loojangu 25 kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
 • Uhti külas Valgekõrtsi tee 26a kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale

Määrati katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed

 • Lepiku külas asuv Tohvre maaüksus
 • Lepiku külas asuv Paali maaüksus

Kiideti heaks projekti „Kasesalu uue kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruannetoetussummas 4538 eurot ja taotlejale makstakse välja saadaolev osa toetusest summas 453,80 eurot.
Pikendati hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoorus kuue tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projekti tingimuste täitmise tähtaega kuni 12.02.2023.
Peatati Kambja Vallavalitsuse 06.09.2022 korralduse „Sundvalduse seadmine“ kehtivus ja anti vaide esitajale aega neli nädalat vastuväidete ja ettepanekute esitamiseks nimetatud korraldusele.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaal- ja koolilõunatoetusi. Seati isiku üle hooldus ning määrati hooldajatele hooldajatoetusi. Otsustati tasuda osaliselt ühe üldhooldusteenusele paigutatud isiku kohatasu.

Haridusteemadest määrati toetusi huvitegevuses osalemiseks.

Hangete korraldamises otsustati tunnistada edukaks pakkujaks

 • Kambja valla konsolideerimisgrupi 2022–2024. a aastaaruannete audititegemisel Audiitorbüroo ELSS OÜ
 • Kambja valla ajalehe trükkimise hankel 2023.aastaks Garisson Trükikoda OÜ

Teadmiseks võeti AS Carringon esitatud avaldus hanke mittetäitmise kohta mahtuniversaal sõiduauto kasutusrendi hankel.

Keskkonnaküsimustes loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 12.10.2022—30.04.2023 kahe kinnistu jäätmevaldajad, kes talvisel perioodil suvilates ei ela.

Personaliküsimustes kinnitati Kambja Ignatsi Jaagu Kooli ja Soinaste Lasteaia Laululind hoolekogu koosseis. Kooskõlastati Ülenurme Gümnaasiumi ja Unipiha Algkooli töötajate koosseis alates 01.09.2022.

Volikokku suunati otsuse eelnõu „Audiitori määramine“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurmel avati Tartu rattaringluse parkla
JärgmineEttevõtliku neiu julgustükk