Vallavalitsuse istungilt 16.11.2022

130
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringuküsimused, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine, sotsiaalteenuse rahastamine, munitsipaaleluruumi üürilepingud, huvihariduse toetuste määramine ning reklaami paigaldamise luba.

Antud projekteerimistingimised

  • Reola külas asuvale Vanakooli tee 7 maaüksusele tootmishoone projekteerimiseks
  • Soinaste külas Tartu mnt 72a maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks

Antud ehitusload

  • Talvikese külas Andre maaüksusele puurkaevu rajamiseks
  • Vana-Kuuste külas Rotilohu maaüksusele puurkaevu rajamiseks

Anti kasutusluba Lemmatsi külas Lillevälja tee 7 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Nõustuti Vana-Kuuste külas asuvate Laine ja Pargi katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks ning määrati moodustatava katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve.
Nõustuti Külitse alevikus asuva Pärna tee 8 katastriüksuse jagamisega ning määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadress ja sihtotstarve.

Sotsiaalküsimustes otsustati tasuda Kambja Vallavalitsuse poolt alates 07.11.2022 igakuiselt isiku hooldamise eest kohatasu maksumusest puudujääv osa.

Lõpetati munitsipaaleluruumi üürileping asukohaga Männi 1–4 Kambja alevikus 31.10.2022 ning anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks samal aadressil tähtajaga 01.11.2022–31.11.2024.
Sõlmiti tähtajalised üürilepingud kolmeks aastaks asukohaga Lennu 42, Kammeri õpetajate majas ja Kambja alevikus Kesk 12.

Huviharidusteemadest määrati toetusi huvitegevuses osalemiseks.

Anti luba Dorpat Kinnisvara OÜle reklaami paigaldamiseks asukohaga Kevade 7, Soinaste küla. Reklaami paigaldusloa kehtivuse aeg on 04.11.2022—31.12.2024.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVõimalus liituda uue lasteaia meeskonnaga
JärgmineLaululinnu lasteaed otsib oma tegusasse kollektiivi õpetajat ja abiõpetajaid