Vallavalitsuse istungilt 30.11.2022

180
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus-, maa-, keskkonna-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Kehtestati infolehe Kambja Valla Sõnumid hinnakiri.

Antud ehitusload

  • Lemmatsi külas Arako tee 20 üksikelamu püstitamiseks
  • Lemmatsi külas Kannistiku tee 24 abihoone püstitamiseks
  • Pangodi külas Saia maaüksusele puurkaevu rajamiseks
  • Rebase külas Pihlaka maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks
  • Reola külas Moosi tee 3 PVC halli püstitamiseks
  • Soinaste külas Rehepapi tee 27 ja Rehepapi tee 29 vedelgaasipaigaldise rajamiseks

Antud kasutusload

  • Kambja alevikus Põllu 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Soinaste külas Rehepapi tee 27 kinnistul osaliselt laiendatud tootmishoonele
  • Tõrvandi alevikus Leetsi 5 kinnistule püstitatud üksikelamule

Kiideti heaks projekti „Linda kinnistu veepuhastusseadmed“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 770,50 eurot, makstes taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 77,05 eurot.
Nõustuti sundvalduste seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Ülenurme alevikus asuvatele Tartu mnt 50, Tartu mnt 50a, Tartu mnt 40a, Tartu maantee J4 ja Tartu maantee J7 katastriüksustele ning Reola külas asuvale Kingupõllu kinnisasjale.

Sotsiaalküsimustes seati isiku üle hooldus ja määrati hooldajale hooldajatoetus. Jäeti rahuldamata taotlus sotsiaalteenuse eest tasumiseks.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti perioodil 30.11.2022—30.04.2023 Käpa AÜ 45, Pangodi küla jäätmevaldaja.

Huviharidusteemadest määrati õppuri toetusi huvitegevuseks kolmele sportlasele.

Kehtestati infolehe Kambja Valla Sõnumid reklaami hinnakiri.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
Eelmine2023. aastast muutub lasteaia kohatasu
JärgmineMaadluslapsed edukad Tartumaa meistrivõistlustel