Kokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest

801

20. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Pulli külas asuvale Uibumõisa maaüksusele elamu ja abihoone ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada ehitusload Kambja valla Est-side 12 Tamsa-Pangodi-Prangli valguskaabli paigaldamiseks, Tõrvandi alevikus Lao tee 2 laohoone püstitamiseks, Soinaste külas Kibuvitsa 2 üksikelamu, Kuslapuu 4 üksikelamu, Linnavere tee 17 üksikelamu ja Kibuvitsa 8 ridaelamu püstitamiseks, Ala maaüksusele laoplatsi rajamiseks ning Tõrvandi alevikus Aasa 20 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Rukki 3 üksikelamule, Saialille 2, 4, 6 ja 8 paarismajadele ning Uhti külas Nõlva tee 11 kasvuhoonele.

Kehtestada Kambja valla Tatra küla Kannastiku maaüksuse detailplaneering.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 18 isikule kogusummas 1612 eurot, keelduda kahele isikule toetuse määramisest.

Lõpetada kolme isiku hooldus ning hooldajatoetuse maksmine.

Toimus arutelu 25. septembri volikogu istungile esitatavate eelnõude üle.

27. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Vana-Kuuste külas Veski maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks, Pühi külas Tiigiveere maaüksusele abihoone püstitamiseks, Kambja vallas Tartu-Maaritsa 110kV õhuliini projekteerimiseks ja Õssu külas Pireti maaüksusele laohoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Kraavi maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Räni alevikus Lehe tn 14 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Soinaste külas Tartu mnt 83a ja Mesiheina 10 üksikelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Koovitaja 13 üksikelamule, Soinaste külas Tuule tn 12 üksikelamule ja Kambja alevikus Mõisapargi maaüksuse esinemisplatsile.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Räni alevikus asuvate Piiri ja Väikepiiri katastriüksuste lähiaadressid.

Kinnitada projekti „Reola raudteemaja reoveesüsteemi rekonstrueerimine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2570,52 eurot ja maksta Geili Niklusele välja saadaolev osa toetusest summas 260,52 eurot.

Anda välja kaks volitust eestkostja ülesannete täitmiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 1055 eurot.

Määrata isikule hooldus ning määrata hooldajatoetus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Sverresson osutatud tugiisiku teenuse eest vastavalt esitatud arvetele.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Osaleda Päästeameti projektis „500 kodu korda” omaosalusega summas 5239,60 eurot ning sõlmida projekti elluviimiseks vastavad lepingud.

Kinnitada Kambja lasteaia Mesimumm hoolekogu esitatud koosseisus ning määrata valla esindajaks hoolekogus haridusnõunik Maia Uibo.

Premeerida Kambja valla aasta õpetaja nominente.

Määrata Ülenurme korvpalliklubile tegevustoetust.

3. oktoobril otsustati

Algatada Tõrvandi alevikus Näki tee 1 detailplaneering ning kinnitada Tõrvandi alevikus Näki tee 1 detailplaneeringu lähteülesanne, mitte algatada Näki tee 1 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Algatada Soinaste külas Kaasiku tn 35 detailplaneering ning kinnitada Soinaste küla Kaasiku tn 35 detailplaneeringu lähteülesanne, mitte algatada Soinaste küla Kaasiku tn 35 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Väljastada kasutusload Lemmatsi külas Lillemäe 29 üksikelamule ja Õssu külas Pihlapuu 7 büroo- ja tootmishoonele.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 27.09.2018 korralduse nr 632 „Ehituslubade väljastamine“ punktis 1.3. ning lugeda õigeks, et ehitusluba väljastatakse Soinaste külas Tartu mnt 83 üksikelamu püstitamiseks.

Kinnitada projekti „Haage tee 26 kanalisatsioonisüsteemi ehitamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3520,98 eurot ja maksta Kaido Põllustele välja saadaolev osa toetusest summas 391,22 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 1240 eurot, jätta ühele isikule toetus määramata.

Määrata MTÜle Kuuste Meesselts tegevustoetust lõikuspeo korraldamise kulude katteks.

11. oktoobril otsustati

Väljastada ehitusload Sulu külas Järveveere maaüksusel asuva restoran-külalistemaja laiendamiseks, Soinaste külas Pähkli tn 10 üksikelamu püstitamiseks ning Pähkli tn 12 kahe korteriga elamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Rattasepa tee üksikelamule, Kunimäe tee 8 üksikelamule ja Meremäe tee 7 üksikelamule, Laane külas Sirmiku tn 1 abihoonele, Õssu külas Lepiku tee 13 üksikelamule, Räni alevikus Kaval-Antsu tee 4 üksikelamule ning Ülenurme alevikus Päevalille tn 7 ridaelamule.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus asuva Kasevälja tee kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata Soinaste külas asuvate Meremäe tee 14, Pesapaiga tn 1, Tooma tn 1 ning Tooma tn 3 katastriüksuste jagamise ja piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soosilla külas asuva ja Kambja valla munitsipaalomandis oleva Kose tee L3 (riiklikus teeregistris tee nr 9490216) teenindusmaa suuruseks 0,11 ha ning Kose tee L3 teenindusmaa ulatuses moodustatava katastriüksuse lähiaadressiks Kose tee L3 ja sihtotstarbeks transpordimaa.

Määrata Soosilla külas asuva ja Kambja valla munitsipaalomandis oleva Kose tee L5 (riiklikus teeregistris tee nr 9490216) teenindusmaa suuruseks 0,07 ha ning Kose tee L5 teenindusmaa ulatuses moodustatava katastriüksuse lähiaadressiks Kose tee L5 ja sihtotstarbeks transpordimaa.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 14 isikule kogusummas 2027 eurot.

Tunnistada lihthanke „Kambja valla, Tõrvandi aleviku, Ringtee tn 2, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 kortermajade parklate ülekatte teostamine“ edukas pakkuja Asfaldigrupp OÜ kõigile hanketeate punktides III.1.2. ja III.1.3. esitatud kvalifitseerimise tingimustele vastavaks.

Sõlmida kahe isikuga munitsipaaleluruumi üürilepingud.

Tunnistada kehtetuks OÜle Reklaamtreiler „Farmada arenduse” paigaldusluba Soinaste külas Kanarbiku tn 1 maaüksusele.

Määrata Ülenurme suusagrupile tegevustoetust Levi lumelaagri (21.11.-17.12.2018) kulude katteks.

Kinnitada Unipiha algkooli, Soinaste lasteaia Laululind ja selle filiaali, Ülenurme lasteaia ja Tõrvandi lasteaia Rüblik hoolekogud ning määrata valla esindajaks hoolekogus haridusnõunik Maia Uibo.

Toimus arutelu valla arengukava eelnõule tehtud ettepanekute ja eelarve strateegia eelnõu üle.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineGaasid – mis on mis?
JärgmineÜlenurme korvpalliklubi noormehed maailmameistrivõistlustel Hiinas