Vallavalitsuse istungilt 11.01.2023

407
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning halduse- ja keskkonnaküsimused. Täiendati valla kriisikomisjoni. Otsustati suunata volikogu menetlusse eelnõud.

Anti ehitusluba Lalli külas Püssi puurkaevu rajamiseks ning kasutusluba Mäekülas Väike-Kalevi kinnistule püstitatud tootmishoonele.
Kehtestati Laane külas asuva Tammelehe maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Kinnitati hajaasustuse 2022 programmi raames esitatud projekti „Mäekopa kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5199,07 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 577,67 eurot.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Kambja valla omandis olevatele Räni alevikus asuvatele Ränirahnu tee 1, Viirpuu tänav ja Päikeseratta maaüksustele.
Puudutatud isikutele saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks korralduse eelnõu „Tiigi tee 15 ehitiste mittetagastamine“.

Sotsiaalküsimustes makstakse isikule tervisetoetust. Tasutakse omasteta isiku matusega seotud kulud arve alusel Tallinna Krematooriumi ASle. Rahuldamata jäeti munitsipaalelamispinna taotlus. Anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Halduse- ja keskkonnaküsimustes võõrandatakse avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv buss Mercedes-Benz alghinnaga 22 725 eurot. Elektrilevi OÜga sõlmitakse liitumisleping asukohaga Lennu tn 42 Reola külas maksumusega 24 822 eurot. Anti luba Reola külas asuva Kooli–Kuivati tee (tee nr 9490115) 0,1-0,3 km lõigu liikluseks ajutiseks sulgemiseks 12.01—03.02.2023. Üles öeldi munitsipaaleluruumi üürileping 2 Kambja alevikus 30.04.2023. Kinnitati jäätmehoolduseeskirjast tulenevate taotluste ja õiendite vormid.

Täiendati valla kriisikomisjoni, määrates komisjoni liikmeks Ragnar Veemaa.

Otsustati suunata volikogu menetlusse eelnõud

  • määrus „Koolilõpetaja stipendium“ muutmine
  • nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks (Linnavere tee 1-1 korteriomand)

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAvati ümberehitatud Ülenurme spordihoone
JärgmineEnampakkumise korras võõrandatakse vallale kuuluv buss (uuendatud)