Vallavalitsuse istungilt 09.03.2023

429
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ning sotsiaalküsimused. Otsustati toetada huvihariduse pakkujate ja mittetulundusühenduste tegevust. Täpsustati valla 2023. aasta eelarvet. Võeti vastu liikluskorraldusega seotud otsuseid. Algatati metsaraie korduv enampakkumine. Kinnitati riigihanke tulemused. Esitati volikogu menetlusse eelnõud. Anti ülevaade Tõrvandi Koolist.

Anti projekteerimistingimused Pangodi külas Kukemuru kinnistul üksikelamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% hoone esialgu kavandatud mahust.

Antud ehitusload

 • Reolasoo külas Taara puurkaevu rajamiseks
 • Lalli külas Ala-Sepa päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Ülenurme alevikus Kasevälja tee 3 abihoone püstitamiseks
 • Lepiku külas Naabri abihoone püstitamiseks
 • Soinaste külas Kiire 12 üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Kaasiku 19 üksikelamu püstitamiseks
 • Laane külas Näki põik 3 elamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee // 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T24 // Tartu-Petseri 3,4–5,3 km sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Lepiku külas Männi üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Kullaga külas Salu kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Lalli külas Varesemäe kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale

Detailplaneeringute lähteseisukohtade muutmine ning pikendamine kolme aasta võrra

 • Ülenurme alevikus asuva Jõeveere detailplaneering
 • Räni alevikus asuvate Ränirahnu tee 2 ja Viirpuu 25a detailplaneering

Nõustuti Soinaste külas asuva Tõrvandi tee 50 katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Enefit Connect OÜ kasuks Kambja vallas Pangodi külas asuvate Käpa tee, Käpa teelõik 3 ja Esikäpa katastriüksusele.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetusi.

Huviharidusküsimustes toetatakse 2023. aasta I poolaastal huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkujaid kogusummas 22 137,50 eurot.
Otsustati jätta rahuldamata taotlusi huvitegevuse toetuse saamiseks.

Mittetulundusühendustele otsustati eraldada 2023. aasta vallaeelarvest tegevustoetusi kogusummas 30 838 eurot.

MTÜ Tartu Kalev Jalgpalliakadeemia projektile „Kambja valla noorte osalemine jalgpalliturniiril Gallini Cup“ eraldatakse toetust summas 1400 eurot.

Kinnitati Kambja valla 2023. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena.

Liikluskorraldusega seotud küsimustest anti luba PÕDRA MAJA OÜle ajutiseks liikluse sulgemiseks Tõrvandi alevikus asuva Aia tänava (tee nr 9490067) 0,45–0,55 km lõigul ajavahemikus 15.–21.03.2023 ning ajutiseks ühel sõidusuunal liikluse sulgemiseks Tõrvandi alevikus asuva Aia tänava (tee nr 9490067) 0,45-0,55 km lõigul 30.03–06.04.2023.
Kehtestati Tehnopargi tee (tee nr 9490264) 0,36–0,9 km lõigul sõidukite suurimaks piirkiiruseks 30 km/h (korraldus nr 1478). Tegemist on sõidukite piirkiiruse 30 km/h mõjuala pikendamisega.
Võeti teadmiseks LEONHARD WEISS OÜ kaeveloa taotlus, millega seoses toimub Enefit Connectile kuuluva kaabli sügavamale kaevamine 20.–21.03.2023.

Tunnistati vallavalitsuse 25.01.2023 korraldustega nr 1304 ja nr 1305 kinnitatud enampakkumismenetlused lõppenuks nurjumise tõttu ning algatatakse uus enampakkumismenetlus eraldiste 1 ja 2 raieõiguste võõrandamiseks. Enampakkumine viiakse läbi osta.ee oksjonikeskkonnas. Otsustati langetada enampakkumiste müügi alghinda 30% ja kinnitati eraldiste 1 ja 2 raieõiguste müügi alghinnaks kokku 8 620 eurot.

Kinnitati riigihanke „Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2023—2025. aastal“ (viitenumber 258962) tulemused.

Volikogu menetlusse esitatakse eelnõud

 • Laane külas asuva Masso maaüksuse ja Tõrvandi alevikus asuvate Massopõllu, Põhja-Masso, Lõuna-Masso ja Väetiseküüni-Lennuvälja tee lõik 4 ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
 • Nõustumine vallavara omandamisega (Lalliveski tee)
 • Heina tänava omandamine

Tõrvandi Kooli õppejuht Jonas Nahkur andis ülevaate kooli õppekavast.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineSademevee kollektori ehitustööde tõttu suletakse Tõrvandi alevikus Aia tänav
JärgmineAprillist lisanduvad väljumised Kuuste, Vana-Kuuste ja Voore bussipeatusest