Vallavalitsuse istungilt 06.04.2023

410
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ning hankeküsimused. Kinnitati kaasava eelarve 2023. a ellu viidav idee. Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks. Nõustuti hankelepingu täitmise nõude esitamisega. Esitati volikogu menetlusse eelnõud.

Anti projekteerimistingimused Räni alevikus asuva Räniküla 18 krundile üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Antud ehitusload

  • Kambja alevikus Põllu 7a väetisehoidla ümberehitamiseks seemnekeskuseks
  • Laane külas Sädeluse maaüksusel üksikelamu püstitamiseks
  • Reola külas Moosi tee 3 maaüksusel tootmishoone laiendamiseks
  • Räni alevikus Räniküla 5a üksikelamu püstitamiseks
  • Soinaste külas Sae tee 1 kõrvalhoone püstitamiseks
  • Soinaste külas Talu tee 1 üksikelamu püstitamiseks
  • Uhti külas Karikakra maaüksusel üksikelamu püstitamiseks

Anti kasutusluba Ülenurme alevikus Lennu 16 kinnistul laiendatud üksikelamule.
Tagastatakse OÜ Albatrek 30.03.2023 esitatud vaie vallavalitsuse 12.05.2022 korraldusele nr 460, millega anti projekteerimistingimused Ülenurme–Külitse kergliiklustee projekteerimiseks.
Rahuldamata jäeti vaie vallavalitsuse 22.02.2023 korralduse nr 1395 osas.

Nõustuti Visnapuu külas asuva Krusako katastriüksuse 28203:003:0050 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Räni alevikus asuva Kassisilma tänava lõik 2 kinnisasja (katastriüksus tunnusega 28301:001:0593 sihtotstarbega transpordimaa) koormamiseks isikliku kasutusõigusega BF Property OÜ kasuks.

Hankeküsimustes tunnistati riigihanke „Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2023–2025. aastal“ hankeosa 3 „leib, sai ja pagaritooted“ edukaks pakkujaks aktsiaselts Lõuna Pagarid (registrikood 10566412) ja sõlmitakse raamleping.
Anti nõusolek lepingu tähtaja pikendamise osas kuni 1. juuni 2023 riigihanke „Ülenurme-Külitse kergliiklustee projekteerimine“ tulemusel sõlmitud töövõtulepingu nr 12-17/102 muutmiseks, tellides lisatööd:
1) bussitaskute projekteerimine Ropka raudteeületuskoha juurde summas 1500 eurot käibemaksuta;
2) kergliiklustee trassi ümber projekteerimine (sh. uute IKÕ plaanide koostamine) arvestades Transpordiameti korduvalt muutunud tehnilisi tingimusi ning osapoolte soove optimeerida kergliiklustee plaanilist paiknemist, summas 3400 eurot käibemaksuta.

Kinnitati kaasava eelarve 2023. a ellu viidav idee „Külitse järve tee valgustamine“.

Anti luba MTÜ-le Kõike Kaunist (vastutav isik Ragne Kärner-Neevits) ajavahemikul 07.04.2023 kuni 31.10.2023 iga nädala reedel kella 17–19 talutoodete turu Linnaveere OTT korraldamiseks Ülenurme alevikus Tartu mnt 5 Ülenurme Gümnaasiumi parklas.

Anti nõusolek riigihanke „Tõrvandi sademevee peakollektori projekteerimis-ja rekonstrueerimistööde“ tulemusel sõlmitud töövõtulepingu nr 12-17/107 töövõtjale täitmise nõude esitamiseks.

Volikogu menetlusse esitatakse eelnõud

  • Pühi külas asuva Metsa-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
  • Loa andmine riigihankele Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamine 2024–2026
  • Loa andmine riigihankele bussitranspordi tellimine Kambja valla haridusasutustele 2023–2024 ja 2024–2025. õa

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 30.03.2023
JärgmineRongiliinide sõiduplaan alates 29. aprillist