Kokkuvõte Kambja Vallavalitsuse istungitest

1028

15. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Silmapiiri tänavale kergliiklustee projekteerimiseks, Külitse alevikus Lesta maaüksusele loomakasvatushoonete projekteerimiseks, Kodijärve külas Metsaääre maaüksusele garaaži projekteerimiseks, Kaatsi küla Voitka maaüksusele uuselamu ja kõrvalhoone projekteerimiseks ning Pangodi külas Pedasmäe AÜ 11 asuva elamu laiendamiseks.

Väljastada ehitusluba Tõrvandi alevikus Tehno tee 3 tehno- ja logistikakeskuse püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Heina tn 7 üksikelamule, Räni alevikus Heina 11 ja Lehe 22 üksikelamutele.

Algatada Lemmatsi külas asuva Variku maaüksuse detailplaneering ning kinnitada Lemmatsi külas asuva Variku maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanne. Mitte algatada Lemmatsi külas asuva Variku maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Pikendada OÜga Myohliv 07.08.2018 sõlmitud töövõtulepingut 7. jaanuarini 2019.

Muuta Sulu külas asuva Kasetuka katastriüksuse senist nime/lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress/nimi Pangodi AÜ 2a.

Määrata Lemmatsi külas asuva Riia mnt 176 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuva Lehe katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 19 isikule kogusummas 2140 eurot. Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused toetuse määramiseks.

Lõpetada isiku hooldus tema surma tõttu ning lõpetada hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

Kehtestada Reola kultuurimaja ja Kuuste kooli ruumide üürihinnad.

22. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas Kase maaüksusele elamu laiendamiseks, Reola külas Unipiha tee 19 asuva tootmis- ja laohoone laiendamiseks, Räni alevikus Lehe tn 21 ja Lehe tn 29 hoonestusalade tingimuste muutmiseks, Kaatsi külas Männisaare maaüksusele elamu projekteerimiseks ning Soinaste külas Linnavere tee 13 maaüksusele elamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aia 27 abihoone püstitamiseks, Ülenurme alevikus Villa tn 40 üksikelamu püstitamiseks ning Räni alevikus Vanapagana 15 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada ehitusluba Kambja vallas Ülenurme alevikus Paruni 19 krundile korterelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Paruni 11 ridaelamule, osaline kasutusluba Soinaste külas Tooma arenduse tehnovõrkudele, Õssu külas Kesa tee 20a üksikelamule ja Ringtee 61a asuvale teenindushoonele, Soinaste külas Kevini ja Luha detailplaneeringuala tehnovõrkudele.

Anda luba OÜle Reklaamtreiler reklaami paigaldamiseks Soinaste külas Kanarbiku 1 Reinu Toidukaubad maaüksusele perioodiks 26.11.2018–25.03.2019.

Kiita heaks projekti „Hirda talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2223,06 eurot ja maksta Kadri Mitile välja saadaolev osa toetusest summas 222,31 eurot ning projekti „Hirda talu veevärgisüsteemi rajamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1564,58 eurot ja maksta Kadri Mittile välja saadaolev osa toetusest summas 156,46 eurot.

Kinnitada Soinaste külas asuva Meremäe tee 14 kinnisasja äralõigete suurused ja võõrandamise hinnad vastavalt korralduse lisas olevale tabelile.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 18 isikule kogusummas 2120 eurot. Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused toetuse määramiseks.

Määrata isikule hooldus ning tema hooldajale hooldajatoetus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Põhja-Eesti Autismi Liit novembris ja detsembris 2018 osutatud tugiisiku teenuse eest kuni 936 euro ulatuses vastavalt esitatud teenuse osutamise aruandele ning arvetele.

Kooskõlastada alates 01.02.2019 OÜ Cambi poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad Kammeri külas: veeteenuse hind 0,70 eurot/m3 ning reovee ärajuhtimise teenuse hind 0,90 eurot/m3 (hindadele lisandub käibemaks).

Tunnistada hanke „Elektrienergia ostmine 2019.-2020. aastal“ edukas pakkuja INTER RAO Eesti OÜ hanketeate punktides III.1.2. ja III.1.3. esitatud kvalifitseerimise tingimustele vastavaks ning sõlmida hankeleping INTER RAO Eesti OÜga tähtajaga 01.01.2019-31.12.2020.

Kanda bilansist välja lootusetud nõuded seisuga 31. oktoober 2018 kogusummas 94,50 eurot.

Tunnistada Kambja Vallavalitsuse 25.10.2018 korralduse nr 699 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ alusel läbi viidud enampakkumine nurjunuks. Korraldada uus kirjalik enampakkumine sõiduauto OPEL ZAFIRA, reg nr 701 TDF võõrandamiseks.

Kehtestada Tõrvandi alevikus Papli 6 asuvate äriruumide üürihinnaks 2 eurot/m2 ning sõlmida vastavad üürilepingute muudatused.

29. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Villa tn 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 kruntidel hoonestusala tingimuste muutmiseks.

Väljastada ehitusload Räni alevikus Okka tn 2 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas ja Tõrvandi alevikus Nupu tn 1, 3, 4, 5, 6, 8 sideühenduse rajamiseks, Laane külas Puraviku tn 10 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Talu tee 3 üksikelamu püstitamiseks, Madise külas Tiksiääre maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Lalli külas Sireli maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa tn 29 üksikelamu püstitamiseks ning Soinaste külas Andruse tn 3 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Soinaste külas Tooma tn 6 asuvale üksikelamule.

Kiita heaks projekti „Kuuse talu kanalisatsioonisüsteem” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2186,88 eurot ja maksta Viljar Vosmile välja saadaolev osa toetusest summas 218,69 eurot.

Teha riiklikus teeregistris Kambja valla teede andmebaasis korralduse lisaks olevas tabelis toodud muudatused.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 18 isikule kogusummas 1813,25 eurot. Jätta rahuldamata ühe isiku taotlus toetuse määramiseks.

Anda välja volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest novembris 2018 kasutatud lapse transporditeenuse eest vastavalt esitatud teenuse osutamise kuludokumentidele. Tasuda OÜle Tartaline lapse elukohast kooli ja tagasi osutatud sotsiaaltranspordi teenuse eest 2018/2019. õppeaastal.

Toetada kahe isiku üldhooldusteenuse eest tasumist Rõngu hooldusravikeskuses.

Tunnistada hanke „Transporditeenuse tellimine haridusasutustele 2018/2019. õppeaastal“ osade kaupa edukaks järgnevad pakkujad: I osa: AS GoBus, ABuss OÜ, AGRIS OÜ; II osa: AS GoBus, AGRIS OÜ, ABuss OÜ; III osa: AS GoBus, AGRIS OÜ; IV osa: AS GoBus, Taisto Bussid AS.

6. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Vaprametsa maaüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Teeninduse tee 9 laohoone püstitamiseks, Räni alevikus Tiigrisilma tn 8c tehnovõrkude rajamiseks ning Sipe külas Tammepargi maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Ringtee 61a sõidukite teenindushoonele ning Pähna tn 7 üksikelamule.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodiliselt järgnevad kinnistud: Andre Kavandu külas, Hirve Kodijärve külas, Kivijärve AÜ 11 Palumäe külas ja Käpa AÜ 7 Pangodi külas ning Pääsusilma tn 17 kinnistu Külitse alevikus.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 22 isikule kogusummas 2060 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus puudega lapsele osutatud teenuste eest.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Toscanato puudega lapsele detsembris 2018 osutatud teenuse eest.

Toetada ühe isiku üldhooldusteenuse eest tasumist Lõuna-Eesti hoolduskeskuses.

Anda nõusolek OÜle Triplex Eesti ilutulestiku korraldamiseks 08.12.2018 ajavahemikul 17.00-18.00 kestusega ca 5 minutit Rehe tee 1 haljasalal Soinaste külas.

Kinnitada valla kriisikomisjon koosseisus Aivar Aleksejev, Toomas Arumägi, Ivar Tedrema ja Arne Peda.

Kinnitada Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis vastavalt direktor Olev Saluveeri ettepanekule ning nimetada koolipidaja esindajaks Maia Uibo.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineRahvakohtunike valimine
JärgmineReola segarühm – 50 aastat tantsulusti!