Vallavalitsuse istungilt 28.12.2023

269
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, sotsiaal-, hanke-, keskkonna- ja haldus- ning haridusküsimused. Otsustati lisada sihtotstarbelised vahendid Kambja valla 2023. a eelarvesse.

Projekteerimistingimuste andmine

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas asuva Haru 6 krundile (kü tunnus 94901:006:0638) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalde ja katusetüübi osas).

Maaküsimused

Määrati Laane külas asuva Lennu 62 katastriüksuse 94901:008:0078 jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Taotletakse tasuta ja tähtajatu notariaalse isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Kambja valla kasuks Külitse alevikus asuvale kinnisasjale, kinnistusosakonna registriosa nr 3835950, katastritunnus 94901:005:0307, tänavavalgustuse elektri õhuliini ja maakaabelliini, valgustimastide, mastitõmmitsate ja -tugede ning jaotuskilbi paigaldamiseks riigitee 22194 Külitse järve tee maaüksusel km-tel 0,05–0,30; 0,32–0,33; 0,42–0,43; 0,58–0,79; 0,89–0,92; 0,93–1,57 ja 1,59–1,92. Isikliku kasutusõiguse alad vastavad Transpordiameti 08.12.2023 korralduse nr 1.1-3/23/886 lisas 1 olevale plaanile.

Sotsiaalküsimused

Määrati isikule peretoetust. Võeti vastu korraldus isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Lahendati isiku vaie toimetulekutoetuse määramise kohta.

Hankeküsimused

Korraldatakse riigihange nimetusega „Lasteaia projekti soetamine Päikeseratta kinnistule“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 2,5 kuud.
Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine KOV hoonete energiatõhususe parandamine moderniseerimisfondist 2023 projektis osalemiseks“, suunates selle volikogu menetlusse.
Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks“ (Tõrvandi kooli hooldus- ja valvekoristusteenus), suunates selle volikogu menetlusse.

Keskkonna- ja haldusküsimused

Makstakse välja Uhti küla Nõlva tee 4a korteriühistu (registrikood 80601050) jäätmemaja ehitamise toetus summas 872,80 eurot ning toetus kantakse korteriühistu arvelduskontole.
Laiendatakse Ülenurme alevikus olevat 30 km/h piirangu ala.

Haridusküsimused

Määrati huvihariduse toetus.
Kooskõlastati Ülenurme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2024-2029, esitades selle volikogule kinnitamiseks.

Sihtotstarbeliste vahendite lisamine Kambja valla 2023. a eelarvesse

Otsustati lisada Kambja valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse tuludesse ja kuludesse sihtotstarbelised vahendid summas 45 728 eurot vastavalt korraldusele.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja vald võtab tööle kultuuri- ja spordinõuniku
JärgmineKambja vald ootab esimest korda spordivaldkonna parimate tunnustamise ettepanekuid