Vallavalitsuse istungilt 28.02.2024

276
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja sotsiaalküsimused. Võeti vastu detailplaneering. Määrati huvihariduse toetusi. Kehtestati valla teedel koormuspiirang. Anti nõusolek vara soetamiseks. Kuulutati välja riigihange.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu Räni alevikus asuvate Ränirahnu tee 17, 19 ja Nurmise tiik maaüksuste ning lähiala detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul 19.03–01.04.2024.

Maaküsimused

Määrati Lemmatsi külas asuva Riia mnt 225 katastriüksuse 94901:005:0764 jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Soinaste külas asuva Pesapaiga 30 (registriosa nr 3859504, katastriüksus 94901:006:0542) kinnistu jagamisega vastavalt detailplaneeringule ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Tõrvandi alevikus asuva Ringtee 41 katastriüksuse 94901:007:0430 jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Lemmatsi külas asuvale aadressikohale kohanimi Puhhi tee vastavalt korralduse lisas toodud asendiplaanile.
Määrati Oomiste külas asuva munitsipaalomandisse antava katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 28301:001:0982) sihtotstarve 100% transpordimaa ja koha-aadress Tartu maakond, Kambja vald, Oomiste küla Olli-Vadi tee.
Nõustuti Oomiste külas asuvate Üla-Olli (katastriüksuse tunnus 28201:008:0079), Metsaääre (katastriüksuse tunnus 28301:001:1954) ja Teeääre (katastriüksuse tunnus 28301:001:1955) katastriüksuste riigi omandisse jätmisega. Määrati Üla-Olli, Metsaääre ja Teeääre katastriüksuste sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Kiideti heaks korralduse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine“ (Lemmatsi külas Valli detailplaneeringualale) ning eelnõu avaldatakse valla veebis.

Sotsiaalküsimused

Varajase Kaasamise Keskus OÜle tasutakse puudega laste ööpäevaringse lapsehoiuteenuse eest perioodil 13.02–31.12.2024. SAle Eesti Agrenska Fond tasutakse puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest kuni 100 tunni ulatuses. Jäeti muutmata isiku vaie vallavalitsuse 31.01.2024 korralduse nr 68 osas rahuldamata ja sõnastus muutmata.

Huvihariduse toetuste määramine

Kinnitati erahuvikoolidele, noortele huvitegevust pakkuvatele klubidele ja MTÜdele makstavaks toetuse suuruseks 2024. aastal 175 eurot aastas ühe huvitegevuses osaleva noore kohta.
Määrati huvihariduse toetused kogusummas 550 eurot.

Koormuspiirangu kehtestamine

Kambja vallas keelati alates 29.02.2024 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine kohaliku omavalitsuse teedel ja avalikuks kasutamiseks määratud erateedel vastavalt nimekirjale.

Nõusoleku andmine vara soetamiseks

Anti OÜle Olme nõusolek Toyota ProAce kaubiku soetamiseks maksumusega 12 220 eurot.

Riigihanke väljakuulutamine

Korraldatakse riigihange „Tõrvandi Kooli hooldus- ja valvekoristusteenus“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 01.08.2024–30.07.2027.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEmajõe Veevärk muudab veeteenuse hinda
JärgmineAvanes kohaliku omaalgatuse programmi 2024. aasta kevadvoor