Vallavolikogu detsembriistung

617

Kambja vallavolikogu XVI istung toimus 18. detsembril, kohal oli 20 volikogu liiget, istungilt puudus Marek Palusoo. Päevakorras oli 20 küsimust.

Ülenurme vallavolikogu 19.04.2011 määruse nr 5 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmise ja korraldatud jäätmeveo hinnatõusu kohta tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull. Seejärel esitas ASi Ragn-Sells regioonijuht Vallo Jürisoo põhjendused korraldatud jäätmeveo hinnatõusu kohta. Kristi Kull tutvustas volikogule olukorda, mis juhtub siis, kui vald korraldatud jäätmeveo hinnatõusuga ei nõustu, ja tõdes, et elanike jaoks on kõige vastuvõetavam olukord siis, kui vald nõustub hinnatõusuga. Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel nõustuda korraldatud jäätmeveo hinnatõusuga.

Elanike pöördumine Tõrvandi parkmetsa discgolfi-pargi suhtes. Kristi Kull tutvustas Tõrvandi parkmetsa discgolfi-pargi kasutamisega seoses üles kerkinud probleeme. Siis anti sõna pöördumise esitanud elanike esindajatele ja discgolfi-pargi arendajale, kes vastasid ka volikogu liikmete küsimustele. Volikogu liikmed tegid ettepanekuid pargi kasutamise parandamiseks (panna puudele kaitsed, radadele viidad ja pargikaardid). Otsustati volikogu esimehe eestvedamisel jätkata läbirääkimisi erinevate osapoolte vahel kompromissi saavutamiseks.

Arvamuse andmine üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusele. Ettekande tegi vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Keskkonnaamet soovib valla seisukohta OÜ Eesti Killustik poolt esitatud Vana-Kuuste uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse asjus. Uurimistöö eesmärk on leida kaevandamisväärne liiva- ja/või kruusalasund ning geoloogiliste ja mäenduslike tingimuste väljaselgitamine. Volikogu otsustas ühehäälselt nõustuda Vana-Kuuste uuringuruumis üldgeoloogilise uurimistöö loa väljastamisega OÜle Eesti Killustik.

Volituse andmise kohta keskkonnakaitse valdkonna seadustes pandud ülesannete täitmiseks tegi ettekande Tiit Lukas. Volikogu nõustus ühehäälselt ülesannete delegeerimisega vallavalitsusele.

Reola külas asuvate Nurme, Härtsi, Nirgi ja Uhti kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine. Ettekande tegi Tiit Lukas. Detailplaneering kehtestati 2005. aastal, planeeringuala põhjapoolne osa jääb Tartu lennuvälja kaitsevööndisse ning detailplaneeringu koostamise ajal ei andnud Lennuamet luba kaitsevööndisse ehitiste planeerimiseks. Nirgi tee 18 krundile soovitakse projekteerida äri- ja toomishoone, teatud tingimustel andis Lennuamet selleks loa. Volikogu otsustas 20 poolthäälega tunnistada detailplaneering kehtetuks Nirgi tee 18 krundi osas.

Kambja vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 11 „Maamaksumäära kehtestamine“ muutmise eelnõu kandis ette Tiit Lukas. Maamaksu tõus puudutab endise Ülenurme valla territooriumi. Ühtlustati üldine maamaksumäär, mis on kogu vallas alates 2019. aastast 2,5% maa maksustamishinnast aastas (Ülenurme poolel oli 2018. aastal 2,0 %). Haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishinda tõsteti 0,6%-lt 1,2%-ni. Määruse poolt oli 19, vastu 1 volikogu liige.

Eratee avalikes huvides omandamise ja avalikuks kasutamiseks määramise korda tutvustas valla arendusjuht Kristi Kull. Volikogu kehtestas korra ühehäälselt.

Käokeele tänava avalikes huvides omandamise kohta tegi ettekande Kristi Kull. Volikogu otsustas 20 poolthäälega omandada vallale Soinaste külas asuv detailplaneeringu kohaselt väljaehitatud tänav koos tänavavalgustuse taristuga.

Loa andmine Selli 19 jäätmejaamaga lepingu sõlmimiseks, ettekande tegi vallavalitsuse jurist Kaupo Piirsalu. Volikogu andis loa lepingu sõlmimiseks Tartu Linnavalitsusega Selli 19 asuva jäätmejaama kasutamiseks kolmeks aastaks.

Loa andmine Maarjatähe ja Ristikheina tänavate väljaehitamiseks halduslepingu sõlmimiseks. Ettekandja Kaupo Piirsalu tutvustas Räni alevikus vallale riigi poolt üle antud Maarjatähe ja Ristikheina tänavate väljaehitamisega seonduvalt võimalust, et arendaja OÜ Robyland tänavad ise välja ehitaks. Volikogu nõustus üksmeelselt arendajaga halduslepingu sõlmimisega.

Osaühing Olme põhikirja muutmise kohta tegi ettekande Kaupo Piirsalu. Volikogu otsustas 20 poolthäälega muuta põhikirja osaühingu tegevusvaldkondade kohta.

Unipiha algkooli arengukava 2019 – 2021 kohta tegi ettekande valla haridusnõunik Maia Uibo. Arengukava kinnitamise poolt oli 18, erapooletuks jäid 2 volikogu liiget.

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise korda tutvustas Maia Uibo. Volikogu otsustas 20 poolthäälega kehtestada huvihariduse ja -tegevuse toetamise korra.

Valla valimiskomisjoni moodustamise ettepaneku tegi vallasekretär Marina Lehismets. Volikogu otsustas ühehäälselt kinnitada valla valimiskomisjoni koosseisus Marina Lehismets, Reet Kiuru, Kristi Kull, Marge Einola ja Kristiina Kolk.

Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta tegi ettekande Marina Lehismets. Maa- ja ehitusosakonna koosseisu lisandub planeerimisspetsialisti ametikoht. Volikogu kinnitas ühehäälselt vallavalitsuse uue struktuuri.

Kambja valla 2019. aasta eelarvet tutvustas finantsjuht Sirje Suur. Peale arutelu otsustati lugeda eelarve esimene lugemine lõppenuks.

Uue lasteaia asukoha valiku variante tutvustas Kristi Kull. Arutelu tulemusel otsustati ehitada uus lasteaed Tõrvandisse Ringtee 1 olemasoleva hoone baasil. Otsuse poolt oli 17, vastu 1, erapooletu 1 volikogu liige.

Informatsiooni Kammeri kooli ülevõtmisest esitas vallavanem Aivar Aleksejev. Ministeeriumiga jätkatakse kooli ülevõtmisega seotud läbirääkimisi.

Ülevaate rahandus- ja majanduskomisjoni tööst esitas komisjoni esimees Rait Rohumägi.

Ülevaate haridus- ja kultuurikomisjoni tööst esitas komisjoni esimees Peep Puis.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär
REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineVallavolikogu tegevuse aastakokkuvõte