Vallavolikogu tegevuse aastakokkuvõte

678

1. Statistiline ülevaade volikogu tööst 2018. aastal

Kambja vallavolikogu pidas 2018. aastal 12 istungit, vastu võeti 34 otsust, kehtestati 36 määrust. Selleks kulus kokku 16 tundi ja 15 minutit. Kõigist volikogu istungitest võtsid osa Anti Kalvet, Leho Liiv, Heiki Sarapuu, Margot Võsokov. Suuremad puudujad olid Virgo Kurist ja Oliver Ots 5 puudumisega, Vahur Järv ja Rauno Kiuru 4 puudumisega. Marek Palusoo ja Illari Lään puudusid kolmelt volikogu istungilt, Irma Drenkhan, Ülo Karpov ja Avo Alliksaar kahelt istungilt. Ühelt istungilt puudusid Meelis Michelson, Urmas Sarja, Rait Rohumägi, Peep Puis, Triin Nõmmistu, Arne Peda, Toomas Keldoja ja Toomas Arumägi.

Ülevaate koostas volikogu sekretär Reet Kiuru.

2. Volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni töö aruanne

2018. aastal on rahandus- ja majanduskomisjon koos käinud 4 korda – kaks korda Kaupo Piirsalu juhtimisel ja kaks korda Rait Rohumägi juhtimisel. (Kaupo Piirsalu asus tööle vallavalitsuses ning seetõttu enam vallavolikogu liikmete hulka ei kuulu. – Toimetus)

5.01.2018 koosolek

Päevakord: 2018 eelarve projekti ülevaade. Sealhulgas olid arutelul järgmised teemad: lasteaia kohatasu suurus, erakoolide rahastamine, Unipiha kooli tegevuse toetamine, maatulundusmaa ostmine jne.

28.02.2018 koosolek

Päevakord: Kambja vallavolikogu liikme Anti Kalveti 23.02.2018 edastatud pöördumine vallavalitsuse finantsjuhile ning komisjoni otsus pöördumises toodud asjaolude suhtes.

3.10.2018 koosolek

Päevakord: Kambja valla arengukava 2019-2022 eelnõu. Arutati ja tehti ettepanekuid arengukava osaks oleva Kambja valla eelarve strateegiasse.

5.12.2018 koosolek

Päevakord: Kambja lasteaia „Mesimumm“ hoolekogu ettepanek täiendada valla sotsiaaltoetuste nimekirja täiendava toetuse liigiga – lasteaiamaksu vabastus kolme- ja enamalapselistele peredele, kus korraga käib lasteaias 3 või enam last; uue lasteaia võimalikud asukohad; valla 2019. a eelarve projekti ülevaatus.

RAIT ROHUMÄGI,
vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjoni esimees

 

3. Maakomisjon

2018. aasta jooksul kogunes maakomisjon seitsmel korral ning arutusel on olnud mitmeid avaldusi ja maakomisjoni pädevusse kuuluvaid teemasid.

Otsuseid on vastu võetud 22, aluseks erinevad avaldused või ülesanded. Reeglina on komisjon arutelude tulemusel jõudnud ühisele arvamusele.

Maakomisjonile on arutamiseks esitatud nii planeeringuid, mida soovitakse kehtestada, kuid meie koosolekutele on jõudnud ka neid n.ö kellegi lemmikteemasid, mille ümber arutlemistega pole juba aastaid kuhugi välja jõutud. Samamoodi on meil teemaks olnud kodanike soove, mis nõuavad kohaliku omavalitsuse otsust.

Arutusel on olnud mõned teemad teede ja tänavate KOVi haldusse ülevõtmise osas.

Maakomisjoni liikmed on Vahur Järv, Arved Küngas, Ragnar Joosep, Urmas Sarja, Arne Peda, Ragnar Kruuda, Oliver Ots.

TOOMAS ARUMÄGI
maakomisjoni esimees

 

4. Haridus- ja kultuurikomisjoni tegemistest

Kambja Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon on üks arvukama liikmeskonnaga komisjone. Liikmed on valitud valdavalt just meie teemaderingiga seonduvalt.

Jääme esialgu 10-liikmeliseks (endistest valdadest liitunud valla suhtes 5+5 liiget). Volikogu liikmeid on komisjonis 4. Keskmine liikmete kohalkäimine komisjoni koosolekutel on 82 %. Külalisi on osalenud koosolekutel 9.

Komisjonil on toimunud seni 5 koosolekut.

Arutelu on toimunud 24 sisulise küsimuse üle, lisaks veel on päevakorras olnud 8 punkti tutvumiseks, kommenteerimiseks, ettepanekuteks, täiendusteks, parandusteks. Mõni volikogu otsuse-eelnõu on ka tagasi töösse saadetud, s.t volikogu koosolekule esitamata jäetud. Samas on arutusel olnud 26 punkti ja vastu on võetud 19 otsust.

Meie koosolekute teemadeks on olnud valla nimi, valla vapp, huvitegevus, haridussüsteem üldse, haridusasutuste rahastamine, arengukavad (vald, haridusautused), huviharidus, noorteühingute rahastamine jm, mõned teemad veel oma alajaotustega. Mõnel teemal oleme arutlenud korduvalt – valla vapp, Kammeri kool, huviharidus, arengukava(d).

Oleme arutlenud mitte üksnes saadetud materjalide üle, vaid otsinud teemasid ka ise.

Kõigi koosolekute protokollid on üleval valla kodulehel ja leitavad, kel suurem huvi.

Koos oleme käinud järgmistes kohtades: Kammeri koolis 5. detsembril 2017. a; 2018. aastal Kuuste koolis 26. veebruaril, Reola kultuurimajas 7. mail, Tõrvandi raamatukogus 3. oktoobril, Ülenurme muusikakoolis 10. detsembril.

Jätkame tutvumist meie teemavaldkonnaga seonduvate paikadega. Järgmine koosolek on Ülenurme gümnaasiumis.

Jätkuvalt hoiame pilku peal päris mitmel teemal. Lõpusirgel on Ülenurme gümnaasiumi arengukava. Töös on endiselt valla vapi teema. Lähiajal saame valmis komisjoni eeltöö ja esitame viimase parandatud variandi tutvumiseks vallavolikogule ja vallavalitsusele.

Kambja Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis (töökohad):

Merje Aavik (Ülenurme gümnaasium), Ülle Andreson (Ülenurme muusikakool), Rauno Kiuru, aseesimees (Kambja põhikool), Kairi Kolk (Kammeri kool), Kaido Mark (Kuuste kool), Triin Nõmmistu (JCI Tartu president), Marika Odar (Kambja lasteaed), Peep Puis, esimees (Tartu linnavalitsus), Saidi Tammeorg (Kambja kultuurikeskuse juhataja), Margot Võsokov (võimlemisklubi Rütmika Ülenurme juht ja treener).

Usaldame üksteist, me ei tegutse formaalselt, vaid sisuliselt. Alati päris üksmeelel ei ole, aga püüdleme parima tulemuse poole valla ühishuvist lähtudes läbi omavaheliste arutelude ning analüüsi. Ei häbene kasutada ekspertide arvamust ja kõrvalabi, et saaksime olla põhjalikud. Jätkame töiselt.

Haridus- ja kultuurikomisjoni nimel

PEEP PUIS,
komisjoni esimees

 

5. Vallavolikogu sotsiaalkomisjon 

Sotsiaalkomisjon on koos käinud nüüd juba kauem kui aasta. Komisjoni liikmeteks on Karin Peda, Elerin Piiroja, Mare Rajamäe, Jekaterina Kuusik, Ülo Karpov, Liivi Murumets, Elle Ott, Margit Metsmägin, Tiina Trees; komisjoni tööst võtavad osa ka Rahel Tamm, Helin Tammemägi, Marge Maidla, Kristiina Kolk. Koos oleme käinud viiel korral. Arutusel on olnud arengukava koostamine, sotsiaalvaldkonda puudutavad küsimused. Teemaks on olnud Memme-Taadi peo, eakate jõulupidude ja ekskursioonide korraldamine.

Meie töös on tublisti kaasa aidanud ka valla lasteaiad, kes on teinud toredaid meeneid kingitusteks.

Komisjoni töö hulka kuuluvad eakate sünnipäevade puhul nende külastused, ikka koos tordi ja lilledega.

IRMA DRENKHAN,
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

EelmineVallavolikogu detsembriistung
JärgmineMeie valla 2018. aasta arvude keeles