Valla 2018. aasta kogu eelarve oli 16 388 459 eurot, sellest põhitegevuse tulud 14 804 934 eurot ja põhitegevuse kulud 13 369 807 eurot. Investeerimistegevuse tulu oli 795 893 eurot ja kulud 1 538 275 eurot, finantseerimistegevuse kulud 692 745 eurot. Eelarve täideti põhitegevuse tulude osas 103% ja põhitegevuse kulude osas 98%, investeerimistegevuse tulude osas 76% ja kulude osas 107% ning finantseerimistegevuse kulude osas 100%.

Kõige suurem tuluartikkel on laekumine füüsilise isiku tulumaksust: 10 134 373 eurot, ja saadavad toetused tegevuskuludeks (õpetajate palgad ning tasandusfond) 3 484 035 eurot. Põhivara soetuseks on saadud toetust 601 055 eurot – 263 829 eurot Lennu 42 asuva elamu renoveerimiseks, 88 606 eurot Lennu-Vangi kergliiklustee ehituseks ja 248 620 eurot Ülenurme lasteaia soojustuseks.

Kõige suurem kuluartikkel on personalikulu – 7 333 688 eurot, seejärel majandamiskulud 4 775 120 eurot. Põhivara soetus ehk investeerimistegevuse kulud olid 1 557 557 eurot. Suuremateks soetusteks olid Ülenurme lasteaia soojustus (999 282 eurot), vallateede remont (131 568 eurot), gümnaasiumi uue osa ehitus ja sisustus (188 390 eurot), kaasava eelarve raames multifunktsionaalne mänguväljak Tõrvandi alevikku (30 824 eurot), Reola kultuurimaja katusele lumetõkke paigaldus ja varuväljapääsu ehitus 21 006 eurot. Toetati ka „Hajaasustusprogrammi“ elluviimist. Riigilt on saadud selleks 40 000 eurot ja valla poolt lisatud 40 000 eurot.

Vallal on ka pangalaenud. Laenude tagasimaksmiseks kulus möödunud aastal 692 745 eurot. Laenude jääk oli aasta lõpuks 3 212 782 eurot.

Vallal on kuus lasteaeda: Ülenurme lasteaias 127 last, Tõrvandi lasteaias 121 last, Soinaste lasteaias 110 last, Eerika filiaalis 120 last, Kambja lasteaias 126 last ja Kuuste kooli lasteaias 39 last. Valla hallata on viis kooli: Ülenurme gümnaasiumis 998 õpilast, Kambja põhikoolis 177 õpilast, Kuuste koolis 59 õpilast ja Unipiha algkool 11 õpilast. (Andmed eelmise õppeaasta seisuga.) Ülenurme muusikakoolis käib 216 õpilast. Vallarahva vaba aja sisustamiseks tegutseb vallas viis raamatukogu (Külitse, Tõrvandi, Ülenurme, Kambja ja Kuuste), Reola kultuurimaja, Kambja kultuurikeskus, Ülenurme ning Kambja noortekeskus. Lisaks tuleb teha kulutusi vallateede korrashoiule ja remondile, tänavavalgustusele, jäätmekäitlusele, heakorrale ning munitsipaaleluruumide haldamisele, spordile ja avalikele puhkeparkidele. Sotsiaalse kaitse kuludeks on toetused puuetega inimeste hooldamiseks, hooldekodude kohatasud, matusetoetused, küttetoetused, eakate sünnipäevatoetused ja ekskursioonid, sünnitoetused, õppetoetused, ranitsatoetused, nõustamis-ja tugiteenused.

Vallaeelarve kuludest kõige suurema osa (64%) moodustavad kulud haridusele – 10 511 357 eurot. Järgnevad kultuuri ja vaba aja kulud – 926 228 eurot, valitsemiskulud 852 240 eurot, maanteetranspordi ja majanduse haldamise kulud 822 966 eurot, sotsiaaltoetuste ja -teenuste kulud 674 795 eurot, elamumajanduse haldamise ja tänavavalgustuse kulud 358 684 eurot, keskkonnakaitse kulud 345 303 eurot, vabatahtliku päästeseltsi kulud 154 164 eurot ning tervishoiu kulud 32 043 eurot.

Kokkuvõtvalt võib möödunud aastat lugeda kordaläinuks.

Tänavuseks aastaks on kavandatud suuremate investeeringutena vallamajale juurdeehituseks 700 000 eurot, vallateede remondiks 100 000 eurot, kergliiklusteede ehituseks 100 000 eurot, tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 841 000 eurot, Ülenurme lasteaia rekonstrueerimise lõpetamiseks 687 000 eurot. Alustatakse Kuuste kooli rekonstrueerimisega, selleks on planeeritud 600 000 eurot ja uue lasteaia ehituseks 2 000 000 eurot. Uue lasteaia ehituseks on kavandatud ka laenu võtmine 2 000 000 eurot.

Aga alanud aasta plaanidest räägime täpsemalt juba mõni teine kord.

Lõpetan vanasõnaga: „Eest värav on küll suur, kust sisse tuuakse, aga takka uks on veel suurem, kust välla viiakse“.

KAHE ENDISE VALLA ELANIKUD – ÜHINEGE!

SIRJE SUUR,
valla finantsjuht

Kino maale
EelmineVallavolikogu tegevuse aastakokkuvõte
JärgmineMaamaksumäärad 2019. aastal