Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

1011

13. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Sipe külas Sepa maaüksusele elamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Kibuvitsa tn 13 ridaelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Päevalille tn 3 ridaelamu püstitamiseks, Õssu külas Karja tee 19 üksikelamu püstitamiseks ja Lepiku tee 17 elamule päikesepaneelide paigaldamiseks, Lemmatsi külas Ute tn 1c üksikelamu püstitamiseks ning Lepiku külas Augusti maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusluba Õssu külas Kesa tee 20a üksikelamule.

Kehtestada Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneering.

Algatada Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Määrata Kammeri külas asuvate Uibumõisa katastriüksuse ja Järveotsa katastriüksuse liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.

Anda nõusolek Kambja alevikus asuva Aia tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks, kõikide tööde teostamiseks, mis on vajalikud elektrivõrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks lisatud plaanil märgitud alal. Isikliku kasutusõiguse ala ligikaudne suurus on 26 m2.

Kiita heaks projekti „Aru kinnistu reoveepuhasti“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3899,40 eurot ja maksta Maire Grosnõile välja saadaolev osa toetusest summas 389,94 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 17 isikule kogusummas 1590 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest toetust puudega lastele.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga periooditi mitteliitunuks kinnistud Käpa AÜ 6 Pangodi külas ning Lepamäe Raanitsa külas.

Tunnistada sõiduauto Opel Zafira, reg nr 701 TDF, kirjaliku enampakkumise võitja müügihinnaga 144 eurot ning sõlmida sõiduauto ostu-müügileping.

Toimus arutelu volikogu 18. detsembri istungile esitatavate eelnõude üle.

20. detsembril otsustati

Öelda üles 01.11.2016 erakorraliselt sõlmitud Papli tn 4/5 mitteeluruumi üürileping OÜga Estic Green alates 20. veebruarist 2019. a.

Muuta Kambja Vallavalitsuse 20.12.2018 korraldusega nr 710 „Kambja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud“ punkti 2 ning kinnitada Reola kultuurimaja uus koosseis vastavalt lisale.

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas Loojangu tn 13 ehitustingimuste täpsustamiseks ning Madise külas Tiksiääre maaüksusele garaaži projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Oomiste külas Aaviku maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Soinaste külas Kibuvitsa tn 9 ja Kibuvitsa tn 11 üksikelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Külitse alevikus Haaviku tee 7 ja Haaviku tee 9 üksikelamutele, Tõrvandi alevikus Aasa tn 15 üksikelamule, Räni alevikus Saareääre tee 1/1 ja 1/2 ridaelamutele.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Räni alevikus asuva katastriüksuse lähiaadress (praegune Jago, uus nimi Ränisoo 15).

Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 03.07.2013 korraldus nr 134 „Ülenurme alevikus asuva liikluspinna ruumikuju täpsustamine”.

Määrata Õssu külas (Laikasküla detailplaneeringuala) asuvatele liikluspindadele nimed.

Määrata Õssu külas asuva Laikasküla maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kannistiku tee 65 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tõrvandi alevikus asuvate Tehno tee 3 ja Tehno tee 5 katastriüksuste liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrata Ülenurme alevikus Võru mnt 12, Võru maantee sissesõit, Võru maantee ja Võru mnt 14 katastriüksuse vahel asuva ja maareformi seaduse § 22 lõike 12 alusel erastatava katastriüksuse lähiaadressiks Võru mnt 12a.

Määrata Tartu maakonnas Paali külas asuva Paikmäe katastriüksuse 28203:006:0047 sihtotstarve 95% tootmismaa ja 5% elamumaa.

Tunnistada lihthankemenetluse „Avaliku bussiliiniveo korraldamine“ hindamiskriteeriumi „madalaim hind“ alusel pakkuja AS GoBus edukaks, kuna ASi GoBus pakutav teenuse hind on soodsam ABuss OÜ pakutavast hinnast ning kvalifitseerida edukas pakkuja ja sõlmida eduka pakkujaga leping teenuse osutamiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 27 isikule kogusummas 2562 eurot. Jätta rahuldamata nelja isiku taotlused toetuste määramiseks.

Seada hooldus kahele isikule ning määrata hooldajatoetus nende hooldajatele. Lõpetada kahe isiku hooldus.

Kooskõlastada Kambja lasteaia Mesimumm sisehindamise aruanne aastate 2012 – 2018 kohta.

Võtta vastu määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta.

27. detsembril otsustati

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 440 eurot.

Väljastada ehitusload Räni alevikus Lehe tn 2 üksikelamu püstitamiseks, Riiviku külas Savimäe-Pugu maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Reolasoo külas Vana-Alliku maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Aia tn 18a asuvale üksikelamule ja Soinaste külas Rattasepa tee 3 asuvale ridaelamule.

Kiita heaks projekti „Raanitsa küla Tiigiääre eramu veepuhastus” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2331,60 eurot ja maksta Triin Kristersonile välja saadaolev osa toetusest summas 233,16 eurot.

Pikendada hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide tingimuste täitmise tähtaega kuni 28.02.2019.

Määrata Õssu külas asuva Tiigi tee 9 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Ülenurme alevikus (Villa detailplaneeringuala) asuvale liikluspinnale vastavalt korralduse lisas olevale skeemile nimeks Veskivilla tänav.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise eesmärgil Ülenurme alevikus asuva katastriüksuse lähiaadress Metsaääre tn 45, uus lähiaadress on Veskivilla tn 2.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Villa maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek OÜle Elektrilevi Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatavate Nõlva tee 4 ja Nõlva tee lõik 1 katastriüksustele 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks. Tehnorajatise kaitsevööndi suurus teemaal on 152 m².

Tellida Ülenurme alevikus asuva Silmapiiri tn kergliiklustee põhiprojekti koostamine OÜlt KLM projekt.

4. jaanuaril 2019 otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas Sirmiku 12 krundil ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Külitse alevikus Riia mnt 241a üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Lehe tn 29 üksikelamu püstitamiseks ning Lemmatsi külas Piiri maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Okka tn 3 asuvale üksikelamule ja Tõrvandi alevikus Uuetoa maaüksusel asuvale spordiväljakule.

Algatada Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Soinaste külas asuvate Kasela, Karli ja Kuslapuu tn 1 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 07.12.2017 korralduse nr 55 „Hajaasustuse programmi „Tartumaa, Ülenurme vald, Lepiku küla, Makardi kaevu korrastus” lõpparuande kinnitamine“ punktis 1 ning lugeda õigeks, et lõpparuanne kinnitatakse toetussummas 1413,30 eurot.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 03.10.2018 korralduse nr 650 „Hajaasustuse 2017. aasta programmi projekti lõpparuande kinnitamine“ punktis 1 ning lugeda õigeks, et lõpparuanne kinnitatakse toetussummas 3912,20 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 7 isikule kogusummas 528 eurot.

Nõustuda Kambja vallas Ülenurme piirkonnas ASi Ragn-Sells poolt esitatud korraldatud jäätmeveo olmejäätmete 1m3 kogumise ja käitlemise maksumusega 10,13 €/m3 ja Kambja piirkonnas maksumusega 14,14 €/m3 (hinnad käibemaksuta) alates 01.02.2019.

Maksta kuludokumentide alusel ühekordset transporditoetust summas 86 eurot valda esindanud veteranide võrkpalli võistkonnale 45+ osalemisel Eesti MVl 24.-25.11.2018 Väike Maarjas.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaga 07.01.2019-06.01.2020.

Lõpetada äriruumi üürileping asukohaga Papli 6-49 Tõrvandi alevikus poolte kokkuleppel seisuga 31.12.2018.

10. jaanuaril 2019 otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Suure-Kambja külas Pärna maaüksusele kalakasvatuse hoone projekteerimiseks ning Lalli külas Varesemäe maaüksusele elamu laiendamiseks ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Reola külas Unipiha tee 19 põllumajandushoone laiendamiseks, Räni alevikus Lehe tn 17 üksikelamu püstitamiseks, Pulli külas Uibumõisa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Pireti maaüksusele teraviljahoidla püstitamiseks ning Oomiste küla Vändriku maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Algatada Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Jätta Margot Saluse ja Andrus Hundi vaie rahuldamata.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Vapra katastriüksuse sihtotstarbeks 50% ärimaa ja 50% tootmismaa.

Määrata Laane külas asuvale liikluspinnale vastavalt korralduse lisas olevale skeemile nimeks Näki põik.

Määrata avalikuks kasutamiseks järgmised erateed: Pärnaõie tänav L1, 94901:001:0603; Saialille tänava lõik 1, 94901:001:0602 ning Saialille tänava lõik 4, 94901:001:0601. Vallavanemal sõlmida eratee avaliku kasutamise leping.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 280 eurot. Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks.

Toetada isiku üldhooldusteenuse eest tasumist.

Nimetada perioodil 01.07.–31.07.2019 Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi lasteaed „Rüblik”.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Nupiku kinnistu Raanitsa külas.

Eraldada MTÜle Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi tegevustoetust eesmärgiga toetada sportlase osalemist 17.–20.01.2019 Rootsis toimuval maailmakarika etapil sulgpallis.

Tunnistada „Ülenurme lasteaia mööbli valmistamine ja paigaldamine“ lihthanke I osas (Köögimööbel) hindamiskriteeriumi „madalaim hind“ alusel edukaks pakkuja OÜ Baltic Interior pakkumus hinnaga 17 191,98 €+km, kuna nende pakutav hind köögimööbli (6 komplekti) valmistamiseks, transportimiseks ja paigaldamiseks on teiste pakkumustega võrreldes soodsaim.

Tunnistada hanke II osas (Saalikapp) hindamiskriteeriumi „madalaim hind“ alusel edukaks pakkuja OÜ Teritaja pakkumus hinnaga 4 672,00 €+km, kuna nende pakutav hind saalikapi valmistamiseks, transportimiseks ja paigaldamiseks on teiste pakkumustega võrreldes soodsaim.

Kvalifitseerida I ja II osa edukad pakkujad ning sõlmida edukate pakkujatega lepingud tööde osutamiseks.

Kinnitada 2019. aastaks Kambja valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslikud maksumused õpilase/lapse kohta.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelminePakume ehitusteenust koduvallas
JärgmineVallavolikogu detsembriistung