26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallaelu probleemid ja tulevikuvõimalused

Vallaelu probleemid ja tulevikuvõimalused

SWOT-analüüs oli oluliseks etapiks Kambja valla arengukava 2004-2008 koostamisel 30. juunil toimus Kambja vallamaja saalis SWOT-analüüs, mille käigus selgitati välja vallaelu probleemid ning tulevikuvõimalused. Kambja valla arengukava 2004-2008 koostamist alustasime juunikuus. Tutvusime olemasolevate kirjalike allikatega ning koostasime Kambja valla profiili – valla üldiseloomustuse. Et saada paremat ülevaadet vallas toimuvast, oleme intervjueerinud kohalikke elanikke. Arengukava koostamise üheks oluliseks etapiks on SWOT-analüüs, mille me juuni lõpul ka korraldasime. Vallaelu ja -arengu tugevate ja nõrkade külgede ning sisemiste ja välimiste mõjutajate üle tuli arutlema 14 vallaelanikku. Vaatamata vähesele osavõtule oli arutelu aktiivne ning toodi välja mitmeid olulisi probleeme. Analüüsi tulemusena valmis alltoodud SWOT-maatriks.

TUGEVUSED

 • Looduskeskkond ja loodusressursid (kruus, puhas vesi)

 • Infrastruktuur ja side

 • Haridus- ja kultuuritraditsioonid

 • Säilinud külad

 • Linnalähedus

 • Hea sündimus

 • Vallasisene bussiliiklus

 • Hädavajalikud teenused vallas kohapeal olemas (koolid, lasteaed, Kammeri eriinternaatkool, apteek, ambulatoorium, kirik, raamatukogud, päästeteenistus)

 • Sotsiaalhooldusasutused – Aarike hooldekodu, Kodijärve erihooldekodu

 • Lõpuni viidud omandireform

NÕRKUSED

 • Kvalifitseeritud töötajate vähesus

 • Ettevõtluse vähesus

 • Vähene elamuehitus

 • Paikse elanikkonna vananemine

 • Elanikkonna passiivsus

 • Kambja koolihoone ehituse viibimine

 • Puhkekohtade vähene korrastatus ja tähistatus

 • Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalehitiste halb seisukord ning ruumipuudus

 • Puudub valla üldplaneering

 • Valla tulubaasi vähesus

VÕIMALUSED

 • Suvitus- ja puhkepiirkond

 • Arendada põllumajanduslikku tootmist

 • Arendada ettevõtlust

 • Elanikkonna paiksuse baasil arendada külaliikumist

 • Arendada kultuuri- ja sporditegevust

 • Arendada jahindust ja kalapüüki

 • Parandada teedevõrku (karjääri olemasolu)

 • Aktiviseerida elamuehitust

 • Ära kasutada tööturu lähedust

OHUD

 • Investeeringute sõltumine poliitilistest otsustest

 • Kultuurielu hääbumine

 • Noorte (haritud) ja tööealise elanikkonna väljaränne

 • Ettevõtluse taandareng

 • Haldusterritoriaalse reformi ettearvamatu mõju

 • Elanikkonna tervisliku seisundi halvenemine

 • Linnastumine

 • Kuritegevuse kasv

 • Looduse saastamine

Lisaks intervjuudele on SWOT-analüüsi tulemused abiks valla probleemide identifitseerimisel. Probleemide lahendamine hakkab toimuma augustikuus töögrupiti. Selleks on koostatud Hariduse ja kultuuri, Sotsiaal- ja tervishoiu, Infrastruktuuri ja keskkonna ning Ettevõtluse töögrupid.

Augusti lõpul on plaanis korraldada rahvakoosolek, kus kõigil vallaelanikel on võimalus kaasa rääkida valla tulevikku puudutavates küsimustes ning üheselt tuleks paika panna Kambja valla visioon määratlemaks kaugemaid ja olulisemaid sihte. Ootame aktiivset osavõttu, sest teie kõigi arvamus on oluline.

Septembrikuus tegeleme strateegiadokumendi koostamisega ning arengukava esialgne versioon saab välja pandud ka avalikuks lugemiseks ja täienduste tegemiseks. Lõplik valmimine 1. oktoober.

Tartu Ülikooli inimgeograafia tudengid Heldin Huul ja Kerli Vals

Loetumad