Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

721

11. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus ja Soosilla külas passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Tooma tn 4 ja Jaagu tn 8 üksikelamutele ning Tõrvandi alevikus Kõivu detailplaneeringuala gaasivarustuse rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Päevalille tn 5 asuvale ridaelamule, Soinaste külas Kuslapuu 20 asuvale üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 1 asuvale ridaelamule ja Räni alevikus Kassisilma tn 3 asuvale tootmishoonele.

Nõustuda Kambja vallas asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus asuva Näki tee lõik 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus asuvate Tamme tänava kinnistu ja Aia tänava lõik 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse alad ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringu V ja VI etapi realiseerimisel tekkinud, korralduse lisas 1 toodud registriosade III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Määrata Visnapuu külas asuva Aasa katastriüksuse 28203:003:0085 sihtotstarve 100% elamumaa.

Tunnistada edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt AS Infragate Eesti pakkumus maksumusega ilma käibemaksuta 59 062,50 eurot ja koos käibemaksuga 70 875,00 eurot.

Lükata tagasi Infragate Eesti AS pakkumus lihthankele „Juurdeehituse projekteerimine Ülenurme alevik Pargi 2 hoonele”, kuna pakkumuse maksumus ületab oluliselt hanke eeldatavat maksumust.

Esitada SMIG OÜle nõue summas 613,45 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 3 isikule kogusummas 210 eurot.

Sõlmida munitsipaaleluruumi üürilepingud kahe isikuga.

Kinnitada OÜ Cambi 2018. a majandusaasta aruanne.

Kambja vallavalitsuse haldusjuht Ülo Plakso esindab Kambja valda korteriühistutes omaniku esindajana.

Maksta kuludokumentide alusel ühekordset toetust summas 200 eurot Helle Vengerfeldtile osalemiseks veteranide Euroopa mängudel Torinos 29.07.-04.08.2019.

Maksta tegevustoetust summas 300 eurot Kaitseliidu Tartu maleva Kodutütarde ringkonna Kuuste rühmale.

18. aprillil otsustati

Väljastada ehitusload Madise külas Tiksiääre maaüksusele puurkaevu rajamiseks ja Ülenurme alevikus Villa tn 26/28 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Kauba tee 4 asuvale vedelgaasitanklale ja Õssu külas Pihlapuu tn 7 asuvale vedelgaasitanklale.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi tee 7/9 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuva Lennu tn 48 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Ülenurme vallavalitsuse 28.09.2005 määrusega nr 12 määratud Kannistiku tee liikluspinna ruumikuju.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 12 isikule kogusummas 878 eurot.

Seada hooldus ühele isikule ning määrata hooldajatoetus tema hooldajale.

Anda välja volitus.

Tunnistada edukaks konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses „Tõrvandi alevik Ringtee 1 hoone renoveerimine lasteaiaks projekteerimistööd“ pakkumuste hindamise kriteeriumi „maksumus ja kvaliteet“ kohaselt AS ISS Eesti pakkumus 95,42 hindepunktiga ning maksumusega 7 969,00 eurot/kuus (hind käibemaksuta) ning sõlmida punktis nimetatud pakkujaga hankeleping tähtajaga 01.09.2019-31.08.2022.

Tunnistada riigihankes „Juurdeehituse projekteerimine Ülenurme alevik Pargi 2 hoonele” edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt AS Semuehitus (reg kood 10080980) pakkumuse maksumusega 1 317 855,98 eurot (käibemaksuta), hind koos käibemaksuga 1 581 427,176 eurot.

25. aprillil otsustati

Väljastada ehitusload Villa tn 22 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Külitse alevikku Lesta maaüksusele talli püstitamiseks, Kambja alevikku Ülase tn 3/Rehe maaüksusele elamu kõrvalhoone püstitamiseks, Kodijärve külla Metsaääre maaüksusele individuaalgaraaži püstitamiseks, Kaatsi külla Männisaare maaüksusele elamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Tõrvandi alevikus Aia tn 47 maaüksusel püstitatud üksikelamule.

Edastada taotlejale projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumise eelnõu Metsa-Sepa kinnistu osas.

Nõustuda Räni alevikus asuvate Maarjatähe tänava kinnistu ja Ristikheina tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Nõustuda Soinaste külas asuva Aardlapalu kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Riigimetsa Majandamise Keskuse kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest teenuse eest kuni 360 euro ulatuses.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 1 000 eurot.

Lõpetada hooldus ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava surmaga.

Määrata huvitegevuse toetus 3 huvihariduse ja –tegevuse pakkujale kogusummas 14 036 eurot.

3. mail otsustati

Väljastada kasutusluba Külitse alevikus Luige tn 4 maaüksusel püstitatud üksikelamule.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikku Aasa tn 21 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Külitse alevikku Arroli 2 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külla Pesapaiga 18 maaüksusele kaksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikku Veskivilla tn 1, 3 ja 5 maaüksustele üksikelamute püstitamiseks, Räni alevikku Okka tn 1 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikku Räniküla tee 13 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas asuva Karja tee 18 maaüksusel asuva olemasoleva üksikelamu laiendamiseks, Lemmatsi külas asuva Kase maaüksusel asuva olemasoleva üksikelamu laiendamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Õssu külas Eerika tee 1 maaüksusele varjualuse projekteerimiseks.

Määrata Lemmatsi külas asuva Pöidla katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuvate Viirpuu tn 2 ja Riia mnt 213 katastriüksuste osas läbiviidava maakorraldustoimingu (piiride muutmine) käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Tasuda igakuiselt isiku töövõimetoetusest ja tema lähedaste vahenditest puudu olev osa üldhooldusteenuse kulude tasumiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isikule 400 eurot.

Keelduda isikule sotsiaaltoetuse määramisest põhjusel, et taotleja sissetulekud tagavad tema igapäevase toimetuleku.

Keelduda isikule sotsiaaltoetuse määramisest põhjusel, et taotluses toodud asjaolud ei ole toetuse maksmise aluseks.

Määrata isikule ühekordne sotsiaaltoetus summas 60 eurot.

Volitada Kambja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat vallavalitsuse poole pöördunud isiku isikutunnistuse väljavõtmiseks.

Määrata huvitegevuse toetus kokku neljale taotlejale kogusummas 5 553 eurot.

Määrata sporditoetus kahele taotlejale kogusummas 1378 eurot.

Hankespetsialist Kersti Luik esitas ostumenetluste protokollid ostumenetluste tulemuste kinnitamiseks.

Kinnitada Kuuste kooli restaureerimisele muinsuskaitselise järelevalve teostajaks madalaima hinnaga pakkumuse (12 540 eurot, summa koos km-ga) esitanud P. P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Kinnitada Kuuste kooli restaureerimisele omanikujärelevalve teostajaks madalaima hinnaga pakkumuse (10 800 eurot, summa koos km-ga) esitanud Prodecoro OÜ.

Nõustuda 11.05.2019 (ajavahemikul kell 9.00-15.00) kevadlaada „Mai Kelluke“ korraldamisega Tõrvandis Aia tänavaga külgneval platsil ja osaliselt Tõrvandi spordihoone kinnistul.

Toetada Tõrvandi kevadlaada korraldamisega seotud teenuste tasumist kogusummas 2 460 eurot.

Rahuldada OÜ Cambi juhatuse liikme 30.04.2019 esitatud taotlus ning lõpetada juhatuse liikme leping alates 01.07.2019.

9. mail otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Vahtra tn 4 elamu ja kõrvalhoone projekteerimiseks ning Reola külas Nirgi tee 18 lao- ja büroohoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Veskivilla tn 17 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Okka tn 1 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Pähkli tn 13, 14 ja 17 kahe korteriga elamute püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Aia tn 27 üksikelamu püstitamiseks, Uhti külas Nõlvataguse planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks, Kodijärve külas Metsaääre maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Soosilla külas Kose tee 29 üksikelamu püstitamiseks ning Tõrvandi alevikus Kõivu detailplaneeringuala (Aasa tn) gaasivarustuse rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Saialille tn 26, 28, 39, 41 kahe korteriga elamutele, Räni alevikus Jaani tee 16 kahe korteriga elamule, Lemmatsi küla Lillemäe tn 14 kahe korteriga elamule, Õssu külas Pihla tn 17 üksikelamule, Tõrvandi alevikus Kurekella tn 6 üksikelamule, Soinaste küla Kodu tn 2 üksikelamule ning Laane külas Sirmiku 11 üksikelamule.

Kooskõlastada 13.07.2019 Kambja valla territooriumil toimuv rahvusvahelise autoralli Shell Helix Rally Estonia 2019 ja nõustuda tee sulgemise ning kasutamisega kiiruskatse korraldamiseks 13.07.2019 kell 07.15–15.30 Krüüdneri-Lutike teel.

Kuulutada välja konkurss Ülenurme lasteaia direktori ametikoha täitmiseks ning moodustada komisjon konkursi läbiviimiseks.

Eraldada MTÜle Kambja laulu- ja mänguselts tegevustoetust 2000 eurot eesmärgiga toetada laulukoori Läte lauljatele 10 komplekti naiste rahvariiete ostmist.

Määrata ühekordne huvitegevuse toetus summas 400 eurot noorsportlasele.

Anda MTÜle Õnnemaa tegevusluba projektlaagri-maleva läbiviimiseks Kambja vallas ajavahemikul 01.-14.07.2019. a.

Mitte rahuldada isiku taotlust täisealise isiku hooldajatoetuse saamiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest AJK Kliinik OÜle lapsele psühholoogi teenuse eest kuni 400 eurot vastavalt esitatud arvetele.

Anda nõusolek eestkostetavale alaealisele välisreisiks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused neljale isikule kogusummas 285 eurot.

Muuta Kambja vallavalitsuse 01.11.2018 korralduse nr 710 „Kambja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud“ punkti 1.3. osas ning kooskõlastada Ülenurme Gümnaasiumi uus töötajate koosseis alates 01.07.2019.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineRattaralli muudab liikluskorraldust
JärgmineVallavolikogu aprilliistung