Õnn on enda ümber ilu näha, õnn on teisi õnnelikuks teha

648
Kooliolümpiamängude aegu kohtuti Gerd Kanteriga – õpilaste küsimustel spordikuulsusele ei tahtnud kuidagi lõppu tulla. Foto: Olev Saluveer

Ka sisaliku tee kivil jätab jälje,

kuigi me seda ei näe.

Iga mõte, mis tuleb ja läheb,

jääb kuhugi alles.

See, mis sa naeratades kinkisid,

võib kunagi otsa saada,

aga naeratus jääb.

/K.Ristikivi/

Taas on maikuu: lilled õitsevad, liblikadki lendavad õhus, päevavalgust jagub hiliste õhtutundideni. Kõik see on märk sellest, et kooliaasta hakkab lõppema ning suvi on käegakatsutavas kauguses. Nii on kordunud aastast aastasse, kuid samas on iga õppeaasta alati omanäoline, põnev ja erakordne. Mööduv õppeaasta oli Ülenurme gümnaasiumi algklasside õpilastele uudne selle poolest, et me alustasime esimest aastat oma õpinguid kohe sügisest siin uues majas. Eriti meeldejääv oli avaaktus esimesse klassi astujatele, kes uudistasid uut maja, kohtusid oma õpetaja ja klassikaaslastega. Valgusküllased avarad klassiruumid, kaasaegne sisustus, huvitavad ainetunnid, põnevad mängud ja huvialased tegevused ning mõistvad õpetajad ja sõbralikud klassikaaslased – kõik see on ju nii tore!

Algklassipere on suurenenud aastast aastasse ja järgmisel aastal jõuame prognoositavalt 600 õpilase piirimaile. Rõõm on tõdeda, et meie koolis töötab palju uuendusmeelseid ja tegusaid õpetajaid, kes armastavad oma tööd. Koostöö õpetajatega on olnud töine, aktiivne, sõbralik ja tegus. Oleme avastanud palju põnevat, õppinud uut ja huvitavat, loonud ja õpetanud, uurinud ja leiutanud.

Käesoleval õppeaastal on olnud algklasside osas mitmeid uuendusi. Oleme väga uhked oma koolivormi ja sinna juurde kuuluva mütsi üle. Nüüdseks on Ülenurme gümnaasiumi tekkel kõikidel 1. ja 2. klasside õpilastel, samuti poistekoori lauljatel. Oleme veendunud, et koolivorm aitab kaasa oma kooli tunde loomisele, samuti tekitab õpilastes ühtsus- ja kuuluvustunde.

Käesoleval õppeaastal liitusime ka projektiga Liikuma Kutsuv Kool. Terviseeksperdid soovitavad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5-17 aastat peaksid iga päev aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks. Tänapäeva istuval ajastul ei tule liikumine aga laste jaoks loomulikult, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, sealhulgas ka koolipäevadel. Liikuma Kutsuv Kool tähendab vahetundide ja ainetundide korralduse, aga ka koolitee ja koolimajas liikumise läbimõtlemist nii, et lapsed saaksid olla võimalikult aktiivsed. Algatuseks on algklasside õpilastel võimalik tundidest vabal ajal ronida ronimisseinal, samuti koolitame mängujuhte, kes hakkavad õpetajate ja huvijuhi kaasabil läbi viima aktiivseid vahetunde. Samuti on planeeritud õuealale madalronimisväljak ning mitmed aktiivõppevahendid.

Väga tähtis on õpilased kasvatada ettevõtlikeks ja tegusateks. Liitusime projektiga Ettevõtlik Kool. Õpivad nii lapsed kui ka õpetajad. Nüüdseks on õpetajad läbinud kaks koolitust ning saavad juba õpitut avatud õppetundides rakendada. Igapäevaselt õpivad ka õpetajad üksteiselt, külastades kolleegide tunde vahetamaks töökogemusi. Samuti oleme õpetajatega külastanud kolleegide tunde erinevates Eesti koolides, vestelnud õpetamise ja õppimise sisust, projektõppest, avatud klassiruumide metoodikast. Olen kindel, et iga õpetaja on leidnud enda jaoks uut ja huvitavat. Oleme saanud innovaatilisi ideid digivahendite kasutamiseks projektõppes, lõimitud õppes ning rakendanud õppimises ja õpetamises kaasaegse õpikäsitluse meetodeid. Õpilased on toonud vestlustes välja just selle, et õppetunnid on huvitavad ja mitmekesised. Õpetajate ideedest on loodud digipank õppematerjali kogumiseks ning samaaegseks täiustamiseks ning kasutamiseks.

Järgmisest õppeaastast läheme 1.-5. klassis kujundava hindamise lisana üle mitteeristavale ehk numbrivabale hindamisele teatud õppeainetes (muusika, kunst, kehaline kasvatus, tööõpetus, arvutiõpetus). Ainetes, kus hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi mitteeristavalt, kasutatakse hindeid AR (arvestatud) ja MA (mittearvestatud). Kui õpilase õpitulemused ületavad märgatavalt taotletavad õpitulemused, võib õpilase tulemust hinnata hindega AR+ (arvestatud kiitusega).

Mul on siiralt hea meel, et meie koostöös tuleb erakordselt põnevaid ideid õpetajatelt ja õpilastelt endilt: karjäärikarneval, hullude soengute päev, retrokohvikud, playback, heategevuslik laat jne. Ühiste ideede elluviimisega saame muuta õpetuse kaasaegsemaks ja õpilastele veelgi huvitavamaks.

Algklasside õpilastel on võimalus saada süvendatult muusikaõpet, kasutada spordi-terviseedenduslikku suunitlust ja õppida võõrkeeli. Spordilapsed ei ole vist küll üheltki võistluselt medalita tagasi tulnud, samuti olid meie õpilased teist aastat järjest telemängu „Tähelepanu, start!“ finaalis.

Poiste- ja mudilaskoori suurepärast laulu on saanud nautida kõik, kes on osalenud jõulukontserdil, muusikapeol, lahtiste uste päeval või aktustel. Samuti on koor osalenud ühises laululaagris Haaslava meeskooriga ning aprillikuus esinesid Ülenurme laulupoisid Tartu Akadeemilise Meeskoori ja Ivo Linnaga ühiskontserdil ERM-is. Meie õpilased on toonud esikohti väga paljudelt maakondlikelt ainealastelt olümpiaadidelt ja konkurssidelt.

Aitäh kõigile uudishimulikele, sõbralikele, tegusatele ja õpihimulistele õpilastele!

Suur tänu koostöövalmitele, toetavatele ja rõõmsameelsetele lapsevanematele!

Aitäh õpetajatele, kes päev päeva kõrval õpetavad ja juhendavad õpilasi, armastavad oma tööd ja hoolivad igast õpilasest. Aitäh kõigile, kes elavad kaasa Ülenurme gümnaasiumi väikeste laste tegemistele, rõõmudele ja muredele, ideedele ja õnnestumistele!

Ees ootavad veel muusika- ja spordilaagrid, matkad ja õppeekskursioonid. Õppimine ei toimu ainult koolis ja klassipingis, õpitakse ka ekskursioonidel, õppekäikudel, samuti suvel reisides, võõrkeeltes suheldes, huvitavaid raamatuid lugedes. Õppimine toimub tegelikult kogu elu. See annab kindlustunde ja võimaluse toimetulekuks erinevates olukordades. Avastamisrõõmu ja lusti jätkub kõigile.

Tulgu see suvi päikeseline, seiklusterohke ja kogemusterikas. Ilusat suvepuhkust kõigile!

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale
EelmineKus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest
JärgmineRüblikute hoogne kevadpidu