Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

1132

15. mai istungil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Räni alevikus Okka tn 7 krundi ehitustingimuste täpsustamiseks, Soinaste külas Tamme tn 10 ehitustingimuste täpsustamiseks, Laane külas Kapri maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks, Aakaru külas Künka maaüksusel asuvate põllumajandushoonete laiendamiseks ning Soinaste külas asuvate Haru tn 1 Haru tn 2, Haru tn 3, Haru tn 4, Haru tn 5, Haru tn 6, Haru tn 7, Haru tn 8, Haru tn 9, Haru tn 10, Haru tn 11, Haru tn 12, Haru tn 13, Haru tn 14, Haru tn 15, Haru tn 16, Haru tn 18, Haru tn 20, Haru tn 22, Haru tn 24, Haru tn 26, Rehe tee 4 Rehe tee 6, Rehe tee 8, Rehe tee 10, Rehe tee 12, Rehe tee 14, Rehe tee 16, Rehe tee 18, Rehe tee 20 kruntide ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Laane külas Loojangu 13 üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ja Sirmiku tn 6 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Tamme tn 35 lao- ja büroohoone püstitamiseks, Räni alevikus Lehe tn 4, 6 ja 8 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Lehe tn 32 üksikelamu püstitamiseks ja Ränirahnu tee 4 abihoone püstitamiseks, Soosilla külas Kleini maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Lepiku tee 20 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Jaagu tn 3, Andruse tn 2 üksikelamute püstitamiseks, Pähkli tn 15 ja 16 kahe korteriga elamute püstitamiseks.

Jätta maareformi seaduse § 6 lg 2 punkti 3 alusel tagastamata Kambja vallas asunud endisest Kährimäe 24 talu, kinnistu nr 1032, maast 0,7115 ha ning kinnitada Kährimäe 24 talu, kinnistu nr 1032, maa maksumuse ja kompensatsiooni määramise akt koos lisaga.

Määrata Sipe külas asuva Sepa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pühi külas asuvate Otilaane katastriüksuse, Lemmo katastriüksuse ja Mauritsa katastriüksuse piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 695 eurot.

Anda välja volitus Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmiseks.

Määrata tegevustoetust summas 600 eurot MTÜle Haaslava Meeskoor Haaslava meestelaulupäeva korraldamiseks.

23. mai istungil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Uhti külas Vanajärve maaüksusele elamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Saialille tn 14, 16, 18, 20, 21, 23 ja 25 kahe korteriga elamute püstitamiseks ning Räni alevikus Lehe tn 21 üksikelamu püstitamiseks.

Määrata Raanitsa külas asuva Kure katastriüksuse 28203:006:0091 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Kure katastriüksuse 28203:006:0090 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Kure katastriüksuse 28203:006:0089 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Mäekülas asuva Torni katastriüksuse 28203:005:0192 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuva Haage tee 59a katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuvale 1,0 ha suurusele maaüksusele koha-aadressiks Haaviku tee 15 ja sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus Villa detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriosade numbritega 12837050, 12837150, 12837250, 12837350, 12837450, 12837550 , 12837650, 12837750, 4923104 ja 4923204 III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Anda nõusolek Õssu külas asuvate Ringtee tänav T1, Ringtee tänav T2 ja Pihlapuu tänav L1 koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Kiita heaks projekti „Rebase talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2122,56 eurot ja maksta Maario Nukale välja saadaolev osa toetusest summas 212,26 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 1180 eurot.

Eraldada toetust kahele isikule Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.

Kinnitada Kambja valla tolmuvabade teekatete taastamise ja ehitamise 2019. aasta nimekiri.

Kehtestada riigihangete läbiviimise kord (leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/431052019011).

30. mai istungil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Nirgi tee 2 krundi hoonestusala tingimuste muutmiseks, Külitse alevikus Kaseoru maaüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks, Ülenurme alevikus Paruni 64 krundi hoonestusala tingimuste muutmiseks ja Metsaääre 17 üksikelamu projekteerimiseks, Tõrvandi alevikus Papli 8 korterelamu ümberehitamiseks ja Räni alevikus Sipelga põik 7 krundi ehituslike tingimuste muutmiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Rehepapi tee 37 laohoone püstitamiseks, Õssu külas Tõnissoni tee 2a üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Paruni 63 üksikelamu püstitamiseks ja Villa tn 14/16 ridaelamu püstitamiseks, Külitse alevikus Eha tn 15 puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Sipe külas Rebase maaüksusel asuvale reoveepuhastile, Tõrvandi alevikus Kauba tee 3 ning Kauba tee 3 ja Tehnopargi tee 11 asuvale energiatootmise rajatistele, Lemmatsi külas Kannistiku tee 41 asuvale üksikelamule ning Soinaste külas Sõnajala 19 asuvale üksikelamule.

Määrata Täsvere külas asuva Uhti katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Jätta riigi omandisse Kambja vallas Pangodi külas asuv 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee maaüksus, piiriettepanek nr LY1901300918, ligikaudse pindalaga 151 m2, sihtotstarbega transpordimaa 100%.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 666 eurot. Jätta ühe isiku toetuse taotlus rahuldamata.

Toetada kahe isiku hooldekoduteenuse eest tasumist.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuse jäägist lapsehoiu kulude katteks 427 eurot kuus tagasiulatuvalt alates 1. märtsist.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Pärna kinnistu Suure-Kambja külas ja Ede-Laksi kinnistu Paali külas.

6. juuni istungil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Lennuvälja tee 13 üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks, Kambja alevikus Võru mnt 2g hoone laiendamise projekteerimiseks, Aakaru külas Künka maaüksusele laohoone projekteerimiseks, Räni alevikus Niinepuu tn 5 hoonestusala tingimuste muutmiseks ning Räni alevikus Lehe tn 20 hoonestusala tingimuste muutmiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuva „Lahe, Mäelille ja Lillemäe kinnistu detailplaneering“ täpsustamiseks Mäelille tn 1 (kü tunnus 94901:005:1483), Mäelille tn 2 (kü tunnus 94901:005:1484), Mäelille tn 3 (kü tunnus 94901:005:1485), Mäelille tn 4 (kü tunnus 94901:005:1486), Mäelille tn 5 (kü tunnus 94901:005:1487), Mäelille tn 6 (kü tunnus 94901:005:1488), Mäelille tn 7 (kü tunnus 94901:005:1489), Mäelille tn 8 (kü tunnus 94901:005:1490) kruntide osas.

Väljastada projekteerimistingimused Räni alevikus asuvate „Berry, Kastani, Saariku, Kristalli tn kinnistute ja lähiala detailplaneering“ täpsustamiseks Kristalli tn 6 (kü tunnus 94901:005:1679) ja Kristalli tn 12 (kü tunnus 94901:005:1678) kruntide osas.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Kannistiku tee 41 üksikelamu püstitamiseks ja Lennu maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Ülenurme alevikus Paruni tn 61 ja Villa tn 7 üksikelamute püstitamiseks, Laane külas Mustametsa tee 5 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Maarjatähe tn 16a, 16b ja 14c ning Okka tn 7 üksikelamute püstitamiseks, Ülenurme alevikus Silmapiiri tänavale jalgtee ja valgustuse rajamiseks, Tartu mnt 5 mänguväljaku rajamiseks ning Ülenurme alevikus, Tõrvandi alevikus, Külitse alevikus, Soinaste külas, Uhti külas ja Õssu külas tänavavalgustuse ümberehitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Mesiheina 10 ja Kanarbiku tn 3 asuvatele üksikelamutele, Virulase külas Toome AÜ 8 reoveepuhastile ja Räni alevikus Lehe tn 25 üksikelamule.

Algatada Tooma ja Lembitu maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Tooma ja Lembitu maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Määrata Pühi külas asuva Oti katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tatra külas asuva Jaagu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Lalli külas asuva Lalli-Veski katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tatra külas asuva Tatra telliskivitehas katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Ülenurme alevikus asuvale 2320 m2 suurusele munitsipaalomandisse taotletavale maa-alale koha-aadressiks Veskivilla tänav L1, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond.

Määrata Uhti külas asuva Nõlvataguse katastriüksuse uueks lähiaadressiks Nõlva tee 4a.

Kiita heaks projekti „Tammepargi kinnistu puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2920,00 eurot ja maksta Kalvi Kivimaale välja saadaolev osa toetusest summas 292,00 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 260 eurot. Jätta ühe isiku hooldajatoetuse taotlus rahuldamata.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Tuuli Tallid OÜle puudega lapse hipoteraapia teenuse eest kuni 360 eurot vastavalt esitatud arvetele.

Maksta kuludokumentide alusel ühekordset toetust võrkpalli naiskonnale ja meeskonnale VVL meistrivõistlustel osalemise kulude katteks.

Maksta ühekordne huvitegevuse toetus noorsportlasele osalemiseks Euroopa meistrivõistlustel maadluses.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Parandame vigu

Eelmises infolehes on vallavalitsuse 18.04. istungi materjalidesse sattunud viga. Palume eksitava info pärast vabandust! Allpool toodud õige info.

Tunnistada edukaks avatud hankemenetluses „Ülenurme gümnaasiumi hooldus- ja valvekoristus“ pakkumuste hindamise kriteeriumi „maksumus ja kvaliteet“ kohaselt AS ISS Eesti pakkumus 95,42 hindepunktiga ning maksumusega 7 969,00 eurot/kuus (hind käibemaksuta) ning sõlmida punktis nimetatud pakkujaga hankeleping tähtajaga 01.09.2019-31.08.2022.

Tunnistada edukaks avatud hankemenetluses „Kuuste kooli restaureerimine“ pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt AS SEMUEHITUS pakkumuse maksumusega 1 317 855,98 eurot (käibemaksuta), hind koos käibemaksuga 1 581 427,176 eurot.

Täpsustame 11.04 istungi otsust:

Tunnistada konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses „Tõrvandi alevik, Ringtee 1 hoone renoveerimine lasteaiaks projekteerimistööd“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt AS Infragate Eesti pakkumuse maksumusega ilma käibemaksuta 59 062,50 eurot ja koos käibemaksuga 70 875,00 eurot.

Kino maale
EelmineKambja hoiu-laenuühistu – üheskoos edasi!
JärgmineVallavolikogu maikuuistung