Vallavolikogu augustiistung

612

Kambja Vallavolikogu XXII istung toimus 15. augustil, kohal oli 14 volikogu liiget, istungilt puudusid Rauno Kiuru, Virgo Kurist, Kuldar Lepik, Illari Lään, Meelis Michelson, Janno Ott ja Marek Palusoo.

Päevakorras oli kümme küsimust.

  1. Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031 kohta tegi ettekande arendusjuht Kristi Kull. Arengukavasse viidi sisse avalikustamisel ja volikogu liikmete poolt tehtud täiendused.Arengukava kinnitamise poolt oli 14 volikogu liiget.
  2. Vee-ettevõtja määramise kohta tegi ettekande Kristi Kull. AS Emajõe Veevärk taotluse põhjal otsustati alates 1. oktoobrist 2019 määrata AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks nendes piirkondades, kus senini on vee-ettevõtja olnud OÜ Cambi. Nendeks piirkondadeks on Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja Lalli külade, Rebase küla ja Kammeri küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnad.Otsuse poolt oli 12, erapooletu 1 volikogu liige.
  3. Kambja katlamaja rendile andmise kohta OÜ-le SW Energia tegi ettekande Kristi Kull. OÜ SW Energia võtab katlamaja rendile samadel tingimustel nagu praegu rendil olevad katlamajad ja soovib hakata tegelema katlamaja renoveerimisega.Otsuse poolt oli 14 volikogu liiget.
  4. Projektide esitamise kohta Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022 tegi ettekande Kristi Kull. Maakonna arengukavasse otsustati esitada projektid „Külitse alevikus Nõo valla piirini kergliiklustee ehitamine ja Tartu linna rattaringluse laiendamine Kambja valda” ja „Ülenurme Gümnaasiumi staadioni renoveerimine”.Otsuse poolt oli 14 volikogu liiget.
  5. Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise korra kohta tegi ettekande Kristi Kull.Volikogu kehtestas korra ühehäälselt.
  6. Kambja valla lasteaedade põhimääruste kinnitamise kohta tegi ettekande vallasekretär Marina Lehismets.Volikogu kehtestas ühehäälselt Tõrvandi lasteaia Rüblik, Soinaste lasteaia Laululind ja Kambja lasteaia Mesimumm põhimäärused.
  7. Seoses uue põhimääruse kehtestamisega otsustati Kambja Vallavolikogu 17.09.2009 otsus nr 226 „Kambja lasteaia Mesimumm põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistada.
  8. Kambja valla Kambja aleviku, Aakaru ja Tatra külade Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja Kambja aleviku ümbersõitude ning ühendusteede täpse asukoha määramise detailplaneeringu osalise kehtestamise kohta tegi ettekande planeerimisspetsialist Riivo Leiten.Volikogu otsustas kehtestada endise Kambja valla üldplaneeringut muutev detailplaneering kavandatud teede osas, et mitte kitsendada planeeringualale jäävate maaomanike ehitusõigusi.Otsuse poolt oli 14 volinikku.
  9. Kambja valla kaugküttepiirkondade määruse kohta tegi ettekande Kristi Kull. Määrus kehtestatakse ühisena endiste valdade määruste asemel.Määruse vastuvõtmise poolt oli 14 volikogu liiget.
  10. Kambja valla nimest ja valla sümboolikast tegi ettekande volikogu esimees Heiki Sarapuu. Vabariigi Valitsuse 25. 07.2019 otsustuse kohaselt jäeti Kambja valla nimi muutmata. Arutelu tulemusel anti kultuuri- ja hariduskomisjonile ülesanne teha ettepanekud valla vapi ja lipu osas, et saaks ka valla sümboolika kehtestatud.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineÜleskutse laulvatele ÜG vilistlastele!