Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

879

13. juunil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Räni alevikus Lehe tn 33 krundi ehitustingimuste täpsustamiseks ja Õssu külas Kesa tee 23 krundi ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Saareväljari maaüksusele Külitse alevikus maaüksuse jagamiseks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Karja tee 1 asuvale aianduskeskuse juurdeehitusele ja Ülenurme alevikus Villa tn 15 asuvale üksikelamule.

Jätta rahuldamata FIE Viljo Tehvandi Pürje Talu vaie seoses projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamata tagastamisega.

Kinnitada OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme 2018. a majandusaasta aruanded.

Määrata Õssu külas asuvate Ringtee tn 55c ja 55 katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Õssu külas asuvate Hõbepaju tn 14a, Hõbepaju tn 16, Hõbepaju tn 16a ja Hõbepaju tänava lõik 3 kinnisasjade vaheliste piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuvate Kristalli tn 12 katastriüksuse ja Kristalli tn 6 katastriüksuse jagamise ning kinnisasjade vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Ülenurme alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Nõmmiku tänav.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused viiele isikule kogusummas 403,02 eurot, jätta ühe isiku teenusetoetuse taotlus rahuldamata.

Lõpetada isiku hooldus tema surma tõttu.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing kahe lapse laagris osalemise kulu summas 175 eurot lapse kohta vastavalt esitatud arvetele.

Määrata huvitegevuse vahendite arvelt ühekordne toetus lapse laagris osalemiseks.

Täpsustada kohaliku tee nr 2820038 Parve – Madise liikluskorraldust ja paigaldada tee algusesse liiklusmärk LM 552 „Umbtee“.

Muuta kohaliku tee nr 9490021 Kaasiku tänava liikluskorraldust ja pikendada olemasolevat 30 km/h piirangu ala 155 m võrra Tõrvandi – Roiu – Uniküla tee suunas.

Kooskõlastada 12.-14.07.2019 Kuuste põhikooli territooriumil MTÜ Kuuste Meesselts korraldatav kogupere festival „KUUSTE RALLYFEST“ vastavalt taotlusele.

Võtta teadmiseks ja kooskõlastada järgmised avalike ürituste teatised:

orienteerumisklubi Ilves MTÜ korraldab 13.06. orienteerumispäevaku Tõrvandis;

Kambja valla kultuurijuht Andri Viinalass teavitas jaanitule üritustest 20.06. Kambja vallamaja pargis ja Reola kultuurimaja pargis.

20. juunil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas Pajuoja maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa 18, 30 ja 37 üksikelamute püstitamiseks, Lemmatsi külas Lennu maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ja Lillemäe 17 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Räni alevikus Lehe 18 ja Niinepuu 5 üksikelamute püstitamiseks, Laane külas Loojangu 17a üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Villa 34 üksikelamu püstitamiseks, Aakaru külas Künka maaüksusel asuva kartulihoidla laiendamiseks ja laohoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Pärnaõie 1 korterelamule ja Lemmatsi külas Linnavere tee 40 üksikelamule.

Määrata Lepiku külas asuva Paali katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuva Tartu mnt 63 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Soinaste külas asuva Tamme tänava kinnisasja ja Rehepapi tee lõik 1 katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Tambet Kibalile ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tn 8 maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 13 isikule kogusummas 1154,46 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus küttetoetuse saamiseks.

Anda välja volitused

isiku esindamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmiseks;

eestkostja ülesannete täitmiseks.

Tasuda surnud vallakodaniku, kelle puuduvad omaksed, tuhastamise ja matmisega seotud kulud kogusummas 565 eurot.

Toetada kahe isiku üldhooldusteenuse kohatasu maksmist.

Teha lapsevanemale ettekirjutus-hoiatus abivajava lapse kaitseks.

Määrata kahele noorsportlasele huvitegevuse toetust kogusummas 400 eurot.

Kinnitada Ülenurme lasteaia direktoriks Merle Kõrgesaar alates 15.07.2019.

Sõlmida äriruumi üürileping OÜga Terje Tõrvandi alevikus Papli 6.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaga 01.07.2019-31.12.2019.

Liiklusohutuse tagamiseks Tõrvandi alevikus Tehnopargi teel (kohalik tee nr 9490264) rajada Tehnopargi teele Pärnaõie tänava ristmikule jalakäijate ülekäigu rada.

Kehtestada kohaliku tee nr 9490106 Kaku–Metsavahi 0-300 m lõigul liikumise piirkiiruseks 50 km/h.

Tunnistada avatud hankemenetluse „Kambja valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt EST Networks OÜ pakkumus maksumusega ilma käibemaksuta 369 017,481 eurot ja koos käibemaksuga 442 820,976 eurot.

Kiita heaks Kambja valla 2018. a majandusaasta aruanne.

27. juunil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas Kitse maaüksusele ja Marguse maaüksusele üksikelamute projekteerimiseks, Soinaste külas Saare tee 2 üksikelamu projekteerimiseks ning Tõrvandi alevikus Tamme tn 27 tootmishoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Reola külas Nirgi tee 2 autoremondihalli püstitamiseks, Räni alevikus Okka tn 10 üksikelamu püstitamiseks ning Soinaste külas Kevini ja Luha detailplaneeringuala sidevarustuse rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Päevalille tn 2 ja 4 kahepereelamutele, Soinaste külas Mesiheina 8 üksikelamule ning Tõrvandi alevikus Tehno tee 3 tehno- ja logistikakeskusele.

Tunnistada lihthankemenetluse „Kambja valla teede pindamine 2019. aastal“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt AS Eesti Teed pakkumus maksumusega ilma käibemaksuta 133 020,62 eurot ja koos käibemaksuga 159 624,744 eurot.

Tunnistada lihthankemenetluse „Silmapiiri tn jalgtee ehitamine“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt osaühing TAVT (reg kood 10900963) pakkumus maksumusega ilma käibemaksuta 66 293,72 eurot ja koos käibemaksuga 79 552,464 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 265 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus prillitoetuse määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Dorpat Tervis OÜle puudega lapse füsioteraapia teenuse eest kuni 10 korra eest vastavalt esitatud arvetele.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Profysio Manuaalne Füsioteraapia OÜle puudega lapse füsioteraapia teenuse eest kuni 600 euro ulatuses vastavalt esitatud arvetele.

Määrata kolmele lapsele huvitegevuse toetust laagrikulude katteks kogusummas 160 eurot.

Liiklusohutuse parandamiseks Küti – Ignase teel (kohalik tee nr 282003) kehtestada tee 0 – 0,4 km liiklemise piirkiiruseks 40 km/h.

Kehtestada määrus Kambja valla üldhariduskooli, huvikooli ja koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.

Otsustati jätta rahuldamata isiku avaldus üüripinna saamiseks.

4. juulil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kambja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Enelase tn 1a üksikelamu püstitamiseks, Laane külas Sirmiku tn 6 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa tn 32 üksikelamu püstitamiseks, Külitse alevikus Haage tee 57a üksikelamu püstitamiseks, Õssu külas Lepiku tee 2 üksikelamu laiendamiseks, Ülenurme alevikus Päevalille tn 6 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Soosilla külas Tõrutamme maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus kaugküttetorustike ümberehitamiseks ja rajamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Heina tn 2 üksikelamule, Soinaste külas Tõusu tee 1 üksikelamule ja Lemmatsi küla Ute tn 5 üksikelamule.

Algatada Räni alevikus asuvate Viirpuu 25a ja Ränirahnu tee 2 maaüksuste detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Mitte algatada Räni alevikus asuvate Viirpuu 25a ja Ränirahnu tee 2 maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Tunnistada sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlusega riigihanke „Toitlustusteenuse osutamine Eerika Laululinnu lasteaiale“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „kvaliteet ja maksumus“ kohaselt Baltic Restaurants Estonia AS pakkumus toidupäeva maksumusega ilma käibemaksuta 2,96 eurot ja koos käibemaksuga 3,552 eurot. Lükata tagasi osaühing TALDER pakkumus hanke tingimustele mittevastavuse tõttu.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 373 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Kõneteraapiakeskus OÜle puudega lapse logopeediteenuse eest kuni 510 eurot vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Sverresson OÜle puudega lapsele teenuse osutamise eest kuni 832 euro ulatuses vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele.

Määrata noorsportlasele huvitegevuse toetust 80 eurot.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Anda MTÜle Öökull tegevusluba projektlaagri-maleva läbiviimiseks Kambja vallas ajavahemikul 08.-19.07. 2019. a.

Lugeda OÜ Cambi juhatuse liikme Ago Kondikese volitused lõppenuks seoses volituste tähtajalise lõppemisega 01.07.2019 ning määrata OÜ Cambi juhatuse liikmeks Katrin Luik.

Kooskõlastada Eksdek OÜ hinnapakkumine Ülenurme gümnaasiumi spordihoone seinte remondiks.

11. juulil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kambja alevikus Vaarika tn 5 üksikelamu projekteerimiseks ning Ülenurme alevikus Nõmmiku 3 ja Nõmmiku 5 kruntide sihtotstarvete muutmiseks.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Lillemäe tn 23 üksikelamu püstitamiseks ning Soinaste külas Rehepapi tee 31 büroo-laohoone laiendamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Mesiheina tn 1 ja 15 ning Kunimäe tee 12 üksikelamutele, Ülenurme alevikus Paruni tn 14 ridaelamule ja Villa tn 5 üksikelamule, Õssu külas Linnu tee 20 üksikelamule ja Tõrvandi alevikus Aasa 25 üksikelamule.

Muuta Kambja vallas Külitse alevikus Allikaoja väikekohas asuvate transpordimaa sihtotstarbega maaüksuste lähiaadressid.

Määrata Õssu külas asuvate Hõbepaju tn 14, Hõbepaju tn 2 ja Remmelga kinnisasjade vaheliste piiride muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuvate Unipiha tee 5, Unipiha tee 7, Unipiha tee 11, Vilja tee 1 ja Roosi tn 2 kinnistute jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kahele isikule kogusummas 484 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus laagritoetuse saamiseks.

Anda välja volitus isiku esindamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Sverresson OÜle puudega laste lapsehoiuteenuse eest kuni 812 eurot vastavalt esitatud arvetele.

Lõpetada isikuga eluruumi üürileping üürniku avalduse alusel.

Sõlmida vallavara kindlustamise leping ERGO Insurance SEga.

25. juulil otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 26 ja 28 maaüksustele üksikelamute püstitamiseks, Soinaste külas Enelase 1c ja 1d maaüksustele üksikelamute püstitamiseks, Külitse alevikus Kose tee 13 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Metsaääre tn 17 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Talu tee 6 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Visnapuu külas Aasa maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Soosilla külas Kleini maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Tõrvandi alevikus Saialille tn 22, 24, 27, 29, 31, 33 ja 35 maaüksustele kahe korteriga elamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Päevalille tn 3 maaüksusel asuvale ridaelamule, Lemmatsi külas Sireli maaüksusel asuvale põllumajandussaaduste hoidlale, Soinaste külas Mesiheina tn 7 maaüksusel asuvale üksikelamule.

Tagastada Vilja tee 5 projekteerimistingimuste taotlus ning teha taotlejale ettepanek esitada detailplaneeringu algatamise taotlus.

Määrata Uhti külas asuva Kuivaoja katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Ülenurme vallavalitsuse 04.06.2009 korralduse nr 160 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: „Määrata Jõeveere maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa“.

Määrata Soosilla külas asuva Lepalaane katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Külitse alevikus Kõivusalu ja Kasesalu väikekohtades asuvate transpordimaa sihtotstarbega maaüksuste lähiaadressid.

Määrata Tõrvandi alevikus asuvatele liikluspindadele nimeks Kõivu tänav, Karikakra põik ja Kõivuharu tänav.

Muuta Ülenurme Vallavolikogu 20.07.2004 määrusega nr 7 määratud Karikakra tänava liikluspinna ruumikuju.

Nõustuda Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatavale Kleini – Solba tee lõik 3 maaüksusele Elektrilevi OÜ poolt 0,4 kV maakaabelliini paigaldamisega ning teenindamisega.

Seada sundvaldus Kammeri külas asuvatele Kammeri Kodu katastriüksusele 28201:009:0019 tehnovõrgu (sideehitis) talumiskohustuse kehtestamiseks MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks.

Kiita heaks „Aaviku talu puurkaevu rajamine“ hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 488,83 eurot.

Kinnitada hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru tingimusliku rahastamise projektid ning sõlmida taotlejatega toetuslepingud pärast tingimuste täitmist. Tingimuste täitmiseks on aega kuni 4 kuud ja toetusleping sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul tingimuste täitmisest arvates.

Rahastada hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoorust projekti „Olevi tee 3 veepuhastusseadme soetus“.

Mitte toetada rahaliste vahendite lõppemise tõttu hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoorus esitatud projektide taotlusi vastavalt nimekirjale.

Mitte rahuldada taotlust toetuse saamiseks eratee parandamiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 10 isikule kogusummas 807,29 eurot.

Tasuda alates 1. augustist igakuiselt väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eest 200 eurot kuus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isikule toetust summas 470,60 eurot.

Volitada vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti esindama isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Muuta eluruumi üürilepingut Lennu tn 42 Reola külas asuva korteri üürnikuga.

Sõlmida eluruumi üürileping Pargi 7 Ülenurme alevikus asuva korteri suhtes.

Sõlmida eluruumi üürileping Tõrvandi tee 13 Tõrvandi alevikus asuva korteri suhtes.

Sõlmida eluruumi üürileping Lennu tn 42 Reola külas asuva korteri suhtes.

Tasuda 2019. a juulis 100 eurot isiku hooldekodu kohatasu kulude katteks ning alates 01.08.2019 tasuda hooldekodu kohatasu kuludeks 95% isikule määratud pensionist, ülejäänud osa teenuse maksumusest tasutakse Kambja vallavalitsuse eelarvest.

Keelduda huvitegevuse toetuse määramisest.

Lubada ilutulestiku korraldamine Aida peosaalis aadressil Lennuvälja tee 1, Külitse alevik, Kambja vald. Korraldamise aeg on 11.08.2019.

Nõustuda hankespetsialist Kersti Luige ettepanekuga tellida Ülenurme gümnaasiumi juurde ajutise bussipeatuse ehitamise tööd TAVT OÜ-lt.

1. augustil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Täsvere külas asuvale Rõõmuritsika maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja Täsvere külas asuvale Õnnepisara maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Väljastada ehitusluba Õssu külas Kesa tee 23 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Laane külas Puraviku 16 üksikelamule.

Kiita heaks „Toome 8 reovee puhastuspaagi paigaldamine“ hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 313,56 eurot.

Kiita heaks „Vana-Alliku talu puurkaevu rajamine“ hajaasustuse programmi projekti lõpparuanne ja maksta välja saadaolev osa toetusest summas 474,36 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 290 eurot.

Otsustati anda OÜle Reklaamtreiler luba reklaami paigaldamiseks.

Otsustati nõustuda 07.09.2019 toimuva Tartu Terminali 4. Ülenurme Rattaralli korraldamisega taotluses näidatud Kambja valla teedel ja tänavatel.

Otsustati nõustuda 17.08.2019 ajavahemikul 10.00-00.00 toimuvate II Kuuste suvemängude korraldamisega taotluses näidatud asukohas.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineTule võimlema!
JärgmineVallavolikogu augustiistung