Vallavalitsuse istungilt 13.03.2024

290
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus-, maa-, sotsiaal-, hanke- ja haldusküsimused. Määrati huvihariduse toetust.

Ehitusküsimused

Kiideti heaks korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine“ (Villa 9), edastades selle arvamuse avaldamiseks taotlejale.
Anti ehitusluba Ülenurme alevikus Lennu 8a kinnise soojussüsteemi puuraukude (ehitisregistri kood 221446257) rajamiseks.
Muudeti vallavalitsuse 28.02.2024 korralduse nr 105 „Räni alevikus asuvate Ränirahnu tn 17, 19 ja Nurmise tiik maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine“ punkti 3, määrates avaliku väljapaneku perioodiks 19.03–05.04.2024. 

Maaküsimused

Muudeti vallavalitsuse 15.06.2023 korralduse nr 1810 lisa punkti 1.16 ja rahuldati Erlend Silla taotlus „Puurkaevu ümberehitus ja veepuhastusseadmete paigaldus“ täies ulatuses toetussummas 4066,31 eurot, millest riigi osalus on 2033,15 eurot ja valla osalus 2033,16 eurot. Omaosaluse suurus on 2002,81 eurot. Erlend Sillaga sõlmitakse täiendav toetusleping summas 1107,19 eurot.

Sotsiaalküsimused

Määrati kaks tervisetoetust. Sotsiaaltöö spetsialistile anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Hankeküsimused

Otsustati esitada täpsustatud hankeplaan kinnitamiseks järgmiseks vallavalitsuse istungiks.
Korraldatakse lihthange nr 276969 „Soinaste lasteaia mänguväljaku ehitamise II etapp“, mille tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmise tähtaeg on 31.08.2024 ning eeldatav maksumus on 139 000 eurot käibemaksuta.
Anti OÜle Olme nõusolek riigihanke korraldamiseks rataslaaduri soetamiseks kasutusrendi põhimõttel maksumusega kuni 35 000 eurot (käibemaksuta) liisinguperioodiga 60 kuud.

Haldusküsimused

Kinnitati enampakkumise tulemused ja tunnistati edukaks pakkumine summas 4103 eurot, millega Kambja vald võõrandab vallale kuuluva Škoda Rapid.
Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Tõrvandi alevik Tõrvandi tee 13–1 tähtajaga 01.04.2024–01.04.2027.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati huvihariduse toetus.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallaelanikud saavad kriisi korral kasutada kriisiinfo telefoni
JärgmineUudiseid muusikakoolist