Vallavalitsuse istungilt 17.04 ja 18.04.2024

226
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa- ning sotsiaalküsimused. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetusi. Kuulutati välja hange. Suleti ajutiselt tee. Viidi sisse muudatused valla infolehe väljaandmise korda. Kinnitati riigihanke tulemused.

17.04.2024 istungilt

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Kiideti heaks korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine“ (Lemmatsi külas Lepalaane 1a maaüksusel). Eelnõu saadetakse omanikule arvamuse andmiseks tähtajaga 29.04.2024.

Kehtestatud detailplaneeringud

  • Laane külas asuva Väike-Näki maaüksuse ja lähiala maaüksuse detailplaneering
  • Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse ja lähiala maaüksuse detailplaneering
  • Õssu külas asuvate Joonase, Priidu ja Epu maaüksuste detailplaneering

Maaküsimused

Parandatakse vallavalitsuse 19.03.2024 korralduse nr 161 punkti 2.
Vastavalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 lg 7 punktile 5 peab sundvalduse seadmise otsus sisaldama maakatastri sundvalduse ruumiandmete tunnust ja otsusele lisatakse väljavõte Piiratud Asjaõiguste Ruumiandmete Infosüsteemist (PARI). Eeltoodust lähtuvalt täiendatakse järgnevaid vallavalitsuse korraldusi: 06.03.2024 korralduse nr 126 punkti 3, 21.03.2024 korralduse nr 177 punkti 3, 10.04.2024 korralduse nr 215 punkti 3, 07.02.2024 korralduse nr 75 punkti 3.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvale Konsu sild–Poldri tee lõik 3 katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määrati hooldajatoetus.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuste määramine

Määrati huvihariduse toetusi.

Tee ajutine sulgemine

Anti luba Pipenet OÜle liikluse ajutiseks sulgemiseks Räni alevikus Ränirahnu tee (tee nr 9490162) 0,0–0,20 km lõigul ajavahemikus 18.04–10.05.2024. Kooskõlastati kaevetööde tegemise ajaks Räni alevikus asuva Kogre tee (tee nr 9190161) ühe sõidusuuna ajutine sulgemine ajavahemikus 18.04.–10.05.2024.

Hanke väljakuulutamine

Korraldatakse riigihange nimetusega „Kambja valla teede pindamine 2024“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on kaks kuud pärast lepingu sõlmimist.

Kambja valla infolehe väljaandmise kord

Viiakse sisse muudatused vallavalitsuse 03.04.2024 kehtestatud määrusele nr 2 „Kambja valla infolehe väljaandmise kord“, kehtestades uue tervikteksti.

18.04.2024 istungilt

Riigihanke „Lasteaia projekti soetamine Päikeseratta kinnistule“ tulemuste kinnitamine

Vastavaks tunnistatud pakkumuse ja hankes määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ alusel tunnistati edukaks Projektibüroo OÜ (registrikood 14426010) pakkumus kogumaksumusega käibemaksuta 168 000 eurot, koos käibemaksuga 204 960 eurot. Pärast kohustusliku ooteaja möödumist (14 päeva) sõlmitakse hankeleping punktis 3 nimetatud eduka pakkujaga. Lepingu täitmise eest vastutavaks isikuks määrati abivallavanem Toomas Järveoja. Lepingu täitmise tähtaeg on neli kuud lepingu sõlmimisest.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKorteriühistud saavad taotleda jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetust
JärgmineAlgas avalduste vastuvõtmine kandideerimaks Kambja valla noortevolikogu liikmeks