Vallavalitsuse istungilt 27.03.2024

165
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa- ja sotsiaalküsimused. Kinnitati Soinaste Lasteaed Laululind töötajate koosseis ning infoturbe rakendamise töögrupi liikmed ja tegevuskava. Jäeti rahuldamata vaie. Anti nõusolek ilutulestiku korraldamiseks. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetusi ning mittetulundusühenduste tegevustoetusi. Anti tasuta kasutusse vallavara.

Maaküsimused

Nõustuti Lemmatsi külas asuva Valli kinnistu jagamisega vastavalt detailplaneeringule ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Reola külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid.

Sotsiaalküsimused

Maksti isikule transporditoetust. Võeti vastu korraldused kahe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Soinaste Lasteaed Laululind töötajate koosseisu kinnitamine

Kinnitati lasteaia töötajate koosseis alates 01.08.2024.

Vaideotsus

Jäeti rahuldamata 16.02.2024 vaie Kambja vallavanema 17.01.2024 käskkirjale nr 13-1/1.

Infoturbe rakendamise töögrupi ja infoturbe tegevuskava kinnitamine

Võeti informatsioon teadmiseks ning kiideti heaks infoturbe (E-ITS) rakendamise töögrupi moodustamine ja tegevuskava.

Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks

Anti nõusolek Triplex Eesti OÜle ilutulestiku korraldamiseks 28.03.2024 ajavahemikul kl 22.00—22.30 asukohaga Aida peosaal, Külitse.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuste määramine

Eraldati 2024. aasta vallaeelarvest huvihariduse ja -tegevuse tegevustoetusi kogusummas 44 190 eurot.

Mittetulundusühenduste tegevustoetuste määramine

Eraldati 2024. aasta vallaeelarvest tegevustoetusi 19 mittetulundusühingule ja ühele sihtasutusele kogusummas 60 655 eurot.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Anti OÜ Kevoral tasuta kasutusse kümneks aastaks Külitse puurkaevu maaüksusel asuv puurkaev ja sellega seotud pumbasüsteem.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKool Tõrvandis võtab tööle koolirestorani kokk-juhataja
JärgmineValguse festivali reiv tõi kokku noored lähedalt ja kaugelt