Vallavalitsuse istungilt 21.03.2024

205
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis- ning maaküsimused. Lõpetati hooldus. Nimetati SA Ülenurme Areng nõukogu liikmed. Muudeti vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu. Määrati huvihariduse toetusi. Kinnitati valla 2024. aasta hankeplaan.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Anti projekteerimistingimused Külitse alevikus asuvale Avaste 7 krundile abihoone projekteerimiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks hoonestusala suurendamisega 4%.
Anti ehitusluba Lalli külas jõe maaüksusele üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
Lõpetati Uhti külas asuva Liivamäe elamurajooni ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
Rahuldamata jäeti KÜ Kogre tee 4 vaie, millega paluti tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 10.01.2024 korraldus nr 11 selle alusel antud ehitusluba nr 2212271/20957 Räni alevikus Ränirahnu tee 21 Lõunakeskuse ärihoone (ehitisregistri kood 121413623) püstitamiseks.

Maaküsimused

Määrati Suure-Kambjas asuvate Loojangu ja Jõesiilu katastriüksuste liitmise käigus moodustatavale katastriüksusele lähiaadress Loojangu ja sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrati Soinaste külas asuva Enno katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed: Enno ja Tolga 21a, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.
Määrati Lemmatsi külas Valli detailplaneeringualale kavandatud liikluspindadele järgmised tänavanimed: Metsanõlva, Metsanurme, Tammemetsa, Metsapargi, Metsajärve ja Kasemetsa.
Otsustati mitte taotleda munitsipaalomandisse Kambja alevikus asuvat Kalde ja Ringi kinnisasjade vahele jäävat katastriüksust tunnusega 28301:001:0789, pindalaga 1319 m2.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Reolasoo külas asuvatele Sireli ja Reolasoo tee katastriüksustele.
Kinnitati hajaasutuse 2023 programmi raames esitatud projekti „Veevarustussüsteemid – puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5225,60 eurot ja taotleja pangakontole tasutakse 580,62 eurot.

Hoolduse lõpetamine

Lõpetati hooldus ning hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava hoolduse korraldamisega ööpäevaringses hoolekandeasutuses.

SA Ülenurme Areng nõukogu liikmete nimetamine

Sihtasutuse nõukogu liikmeks nimetati neljaks aastaks Heiki Sarapuu, Tanel Melk ja Toomas Järveoja.

Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine

Sotsiaalosakonna teenistujate koosseisu lisatakse alates 01.04.2024 0,5 koormusega noorte heaolu spetsialist tähtajalise töölepinguga 31.12.2027.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati kolm huvihariduse toetust.

Valla 2024. aasta hankeplaani kinnitamine

Kinnitati valla 2024. aasta hankeplaan.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 19.03.2024
JärgmineEesti Põllumajandusmuuseumis avaneb näitus isetegemisest ja leidlikkusest