Lühiülevaade 2024. aasta vallaeelarvest

318

Kambja vallavolikogu kinnitas 21. veebruaril Kambja valla 2024. aasta eelarve.

2024. aasta eeldatav eelarve maht on 46 304 223 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2023. aastaga 7,8% ja põhitegevuse kulud suurenevad 4,6%. Põhitegevuse tulem on positiivne, summas 2 590 721 eurot. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 1 159 000 eurot ja kulud 16 315 061 eurot. Investeerimistegevus on negatiivne, kulud ületavad tulusid (- 15 156 061 eurot). Eelarvesse on planeeritud laenuvahendid summas 12 000 000 eurot. Likviidseid vahendeid on plaanis kasutusele võtta summas 1 159 476 eurot.

Põhitegevuse tulude jaotus 2024. aastal

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2024. a eelarves planeeritud summas kokku 31 985 747 eurot, võrreldes 2023. aastaga tõus 7,8%:

  • Tuludest suurima osakaaluga on maksutulud (73% põhitegevuse tuludest). Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 23 166 459 eurot, sh tulumaks 22 843 482 eurot, maamaks 316 477 eurot ja reklaamimaks 6 500 eurot
  • Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 6%, kokku on planeeritud laekumisi summas 1 956 899 eurot. Kaupade, teenuste müügist laekuv tulu on seotud peamiselt valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega – kohamaksud, rendid-üürid, arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tululiigi gruppi laekuvad ka riigilõivud jms
  • Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 21%, kokku planeeritud summas 6 853 689 eurot, sh nii riigi poolt eraldatav tasandus-ja toetusfond kokku summas 6 770 227 eurot kui muud toetused tegevuskuludeks summas 83 462 eurot
  • Muude tuludena planeeritud laekumine vee erikasutusest summas 7 200 eurot ja eespool nimetamata muud tulud summas 1 500 eurot.
Põhitegevuse kulude jaotus 2024. aastal

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on 2024. aasta eelarves planeeritud summas 29 395 026 eurot, kasv võrreldes 2023. aastaga on 4,6%. Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2024. aasta eelarves moodustavad põhitegevuse kuludest 7% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 93% põhitegevuse kuludest.

Antavad toetused 2024. aasta eelarvesse on planeeritud kokku summas 2 019 011 eurot, sh sotsiaaltoetused kokku summas 1 172 086 eurot ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele kokku summas 846 925 eurot.

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 27 376 015 eurot, sh personalikulud 16 516 963 eurot, majandamiskulud 10 747 052 eurot ja muud kulud 112 000 eurot.

Hariduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 73%, sotsiaalne kaitse 6%, valitsemiskulud 6%, vaba aeg ja kultuur 5%, majandus 5%.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2024. aastal

Investeerimistegevus

Investeerimise tuludeks planeeritud põhivara müüki 519 000 eurot (erinevad kinnisvaraobjektid), saadavat toetust 625 000 eurot (Hajaasustuse programm 50 000 eurot, Tõrvandi keskusala roheala 400 000 eurot, Ülenurme-Külitse kergliiklustee ehitus 100 000 eurot, Aarike hooldekeskuse päikesepaneelid 75 000 eurot). Finantstulusid planeeritud 15 000 eurot (pangaintressid).

Investeerimise kuludeks planeeritud põhivara soetus 15 475 700 eurot ja antavat toetust 100 000 eurot (Hajaasustuse programm). Laenuintresside tasumiseks planeeritud kokku 739 361 eurot.

Investeeringuobjektid 2024. aastal

Eve Jaanus
valla finatsjuht

Täpsem teave vallaveebis: kambja.ee/eelarve-2024

Kino maale
Eelmine„Igas ladvas laululindu“
JärgmineGScan pakub maailmas esmakordselt lahendust taristuobjektide seisukorra hindamiseks