Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

915

14. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ivaste külas Uue-Kroonu maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks ning Reola külas Mõmmiku maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Andruse tn 8 üksikelamu püstitamiseks, Sulu külas Marge maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Reola külas Kähra tee 10 üksikelamu püstitamiseks, Täsvere külas Lõokese maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Laane külas Näki tee 43 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 12 kahe korteriga elamule ning Tõrvandi alevikus Saialille tn 12, 14, 19 ja 21 kahe korteriga elamutele.

Algatada Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kinnitada OÜ Rattar hinnapakkumine summas 18 480 eurot ja nõustuda Papli 14 ja 15 soojatrassi ehitamisega Tõrvandi alevikus valla osalusega 50% ulatuses.

Nõustuda sundvalduse seadmisega AS Tartu Veevärk kasuks tööprojekti „Kambja vald Reola ja Tõrvandi vahelise veetorustiku projekteerimine“ raames rajatava veetorustiku talumiskohustuse kehtestamiseks Reola külas asuvale Nirgi tee kinnistule.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Ülenurme alevikus asuvatele Silmapiiri põik, Silmapiiri tänav ja Kaasiku tn 10 maaüksustele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Kodijärve külas asuvale Kodijärve-Kääni tee kinnisasjale.

Määrata Soinaste külas asuva Ala katastriüksuse sihtotstarbeks 50% ärimaa ja 50% tootmismaa.

Muuta Ülenurme vallavalitsuse 31.10.2013 korralduse nr 227 „Nõustumine Lennu tn 12 maaüksuse ostueesõigusega erastamisega, maa kasutamise sihtotstarbe ja maa maksustamishinna määramine ning maa makusmuse määramise akti kinnitamine” punkte 1 ja 5.

Määrata Reola külas asuva Piiri katastriüksuse sihtotstarve 100% transpordimaa.

Määrata Reola külas asuva Laastu tn 6 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata avalikuks kasutamiseks Soinaste külas asuvate Välja tn 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 9 ning Uue-Tõnni kinnistuid läbiv Välja tänav.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 683 eurot, jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuste määramiseks.

Seada kahele puudega lapsele hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isiku võlanõustamisteenuse eest OÜle ProVida Kliinik.

Kutsuda Merle Saik tagasi SA Aarike Hooldekeskus nõukogust tema tagasiastumise avalduse alusel ning määrata nõukogu liikmeks Marina Lehismets.

Eraldada toetust ERF meetmest eeldatava eelarve ja OÜ Rehe Ehitus 08.11.2019 esitatud hinnapakkumuse alusel isikule eluaseme kohandamiseks summas 4 338.00 eurot.

Lubada Avaste tn 8 kinnistul Külitse alevikus prügivedu tühjendussagedusega 56 päeva.

Lubada Saialille 32-1 kinnistul Tõrvandi alevikus 80-liitrise prügikonteineri vedu tühjendussagedusega 56 päeva.

Lükata tagasi kõik esitatud pakkumused avatud hankemenetlusele „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine”, kuna pakkumuste maksumused ületavad oluliselt hanke eeldatavat maksumust. Viia läbi uus hange konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena, et pidada läbirääkimisi erinevate uuringute vajaduse ja mahu üle, vallavalitsuse poolt koostatava ettevalmistava töö üle ning sellest tulenevalt hinna üle.

Kooskõlastada ostumenetluse „Kambja spordihoone duširuumide remonttööd“ parim hinnapakkumus OÜlt Decol summas 17 799,60 eurot.

Kooskõlastada lihthanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2020. aastal“ edukas pakkuja AS GoBus pakkumusega 0,48 eurot/km (käibemaksuta).

Anda Margus Laasikule sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.

Arvata kriisikomisjonist välja Ivar Tedrema ning määrata uueks liikmeks Tiit Lukas.

22. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lalli külas Varesemäe maaüksusele sauna projekteerimiseks, Suure-Kambja külas Loojangu maaüksusele abihoone projekteerimiseks, Reola külas Kaseaugu kinnistu detailplaneeringuga määratud vee- ja kanalisatsioonivarustuse muutmiseks ning Raanitsa külas Pargi maaüksusele laohoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 43, Aasa tn 39 ja Aasa tn 41 üksikelamute püstitamiseks, Räni alevikus Kassisilma tn 6 ärihoone laiendamiseks, Lemmatsi külas Kotka tee 2 ja Kotka tee 4 üksikelamute püstitamiseks, Ülenurme alevikus Villa tn 12 ridaelamu püstitamiseks ning Lemmatsi külas Piiriääre maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Uhti külas Põdra tee 29 üksikelamule, Õssu külas Linnu tee 7 üksikelamule, Ülenurme alevikus Mõisniku 70 üksikelamule ning Räni alevikus Lehe tn 10 kahe korteriga elamule.

Kehtestada Räni alevikus asuva Kogre tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Kiita heaks projekti „Aru kinnistu veesüsteemide uuendamine” toetuse kasutamise aruanne.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Soinaste külas asuvale munitsiplaaomandisse taotletavale Saare tee maaüksusele OÜ Elektrilevi kasuks avalikes huvides tööprojekti nr LP7934 „Saare tee 2 kinnistu 0,4 kV liitumine Soinaste küla, Kambja vald, Tartu maakond“ raames rajatava kaabelliini talumiseks.

Mitte tagastada õigusvastaselt võõrandatud Eeriko 7 talu (endine kinnistu nr 435) Õssu külas asunud maast 19,9 ha seoses maa riigi omandisse jätmisega.

Tagastada õigusvastaselt võõrandatud Eeriko 7 talu maast 5,79 ha Ivar-Jaan Tönissoni ja Ingrid Maureen Tönisson ten Bosch’i kaasomandisse 1/2 mõttelistes osades ning maast 11,63 ha Mall Muidrele.

Määrata Räni alevikus asuvatele liikluspindadele nimeks Pepre tänav, Rohu tänav ja Kõrre tänav.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 700 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuste määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest SAle Eesti Agrenska Fond lapsehoiuteenuse eest kuni 340 eurot.

Määrata isikule tugiisikuteenus 4 tundi nädalas alates 18.11.2019.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodidel 21.11.2019-30.04.2020, 01.10.2020-30.04.2021, 01.10.2021-30.04.2022 Keskuse tn 2 Külitse alevikus, olmejäätmete valdaja Iraida Temmo.

Anda Egert Kondile sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.

28. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lalli külas Soonepõllu maaüksusele elamu ja abihoonete projekteerimiseks, Kaatsi külas Tammevälja maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks ning Külitse alevikus Haage tee 63 üksikelamu laiendamise projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Uhti külas Vanajärve maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Jaagu tn 9 ja Andruse tn 5 üksikelamute püstitamiseks, Ülenurme alevikus Paruni 30 üksikelamu püstitamiseks ning Räni alevikus Vanapagana 23 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Mäeküla külas Metsanurga maaüksusel asuvale üksikelamule.

Kiita heaks projekti „Külitse alevikus Riia mnt 200 asuvale elamule joogiveetrassi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2 034,39 eurot ja maksta Valda Männile välja saadaolev osa toetusest summas 203,43 eurot.

Pikendada 2018. aasta hajaasustuse taotlusvooru projektide elluviimise lõpptähtaega kuni 30.04.2020 Tiia Kana projektil „Kitse talu septik ja imbväljak“, Maarek Sangla projektil „Lennu tänava majade veetrassi ehitus“, Kalli Palgi projektil „Kesa talu veevarustussüsteem“ ning Ilme Prosti projektil „Tähe kanalisatsioonisüsteemi ehitus“.

Pikendada hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide tingimuste täitmise tähtaega kuni 28.02.2020 järgmiselt: Priit Kähr „Kiisa ridaelamute ja ühepereelamute uue puurkaevu rajamine“; Fred Peetso, Risto Põder „Läti ja Põdra kinnistutele veesüsteemide rajamine“; Tanel Torm „Sirvaku küla, Tormi talu puurkaevu rajamine“; Toomas Kapp „Kikkaoja tee 5, Külitse alevik, puurkaevu rajamine“; Magnus Ott „Suure-Kambja külas asuva Alliku talu salvkaevu puhastamine ning veetrassi ja –automaatika uuendamine“.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 215 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuste määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest perioodil 18.11.2019–31.12.2019.

Eraldada toetus eeldatava eelarve ja OÜ Natural Living esitatud hinnapakkumuse alusel isikule hügieenitoimingute tegemiseks tarvilike tingimuste parandamiseks.

Kooskõlastada vallavalitsuse hallatavate asutuste Reola kultuurimaja, Kuuste Kooli ja Unipiha Algkooli töötajate koosseisude muudatused ning muuta vastavalt Kambja vallavalitsuse 10.10.2019 korraldust nr 1426 „Kambja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kooskõlastamine“.

Arvata välja 06.12 2018 korraldusega moodustatud Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu koosseisust Karin Truus.

5. detsembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Paruni tn 26 ja Paruni tn 28 detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste muutmiseks, Soinaste külas Rehepapi tee 27 asuva tootmishoone laiendamiseks ja Rehepapi tee 39 detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste muutmiseks ning Sirvaku külas Veiniallika maaüksusel kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala nihutamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuva Kuslapuu tn 9 krundi jagamiseks kaheks eraldiseisvaks krundiks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada ehitusload Pangodi külas Teini maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Külitse alevikus Riia 233 päikeseelektrijaama rajamiseks, Haage tee 29 laudahoone osaliseks lammutamiseks ning Kikkaoja tee 5 maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Soosilla külas Kose tee 29 maaüksusele puurkaevu rajamiseks ja Räni alevikus Kassisilma tn 7 äri- ja laohoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 28 asuvale üksikelamule, Külitse alevikus ning Olevi tee 1 asuvale üksikelamule ja Laane külas Väänoja tee 4 asuvale üksikelamule.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus Kõivu detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriosade numbritega 10646150, 10080650, 9664950, 3506804, 11004950, 11004850, 11003750, 11003650, 11003550, 11003450, 11003350, 11003250, 6322350, 6724050, 9136250, 9194850, 11004150, 11004250, 11004350, 11004450, 11004750, 11004650, 11004050, 11003150 III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Soinaste külas asuvale Tartu mnt 72 maaüksusele.

Kiita heaks projekti „Olevi tee 3 veepuhastusseadme soetus“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 948 eurot ja maksta Kriste Klampele välja saadaolev osa toetusest.

Kiita heaks projekti „Tähe kanalisatsioonisüsteemi ehitus” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2540,64 eurot ja maksta Ilme Prostile välja saadaolev osa toetusest.

Jätta rahuldamata Arvo Käärdi taotlus õigusvastase tegevusega tekitatud kahju hüvitamiseks summas 26 331,80 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 7 isikule kogusummas 410 eurot.

Lõpetada hooldajatoetuse maksmine seisuga 30.11.2019 seoses hooldatava asumisega ööpäevaringsele üldhooldusteenusele.

Eraldada toetus eeldatava eelarve ja OÜ Ruunus Ehitus 22.11.2019 esitatud hinnapakkumuse alusel isikule hügieenitoimingute ja liikuvusega seotud probleemide parandamiseks summas 6 992,00 eurot.

Määrata ühekordne toetus summas 140 eurot õpilase treeningul osalemise kulude katteks.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 01.10.2022 Vinogradovi kinnistu Sirvaku külas

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping asukohaga Lennu 42 tähtajaga 01.11.2019 kuni 31.10.2020.

Lugeda 28.04.2017 sõlmitud äriruumi üürileping Jelizaveta Senjavinaga lõppenuks seisuga 01.12.2019 seoses üürileandja poolt lepingu ülesütlemisega.

Määrata Kammeri Kooli hoolekogu koosseisu haridusnõunik Maia Uibo.

Soinaste lasteaia hoolekogude ettepanekute alusel kinnitada Soinaste lasteaia Laululind lahtiolekuajad.

Kooskõlastada õpilaskoha maksumused 2020. a esialgse eelarve järgi ning saata partneritele välja teated.

Otsustati anda nõusolek OÜle Tulekild Ilutulestikud ilutulestiku korraldamiseks 06.12.2019 OÜ Agriland territooriumil.

 

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineTormihoiatus
JärgmineMeie võimlejad olid GymnaFestil edukad