KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

789

[KIK-i logo.]Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. „Kuna taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele keskkonnateemadele,“ sõnab ta. „Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.“

„Taotlusvooru kuulutame välja uue määruse alusel, mis on lihtsamini loetav ning selgema ülesehitusega kui varasem. Seega loodame, et ka taotlemine läheb huvigruppidel kergemini,“ selgitab KIKi juhataja Andrus Treier. „Kui siiski peaks küsimusi tekkima, julgustan abi ja nõu küsima KIKi töötajatelt. Samuti toimub juba järgmisel nädalal kaks infopäeva, et toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada.“

Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja laste õppekäikusid. Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeksuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 tuhande euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutlikuks arengu tagamiseks ettenähtud tegevusi. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 tuhat eurot, et toetada näiteks müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega. Kalanduse valdkonna eelarve on 449 tuhat eurot, et toetada näiteks kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 435 tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade taastamist või reostustõrjeks valmisoleku suurendamist. Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020. Taotlusvooru infopäevad toimuvad 18. veebruaril Tartus (Dorpati hotell, Soola 6) ja 20. veebruaril Tallinnas (Park Inn hotell, Narva mnt 7c). Infopäevad koosnevad kaheksast miniseminarist, et taotlejad saaksid kuulama tulla just neile huvipakkuvaid valdkondi. Lisainfo ja registreerumine KIKi kodulehel.  

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kino maale
EelminePolitsei avas küberkuritegude teabe ja teadete edastamise veebilehe
JärgmineKambja maadlejad tõid Soomest kulla ja pronksi