26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu otsustas: alkoholireklaam on kallim

Vallavolikogu otsustas: alkoholireklaam on kallim

Kambja vallavolikogu eelmine istung toimus 16. juunil 2005.

Valla 2004. majandusaasta aruande kinnitamine

Volikogu kinnitas Kambja valla 2004. majandusaasta aruande, mille rahandusministeeriumile edastamise kohustus anti vallavalitsusele.

Maa sihtotstarbe määramine kinnistu jagamisel

Volikogu kinnitas Visnapuu külas asuva Salu kinnistu katastriüksuse 28203:003:0087 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Salu kü pindalaga 2635 m2 – maatulundusmaa;

*Männimäe tee kü pindalaga 437 m2 – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Mäekülas asuva Pajukääru kinnistu pindalaga 2 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Pajukääru kü 8585 m2 – elamumaa;

*Kasesalu kü pindalaga 11012 m2 – elamumaa.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Kambja alevikus Võru mnt 4a asuva spordihoone alune ja seda teenindav maaüksus kogupinnaga 1.65 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa, alaliik ühiskondlike hoonete maa.

Kambja lasteaia põhimääruse muutmine

Kambja vallavolikogu 17. juuni 1999 a määrusega nr 10 kinnitatud Kambja lasteaia Mesimumm põhimääruse punkti 26 täiendati lausega järgmises sõnastuses: “Hoolekogu volitused kestavad õppeaasta lõpuni.”.

Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Volikogu otsustas kinnitada Kambja alevikus Kase 2-4 asuva korteriomandi enampakkumise tulemused ja müüa korteriomand Ave ja Jaanek Lensment´ile hinnaga 253000 krooni.

Vallavara võõrandamine

Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel müüa avaliku suulise enampakkumise korras korteriomandina Pühi külas Kiisa ridaelamu 2 korter 3, mille üürnik on tunnistatud eluruumi erastamisest loobunuks.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale. Korteriomandi alghinnaks enampakkumisel määras volikogu 50000 krooni.

Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine

Volikogu otsustas määrata Kambja vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15. (Ka praegusesse ja mitmesse eelmisesse Kambja vallavolikogusse on omal ajal valitud 15 liiget.)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks moodustatakse Kambja vallas üks ringkond.

Valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Vallasekretär Reet Kiuru ettepanekul otsustas volikogu nimetada Kambja valla valimiskomisjoni liikmeteks Pilvi Juhansoni, Tõnis Paasi, Hella Sule, Õie Kööseli. Komisjoni asendusliikmeteks nimetati Sirje Hurt (esimene asendusliige) ja Maria Lipson (teine asendusliige).

Et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus sätestab valimiskomisjoni esimehe kohustuste täitajana linna- või vallasekretäri, otsustas Kambja volikogu lugeda valimiskomisjoni esimeheks vallasekretäri Reet Kiuru.

Reklaamimaksu kehtestamine

Vallavolikogu määrusega nr 42 kehtestati reklaamimaks, mis on Kambja valla territooriumil reklaami avaldamise eest eelnimetatud määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks.

Maksu objekt on Kambja valla territooriumile paigaldatud reklaam ja kuulutus (edaspidi reklaam), välja arvatud enesereklaam. Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kes on paigaldanud reklaami.

Enesereklaam käsitletava määruse tähenduses on füüsilise või juriidilise isiku ärinime või logoga silt, tahvel või lipp, mis on paigaldatud tema valduses olevale hoonele või territooriumile.

Reklaami paigaldamise õiguse annab taotluse alusel Kambja vallavalitsus. Juhul, kui reklaami soovitakse paigaldada kolmanda isiku omandis asuvale territooriumile, on reklaami paigaldaja kohustatud reklaami paigaldamise eelnevalt kooskõlastama maa omanikuga, samuti tee omanikuga juhul, kui reklaam paigaldatakse tee kaitsevööndi alale.

Üldine maksumäär on 1 kroon päevas reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta. Alkohoolsetele jookidele kohaldatakse maksusumma arvutamisel koefitsienti 2,5.

Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaamipinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta ja reklaami eksponeerimise aeg päevades.

Maksustamisperiood on kvartal. Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

Maksuhaldur on vallavalitsus, kes juhindub maksu kogumisel “Maksukorralduse seadusest”. Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks ja edaspidi maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Maksuga ei maksustata:

*riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;

*erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;

*inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);

*muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste-, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;

*kaubanduslikku teavet “Kaubandustegevuse seaduse” (RT I 2004, 12, 78) tähenduses;

*reklaami kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;

*krediidiasutuse nime ja logo paigaldamist sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaami sularahaautomaadi ekraanil;

*“Ehitusseaduse” (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduvat teavet, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamist ehituse piirdele.

Toivo Ärtis

Loetumad