-4.2 C
Kambja
Laupäev, 02.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivUued sotsiaaltoetused, suuremad toetussummad

Uued sotsiaaltoetused, suuremad toetussummad

Vallavolikogu tegi muudatusi vallaeelarveliste sotsiaaltoetuste maksmise korras (15.12.2005)

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Vallavolikogu kinnitas Mäekülas asuva Torni kinnistu (registriosa 144304, pindala 3,4 ha) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Torni kü – maatulundusmaa;

*Kristeli kü – maatulundusmaa;

*Tornimäe kü – maatulundusmaa.

Vallavolikogu kinnitas Kodijärve külas asuva Puusepa kinnistu (registriosa 3324104) katastriüksuse 28201:008:0118 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Puusepa kü pindalaga 4,03 ha – maatulundusmaa;

*Mäetaguse kü pindalaga 11,59 ha – maatulundusmaa.

Kambja lasteaia Mesimumm põhimääruse muutmine

Volikogu muutis alates 1. jaanuarist 2006 Kambja lasteaia Mesimumm põhimääruse (kinnitatud vallavolikogu 17. juuni 1999. a määrusega nr 10) punkti 8 esimest lauset ja sõnastas selle järgmiselt: “Lasteaed koosneb sõimerühmast (1,5-3-aastased), nooremast (3-5-aastased), keskmisest (5-6-aastased), vanemast (6-7-aastased) ja liitrühmast (2-7-aastased).”

Volikogu muutis ka lasteaia põhimääruse punkti 16.2, mille uue sõnastuse alusel on lapsevanem kohustatud -igakuiselt tasuma vallavolikogu poolt kinnitatud lasteaia majandamiskulude tasu ja hoolekogu poolt kinnitatud toitlustuskulu tasu” (põhimääruse eelmises redaktsioonis oli sõnastus -igakuiselt tasuma õppe- ja toitlustuskulu tasu”).

Lapsevanemate osalemine Kambja lasteaia Mesimumm majandamiskulude katmisel

Volikogu tegi muudatuse määruses “Lapsevanemate osalemine Kambja lasteaia Mesimumm majandamiskulude katmisel” (Kambja vallavolikogu 19. jaanuari 2004 määrus nr 22). Alates 1. jaanuarist 2006 tasuvad lapsevanemad iga lapse eest lasteaia majanduskulude katmiseks 100 krooni kuus (senini 80 krooni).

Maamaksumäära kehtestamine

Volikogu otsustas, et 2006. aastal on haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õueaiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksumääraks on 1,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine

Vallavolikogu tegi mitmeid muudatusi oma 7. detsembri 2002 aasta määrusega nr 22 kinnitatud -Sotsiaaltoetuste maksmise korras”.

Volikogu otsustas, et alates 1. jaanuarist 2006 makstakse Kambja vallas nelja uut sotsiaaltoetust:

*lapse aastaseks saamise toetus;

*alushariduse toetus;

*kooliminekutoetus;

*kooli lõpetamise toetus.

Lapse aastaseks saamise toetust makstakse lapsevanemale lapse aastaseks saamisel. Toetuse saajad teeb rahvastikuregistri alusel kindlaks sotsiaalnõunik ning kinnitab vallavolikogu sotsiaalkomisjon. Toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole kuu aja jooksul pärast lapse aastaseks saamist.

Alushariduse toetust makstakse lasteaiakulude või koolieelse hariduse kulude katmiseks kahe või enama alla seitsme aasta vanuse lapsega peredele. Toetust makstakse noorema lapse sündimisele järgnevast kvartalist kuni vanema lapse 7-aastaseks saamisele järgneva kvartalini. Toetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalnõunik ning toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole kvartali keskmise kuu jooksul.

Kooliminekutoetust makstakse perele, kelle laps läheb 1. septembril esmakordselt 1. klassi. Toetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalnõunik ning toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole augustikuu jooksul.

Kooli lõpetamise toetust on õigus taotleda põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud õpilasel, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald. Toetuse saamiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele avalduse ja kooli lõpetamist tõendava dokumendi. Sotsiaalnõunik vaatab toetuse taotlused läbi ja teeb otsuse toetuse määramise kohta kahe nädala jooksul avalduse saabumisest. Toetuse kantakse õpilase või tema vanema arvelduskontole. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul kooli lõpetamisest.

Volikogu suurendas oluliselt vallaelanike ringi, kellele 1. jaanuarist 2006 makstakse sünnipäevatoetust. Muudetud sotsiaaltoetuste maksmise kord lubab sünnipäevatoetust anda juba 70. ja 75. sünnipäeval ning 80-aastastele ja vanematele elanikele (senini anti sünnipäevatoetust 80-aastastele ning 85-aastastele ja vanematele vallaelanikele). Toetust ei maksta hooldekodudes viibivatele elanikele.

Kütusetoetust on õigus taotleda eluruumide kütmiseks ahiküttega eluruumides üksielavatel üle 70 aasta vanustel pensionäridel ja toimetulekuraskustes puudega inimestel, erandkorras ahiküttega eluruumides elavatel toimetulekuraskustes kolme- ja enamalapselistel peredel. Kütusetoetust on õigus taotleda üks kord aastas.

Kõiki eelpoolnimetatud sotsiaaltoetusi makstakse reeglina inimestele või peredele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Kambja vallas.

Muutmata kujul jätkub Kambja vallas lapse sünnitoetuse, üliõpilastoetuse, Tе║ernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetuse, sõjaveterani toetuse ja matusetoetuse maksmine.

Sotsiaaltoetuste suurused 2006. aastal

Volikogu määrusega nr 6 kehtestati sotsiaaltoetuste suurused 2006. aastal:

*lapse sünnitoetus 2000 kr;

*lapse aastaseks saamise toetus 1000 kr

*alushariduse toetus 1000 kr kvartalis;

*kooliminekutoetus 1000 kr;

*kooli lõpetamise toetus 1000 kr;

*üliõpilastoetus kuni 500 kr kuus;

*eakate inimeste sünnipäevatoetus 500 kr (võrdluseks: aastal 2005 oli 300 kr);

*Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 300 kr kuus (võrdluseks: aastal 2005 oli 200 kr);

*sõjaveterani toetus 1000 krooni;

*kütusetoetus 1000 kr (võrdluseks: aastal 2005 oli 600 kr);

*matusetoetus 1500 kr (võrdluseks: aastal 2005 oli 1000 kr).

Vallavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse

Volikogu otsustas nimetada oma esindajateks koolide hoolekogudesse volikogu liikme volituste ajaks:

*Kambja Põhikool – Irma Drenkhan;

*Kuuste Põhikool – Marek Palusoo;

*Unipiha Algkool – Robert Sule.

Loetumad