16.9 C
Kambja
Kolmapäev, 04.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVolikogu uus koosseis täpsustas valla arengukava

Volikogu uus koosseis täpsustas valla arengukava

Kambja valla esindajate nimetamine

Volikogu nimetas Kambja valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale Mati Luik ja tema asendajaks Vahur Järv vallavolikogu volituste tähtajaks.

Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks nimetada Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ja tema asendaja vastavalt Tartumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja punktile 17.3.

Volikogu nimetas Kambja valla esindajateks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale Heiki Kortspärna (tema asendajaks Lembit Jakobsoni) ning Ivar Tedrema (tema asendajaks Priit Kiuru).

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Volikogu kinnitas haridus ja kultuurikomisjoni liikmeteks komisjoni esimehe Avo Alliksaare ettepanekul:

*Lembit Jakobson;

*Hilja Neumann;

*Hele-Mall Klaassepp;

*Ruth Kiuru;

*Anita Pallon.

Kambja valla 2005. aasta eelarve muutmine

Volikogu kinnitas Kambja valla 2005. aasta eelarve (kinnitatud Kambja vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määrusega nr 40) muudatused summas 170 000 krooni vastavalt lisale, millega saab tutvuda veebiaadressil www.kambja.ee.

Kambja valla arengukava muutmine tegevuskava osas

Volikogu muutis Kambja valla arengukava aastateks 2004 – 2008 osa 5 Tegevuskava 2004 – 2008 alljärgnevalt:

1.1. muuta tegevuse nimetus "teede ja tänavate remont" tegevuseks "teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine" ning lisada sinna järgmised tegevused:

*Kambjas Tartu-Võru mnt ja Kesk tn ristmiku väljaehitamine, täitmise aeg 2006 – 2008, maksumus 200000 kr, teostaja vallavalitsus, finantseerimisallikad vallaeelarve, fondid;

*Kesk tänava kõnnitee ehitamine, 2007 – 2008, 600 000, vallavalitsus;

*Kambja alevikus Männi ja Kase tn parklate laiendamine, 2007 – 2008, 600 000, vallavalitsus.

1.2. muuta tegevuse Kambja aleviku ja Vana-Kuuste ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine täitmise tähtajajaks 2004 – 2008;

1.3. muuta osa Hoonete remont järgmisi tegevusi:

1.3.1. spordihoone, maksumus 3 000 000;

1.4. lisada osale Hoonete remont järgmised tegevused:

1.4.1. Kambja Kesk 3 (perearstikeskus) hoone renoveerimine, 2006 – 2008, 1 850 000, vallavalitsus, vallaeelarve;

1.4.2. Aarike Hooldekeskuse peahoone renoveerimine, 2006, 2 300 000, vallavalitsus, sotsiaalministeerium;

1.4.3. Kambja kabeli hoonete korrastamine, 2006 – 2008, 75 000, OÜ Cambi, vallaeelarve;

1.4.4. Kambja katlamaja multitsüklon tuha püüdmiseks, 2006 – 2007, 445 000, OÜ Cambi ja vallavalitsus, valla-eelarve, KIK.

1.5. lisada tegevus Kambja kiriku aia taastamine, kiriku välisvalgustus 2006 – 2008, 1 400 000, kogudus, struktuurifondid.

1.6. lisada tegevus Küti järve äärde supluskoha ja tuletõrje veevõtukoha rajamine, 2006, projektipõhine, vallavalitsus, struktuurifondid.

Volikogu kinnitas "Kambja valla arengukava aastateks 2004 – 2008″ uue redaktsiooni tegevuskava osas (terviktekst veebiaadressil www.kambja.ee.

Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord

Volikogu kehtestas volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise korra.

Vallavolikogu esimehele makstakse tema ülesannete täitmise eest tasu 2500 krooni kuus.

Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeestele makstakse ülesannete täitmise eest tasu 950 krooni kuus nende kuude eest, millal toimusid komisjoni koosolekud. Kui komisjoni koosolekut ei ole toimunud, tasustatakse komisjoni esimehi samadel alustel vallavolikogu liikmetega.

Teisele vallavolikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 300 krooni ühel istungil osalemise eest.

Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmetele makstakse tasu komisjoni istungist osavõtu eest 50 krooni/tund.

Tasud makstakse välja üks kord kvartalis kvartali viimase kuu palgapäeval vallavolikogu esimehe esildise alusel. Komisjonide esimehed esitavad volikogu esimehele ettepanekud komisjonide liikmetele tasu maksmiseks kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks.

Volikogu liikmele kompenseeritakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel. Esildise kulude kompenseerimiseks teeb vallavolikogu esimees.

Määrus jõustus 1.jaanuaril 2006.a.

Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine

Volikogu kehtestas määruse nr 10 -Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine”, mis jõustus 1. jaanuaril 2006.

Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete ametipalgad on järgmised:

vallavanem 11000 kr

palgaline vallavalitsuse liige (0,2 ametikohta; Peep Rannik, Priit Kiuru, Kuldar Lepik) 2000 kr.

Teistele vallavalitsuse liikmetele (Ivar Tedrema, Enno Soodla, Raili Kruuse, Heli Jaamets) vallavalitsuse töös osalemise eest hüvitust ei maksta.

Vallavalitsuse teenistujate ametipalgad struktuuriüksuste lõikes on järgmised:

1) Vallavalitsus

vallasekretär 9000 kr

majandusnõunik 9000 kr

pearaamatupidaja 9000 kr

raamatupidaja-kassapidaja 7000 kr

raamatupidaja 7000 kr

vanemspetsialist 7000 kr

informaatik (0,2 kohta) 3100 kr

keskkonnanõunik (0,5 k) 2910 kr

vallaarhitekt (0,2 kohta) 2600 kr

päästekorraldaja 5000 kr

kultuuritöötaja 4550 kr

koristaja 3000 kr

2) Maakorraldusosakond

maanõunik 8000 kr

maakorraldaja 8000 kr

3) Sotsiaalosakond

sotsiaalnõunik 9000 kr

sotsiaaltöötaja-registripidaja 6000 kr

autojuht-sotsiaalhooldustöötaja 5000 kr

Vallaametnikele kehtivad avaliku teenistuse seadusega riigiametnikele ettenähtud lisatasud.

Kambja valla vee ja kanalisatsiooni arengukava

Vallavolikogu uus koosseis jätkab eelmise koosseisu poolt alustatud Kambja valla vee ja kanalisatsiooni arengukava (tekst: www.kambja.ee) menetlemist.

Toivo Ärtis

Loetumad