13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu septembriistungil arutatust

Ülevaade vallavolikogu septembriistungil arutatust

Vallavolikogu pidas viimati istungit 14. septembril.

Osalemine MTÜ-s Tartumaa Arendusselts

Vallavolikogu, tutvudes eelnevalt mittetulundusühingu Tartumaa Arendusselts põhikirja ja eesmärkidega, otsustas osaleda liikmena MTÜ-s Tartumaa Arendusselts.

Tartumaa Arendusseltsi tegevuse põhieesmärk on kohaliku elu arendamine tuginedes avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostööle.

Ühingu liikmeteks on:

  • avaliku sektori esindajatena kohalikud omavalitsusüksused;

  • kodanikuühenduste esindajatena mittetulundusühendused ja sihtasutused, kes ei ole avaliku sektori valitseva mõju all ning tegutsevad samas kohalikus tegevuspiirkonnas;

  • erasektori esindajatena äriühingud (AS, OÜ) ja füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes ei ole avaliku sektori valitseva mõju all ning tegutsevad samas piirkonnas.

Ühing on moodustatud selleks, et taotleda aastatel 2007-2013 euroraha jagavast LEADER- programmist toetussummasid kohaliku elu arendamiseks maapiirkondadele ja alla 4000 elanikuga linnadele.

LEADER on Euroopa Liidu maaelu arengu toetusprogramm. LEADER-tüüpi tegevus põhineb võrdväärsele partnerlusele omavalituse, ettevõtjate ja kohalike ühenduste ehk kohalike elanike vahel. Seetõttu sätestab Tartumaa Arendusseltsi põhikiri, et LEADER-tüüpi tegevuses osalemiseks peab iga esindatud omavalitsusüksuse kohta olema esindatud vähemalt üks era- ja üks kolmanda sektori organisatsioon.

Kambja valla põhimääruse muutmine

Volikogu kehtestas pärast teist lugemist määruse nr 23, millega muudetakse Kambja valla põhimäärust, et see dokument oleks kooskõlas Riigikogu poolt tehtud seadusemuudatustega.

Valla põhimääruse mitmed muudatused käsitlevad volikogu tööd. Näiteks paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Volikogu töö vorm on istung. Istungid on üldjuhul avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.“

Volikogu istung salvestatakse, istungite salvestused säilitatakse kolm kuud ja nad on soovijatele kuulamiseks kättesaadavad Kambja Avalikus Internetipunktis.

Suvekuudel (juuni, juuli, august) toimuvad volikogu istungid vastavalt vajadusele.

Volikogu istungi päevakord koos volikogu õigusaktide eelnõudega ning muude vajalike materjalidega on vallakantseleis ja Kambja valla veebilehel kättesaadavad vähemalt neli päeva enne istungi algust. Veebilehele ei panda avaliku teabe seaduse alusel juurdepääsupiiranguga teavet.

Igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte volikogu komisjoni. Volikogu liige võib esitada arupärimise volikogu poolt ametisse valitud, nimetatud või kinnitatud isikule.

Kambja valla põhimäärus on kinnitatud 2000. aastal, seda on muudetud ka 2002. aastal.

Vabariigi Presidendi valimiskogusse Kambja vallavolikogu esindaja valimine

Volikogu valis salajasel hääletusel Eesti Vabariigi Presidendi valimiskogusse Kambja vallavolikogu esindajaks Heiki Kortspärna.

Volikogu liikme Jane Jakobsoni poolt konkureeriva kandidaadina üles seatud Mati Luik taandas oma kandidatuuri.

Detailplaneeringu kehtestamine

Volikogu otsustas kehtestada Sirvaku külas Veinioja 1 maaüksuse ja selle lähiümbruse detailplaneeringu.

Kambja valla arengukava ülevaatamine

Volikogu langetas otsuse võtta vallavalitsuse informatsioon „Kambja valla arengukava aastateks 2004-2008“ ülesannete täitmise kohta 2004. ja 2005. aastal teadmiseks vastavalt lisale.

Volikogu otsuse lisa tervikteksti avaldab käesolev Koduvald leheküljel 2 ja 3.

Toivo Ärtis

Loetumad