13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu maiistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu maiistungi otsustest

  

Kambja vallavolikogu istung toimus 31. mail.

Maakasutusõiguse lõpetamise otsustamine

Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 115 Maakasutusõiguse lõpetamise otsustamine:

„Ilmar Alles'ele eraldati Tartu Rajooni RSN TK 25. 01. 1989.a otsuse nr 14 alusel talumajapidamiseks 11 ha maad Kambja vallas Sulu külas. Sama otsust aluseks võttes võimaldas Kambja Vallavalitsus temal 2006. a ostueesõigusega erastada 11 ha maad (Mesimummi katastriüksus).

19.03.2007. a esitas nende maade õigustatud subjekt Rein Pihl Kambja Vallavolikogule taotluse Ilmar Allese maakasutusõiguse lõpetamiseks põhjusel, et Ilmar Alles ei ole kasutanud temale eraldatud maad sihtotstarbeliselt. Maakasutusõiguse lõpetamist taotleti tagasiulatuvalt alates Ilmar Allese poolt maa mittekasutamisest.

Kambja Vallavolikogu istungil 26. 04. 2007.a oli antud küsimus arutlusel, sõna anti nii taotluse esitajale kui maakasutajale. Vallavolikogu tegi ülesandeks volikogu revisjonikomisjonile koguda täiendavaid andmeid ja käia kohapeal olukorraga tutvumas. Revisjonikomisjon käis 10. 05. 2007 kohapeal olukorraga tutvumas ja koostas selle kohta aruande. Aruandest nähtub, et Mesimummi kinnistu 11 ha maast oli vaatlusajal ca 4 ha galeega põldu (mitmeaastane kultuur), ca 3 ha oli kasutusel heinamaana, ca 2 ha oli küntud maad. Ilmar Alles on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjaks alates 1996. aastast, ta on saanud PRIA-st viimastel aastatel elatustalude kohanemise toetust.

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 18 lg 4, Kambja Vallavolikogu

o t s u s t a b :

1. Mitte lõpetada Ilmar Allesele Tartu Rajooni RSN TK 25. 01. 1989. a otsuse nr 14 alusel talu rajamiseks eraldatud 11 ha maa maakasutusõigust (praegune Mesimummi katastriüksus 28201:002:0045), kuna maad kasutatakse sihtotstarbeliselt põllumajanduslikus tootmises.

2. Otsus teha teatavaks Rein Pihlile ja Ilmar Allesele.

3. Otsuse peale võib esitada Kambja Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Volikogu esimees Mati LUIK“

Riigivara võõrandamise taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda Kammeri külas asuva Kammeri Kooli käsutuses oleva riigivara – 12-korterise elumaja korterite nr 1, 3, 5, 7, 11 ja 12 korteriomandi – tasuta üleandmist Kambja valla munitsipaalomandisse.

Vallavanem Ivar Tedrema sõnutsi puudutab volikogu otsus Kammeris nn õpetajate majas neid kortereid, mis on jäänud erastamata ja kuuluvad seetõttu riigivara hulka. Kui kõnealused korterid antaks munitsipaalomandisse, kaoks oht, et need läheksid enampakkumise kaudu müüki ja Kammerisse asuksid elama juhuslikud inimesed, kellel puudub tööalane side Kammeri kooliga.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu kinnitas Kambja alevikus asuva Kesk tn 5 kinnistu (registriosa 3793304) katastritunnusega 28203:005: 0187 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

  • Kesk tn 5 kü – sotsiaalmaa;

  • Aia tn 2 kü – sotsiaalmaa.

Volikogu kinnitas Kaatsi külas asuva Koidu kinnistu (registriosa 3022204) katastritunnusega 28203:006:0333 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

  • Koidu kü – maatulundusmaa;

  • Eha kü – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Kambja alevikus asuva Kesk tn 1 kinnistu (registriosa 1468104) katastritunnusega 28203:005: 0543 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

  • Kesk tn 1 kü – elamumaa;

  • Kesk tn 1a kü – maatulundusmaa;

  • Pääsukese tn – transpordimaa.

Volikogu kinnitas Oomiste külas asuva Toetaja kinnistu (registriosa 3010204) II katastriüksuse katastritunnusega 28201: 003:0025 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

  • Toetaja kü – maatulundusmaa;

  • Kivi kü – maatulundusmaa.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Sipe külas asuv Küti (Sipe) järv on piirkonna ainuke suurem veekogu, kus on suplusvõimalus. Järve ainukesel veel mitte omandisse antud rannaalal taastas vallavalitsus supluskoha ja jätkab selle korrastamist. Supluskoha kõrval asub langenud vallooni sõdurite mälestusmärk.

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel Sipe külas asuva rajatise (mälestusmärk), Küti (Sipe) järve taastatava supluskoha ja Küti (Sipe) järve alune maaüksus kogupinnaga 3,8 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa.

Kehtetuks tunnistati vallavolikogus 1. juunil 2006. a vastu võetud otsus nr 40 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine", milles taotleti munitsipaalomandisse Sipe külas asuva rajatise (mälestusmärk) alune ja seda teenindav maaüksus kogupinnaga 0,4 ha sihtotstarbega sotsiaalmaa.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri

Vallavolikogu kehtestas (määrus nr 38) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirja, mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee ärajuhtimise ja puhastamise, samuti avalikelt teedelt ja väljakutelt sademevee, drenaaþivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise korraldamist ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni kaudu.

Määrus sätestab Kambja valla, veeettevõtja ning kliendi õigused ja kohustused, samuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise nõuded ja korra Kambja valla territooriumil.

Määrus jõustus 10. juunil 2007.

Mahuka määruse terviktekstiga saab tutvuda valla veebilehel www.kambja.ee.

Loetumad