Ülevaade vallavolikogu detsembriistungist

195

Vallavolikogu pidas eelmisel aastal viimase istungi 20. detsembril. Teemadeks olid:

 • Loa andmine eratee avaliku kasutuse lepingu sõlmimiseks
 • Kinnistu ostmine
 • Teeregistri täiendamine
 • Kambja valla 2007. aasta eelarve muutmine
 • Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Loa andmine eratee avaliku kasutuse lepingu sõlmimiseks

Vallavolikogu võttis vastu otsuse lubada Kambja vallavalitsusel sõlmida eratee avaliku kasutuse leping Kalju Klaasmägiga temale kuuluva Sirvaku külas asuva Jamsi kinnistu (kinnistusregistriosa nr 668104) katastriüksusel 28204:005:0282 asuva tee avalikuks kasutamiseks ja sõlmida vastav asjaõigusleping isikliku servituudi seadmiseks nimetatud katastriüksusele Kambja valla kasuks.

Kinnistu ostmine

Vallavolikogu, arvestades ülekaalukat avalikku huvi, otsustas osta Kambja vallale Andres Kõivult Kambja alevikus Parve kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1660204) detailplaneeringuga moodustatud üldmaa kasutusotstarbega katastriüksuse (planeeringu pos 46) suurusega 2837 m2hinnaga kuni 15kr/m2.

Kinnistu omandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Kambja vallavalitsus.

Teeregistri täiendamine

Vallavolikogu otsustas võtta kohalike teedena arvele, kanda kohalike teede nimekirja ja registreerida riiklikus teederegistris järgmised teed:

 • Väike–Tatraoru tee, nr 2820195, pikkus 284 m;

 • Sulu karjääri tee, nr 2820196, pikkus 205 m.

Vallavolikogu otsustas määrata avalikult kasutatavateks erateedeks, kanda avalikuks kasutamiseks määratud erateede nimekirja ja registreerida riiklikus teederegistris järgmised teed:

 • Nurmekunda tee, nr 2820193, pikkus 360 m;

 • Metsa–Kiisa tee, nr 2820194, pikkus 196 m;

 • Köörna tee, nr 2820197, pikkus 311 m;

 • Jamsi tee, nr 2820198, pikkus 96 m;

 • Vastsetare tee, nr 2820199, pikkus 464 m;

 • Lepiku tee, nr 2820200, pikkus 267 m.

Kambja valla 2007. aasta eelarve muutmine

Vallavolikogu kinnitas määrusega nr 52 Kambja valla 2007. aasta eelarve (kinnitatud Kambja vallavolikogu 1. märtsi 2007 määrusega nr 34) muudatused kogusummas 550 000 krooni vastavalt lisale, millega võib üksikasjalikult tutvuda veebilehel www.kambja.ee või vallakantseleis.

Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Vallavolikogu istungil oli esimesel lugemisel jäätmehoolduseeskirja uus redaktsioon, mille koostamisel on lähtutud kehtiva jäätmeseaduse ja pakendiseaduse nõuetest.

Eeskiri reguleerib Kambja valla haldusterritooriumil olmejäätmete ja tootmisjääkide kogumist, sorteerimist, vedu, töötlemist, hoidmist, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamist ning jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja, jäätmekäitlusettevõtte ja Kambja valla kui omavalitsusüksuse vahelisi suhteid jäätmekäitlusalases tegevuses.

Jäätmehoolduseeskiri kehtestab jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkonnad, jäätmete vedamise korralduse Kambja vallas.

Mahuka jäätmehoolduseeskirja eelnõu terviktekst on avalikustatud veebilehel http://avalik.amphora.ee/kambjavv, kus alates 2008. aastast asub Kambja vallavalitsuse dokumendihaldussüsteem.

Eelnõu teine lugemine on vallavolikogu istungi päevakorras 31. jaanuaril.

Praegu kehtiva jäätmehoolduseeskirja kinnitas vallavolikogu määrusega nr 21 31. augustil 2006.

Toivo Ärtis

Kino maale