Koostöö suurendab puhta vee kättesaadavust

172

Hajaasustuse piirkonnas elavad inimesed, kelle majapidamistes on probleeme puhta vee kättesaadavusega, peaksid endast kiiresti teada andma Kambja vallavalitsusele, sest vabariigi valitsuse algatusena on hakatud koostama ja ellu viima hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi, mis hõlmab ka Kambja valda.

Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi üldeesmärgiks on inimeste elukvaliteedi parandamine ja sotsiaalse jätkusuutlikuse toetamine. Programmi kitsam eesmärk on parandada puhta vee kättesaadavust.

Möödunud aastal algatati Võrumaal pilootprojektina infrastruktuuri veeprogramm (nn kaevude programm), mille elluviimise kogemus tõestas, et vajadus taoliste tegevuste riigipoolse toetamise järele on suur ning nendega tuleks jätkata.

Eesti kõigi valdade hajapiirkondi hõlmava veeprogrammi koostamine on praegu ettevalmistusfaasis. Regionaalministri poolt on antud omavalitsustele ülesanne kaardistada hajaasustuse piirkonnad, kuhu on vaja suunata toetusi puhta vee kättesaadavuse parandamiseks. Kõneksoleva programmi mõistes ei eraldata toetusi tiheasustusaladel (alevikud) ja üle 50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel asuvatele majapidamistele.

Omavalitsused peavad esitama hajaalade infrastruktuuri veeprogrammi ettevalmistajatele lähteandmed majapidamiste arvu kohta, kus esinevad järgmised probleemid:

  • majapidamiste arv, kus kaevus ei jätku vett ja/või vee kvaliteet on halb;

  • olemasolevad kaevud, kus puuduvad vajalikud seadmed ja survetrassid;

  • elamu juures puudub vajalik koht salvkaevu rajamiseks (vesi tuuakse mujalt või kasutatakse pinnaveekogu vett).

Programmi elluviimine toimub kolmepoolse rahastamise alusel, milles võrdselt ühe kolmandikuga maksumuse tasumisel osalevad nii toetuse taotleja (ehk majavalduse omanik), kohalik omavalitsus kui ka riik.

Abikõlbulikud tegevused

Kõneksoleva programmi raames on määratud abikõlbulikeks tegevusteks:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ja nende teenindamiseks vajalike trasside (vesi, elekter) ehitamine ning renoveerimine;

  • olemasolevatest kaevudest uute trasside ehitamine või olemasoleva trassi renoveerimine;

  • kaevude varustamine vee pumpamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega.

  • rajatud hooneteväliste puhta vee süsteemide teostusmõõdistamine.

Toetust ei anta:

  • hoonetesiseste veesüsteemide rajamisega seotud kulud;

  • veesüsteemide rajamisele eelnevatele uuringutele ja projekteerimisele.

Abikõlbulikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist (seega ei maksta toetust varem ostetud materjalide ja teostatud tööde eest!).

Keskvalitsus on aastaks 2008 eraldanud Tartu maakonnale ligi 2 miljonit kr nimetatud veeprogrammi elluviimiseks.

Palume valla hajaasustuspiirkondade elanikel, kelle majapidamistes esineb eespool loetletud ja nimetatud programmi raames lahendatavaid probleeme ning kes on ise valmis tasuma ühe kolmandiku abikõlblike tööde maksumusest, pöörduda kirjaliku avaldusega või e-posti (vald@kambja.ee) teel Kambja vallavalitsuse poole hiljemalt 15. veebruariks k. a.

Lisainformatsioon tööpäevadel telefonil 741 6461 kella 7.30 kuni 9.00 majandusnõunik Enno Soodlalt.

Kambja vallavalitsus

Kino maale