Pilguheit vallavolikogu istungite arutlusteemadele

174

Kambja vallavolikogu liikmed on sel aastal istungeid pidanud 28. jaanuaril ja 25. veebruaril.

Informatsioon mälestuskivi püstitamise kohta

Tartu ettevõtja Tiit Veeber tutvustas kolme suguvõsa poolt Kambja vallavalitsusele läkitatud ettepanekut, milles avaldatakse soovi ja valmisolekut püstitada Kambja kalmistu ette jäävale muruplatsile mälestussammas eesti suguvõsadele. Tiit Veeber kinnitas, et võtab enda kanda kõik kulud, mis on seotud mälestussamba loomise ja paigaldamisega.

Vallavolikogu otsustas võtta esitatud informatsioon teadmiseks ja lubas vallavalitsusel pidada edasisi läbirääkimisi Tiit Veeberiga.

Kambja valla üldplaneeringute ülevaatamise algatamine

Vallavolikogu otsustas algatada kehtestatud Kambja valla üldplaneeringu ja planeeringute ülevaatamise.

Vallavalitsusel tuleb koostöös vallavolikogu vallaplaneeringu- ja eelarvekomisjoniga esitada planeeringute ülevaatamise tulemused vastavalt lisatud planeeringute ülevaatamise kavale vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. märtsiks 2010.

Planeeringute ülevaatamise kava:

Ülevaatamise käigus selgitatakse planeeringukohase arengu senised tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused, uue planeeringu koostamise vajadus või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajadus, üldplaneeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning võimalike oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused ning muud üldplaneeringu elluviimisega seotud küsimused.

Analüüsitakse järgmisi teemasid ja valdkondi:

1. Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016 üldplaneeringutele vastavus;

2. Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008–2020 üldplaneeringutele vastavus;

3. Üldplaneeringuga määratud Kambja valla ruumilise arengu põhimõtete ja kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamise ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmise ülevaatamine;

4. Üldplaneeringuga määratud maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused;

5. Üldplaneeringute vastavus kehtivatele detailplaneeringutele ja vajaduse korral ettepanekute tegemine üldplaneeringu muutmiseks, teemaplaneeringute koostamiseks ja/või detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks.

Hoonestusõiguse seadmine

Vallavolikogu võttis vastu otsuse, mis näeb ette seada hoonestusõigus Kambja vallale kuuluvale Kambja vallas Pangodi külas asuvale Unipiha algkooli (kü 28201: 008:0166) kinnistu osale suurusega 370 m2 MTÜ Jahtklubi Merikotkas (reg. kood 80077270, aadress Soinaste 41b, Tartu 50404) kasuks.

Hoonestusõigus eelpool nimetatud kinnistu osale seatakse tasuta 50 aastaks.

Hoonestusõigust võõrandada või asjaõigusega koormata võib ainult omaniku nõusolekul.

Hoonestajal on õigus ehitada hoonestusõiguse alale paadikuur ja randumissild, hoonestaja peab tagama hoonestusõiguse ala avaliku kasutuse.

Pangodi järv on olnud aastaid Tartu jahtklubi Merikotkas noortele purjetajatele treeningu- ja võistluspaigaks. Vallavanem Ivar Tedrema mainis, et jahtklubi soovib projektirahade toel ehitada paadikuuri ja randumissilla, mistõttu esitatigi vallavalitsusele taotlus hoonestusõiguse seadmiseks.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

Vallavalitsus otsustas anda Kambja alevikus Aia 2 tervisekeskuse hoones asuvad hambaravikabineti ruumid üldpinnaga 60,3 m2 tasuta kasutamiseks osaühingule Dentales (registrikood 11856359, asukoht Tartumaa Luunja vald Veibri küla Uus-Veeriku tee 26/28-4 tähtajaga 10 aastat.

Vallavanemal tuleb sõlmida osaühinguga Dentales ruumide tasuta kasutamise leping, kus fikseeritakse ruumide kasutamisega seotud kulude kandmine.

Kambjas Aia 2 valmis 2009. aasta lõpus vallale kuuluv tervisekeskuse hoone, mida rahastati osaliselt struktuuritoetuse vahenditest KOIT-kava raames. Rahastamistingimuste kohaselt ei ole vallal õigust toetust saanud hoone osa kasutamise eest kasutajatelt üüri küsida.

Maamaksutoetuse maksmine

Vallavolikogu otsustas maksta ühekordset sotsiaaltoetust 2010. aasta maamaksu tasumiseks pensionäridele, kelle elukoht on registreeritud Kambja vallas ja kes omavad elamumaad, kuni 175 krooni.

Toetusega kompenseeritakse elamumaa maamaks kuni 150 krooni ulatuses ja maksu maksmise kulud 25 krooni.

Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Valimisliidu Vastne Kambja liikmena volikogusse valitud Jane Jakobson avaldas arvamust, et 25 krooni maamaksu tasumise kulude kompenseerimiseks ei ole enam vajalik, sest pangad pakuvad ju pensionäridele internetipangas tasuta ülekandeid. Nii vallavanem kui volikogu enamus ei nõustunud repliigi esitaja arvamusega, sest eakatel puudub tihti võimalus või oskus e-teenuste kasutamiseks.

Teenetemärgi andmine

Kambja valla teenetemärgi andmiseks oli seal aastal esitatud üks taotlus – vallavolikogu liige Erlend Sild oli esitanud nominendiks Unipiha kooli õpetaja Eha Jakobsoni.

Pärast seda, kui volikogu esimees Irma Drenkhan oli ette lugenud volikogule saabunud taotluse, tutvustas selle esitaja Erlend Sild põhjalikumalt teenetemärgi kandidaati Eha Jakobsoni.

Salajasel hääletusel toetas 13 vallavolikogu liiget ettepanekut anda Eha Jakobsonile Kambja valla teenetemärk.

Vallavolikogu, lähtudes valla teenetemärgi statuudist ja toimunud isikuvalimiste tulemustest, otsustas anda Kambja valla teenetemärgi nr 11 Eha Jakobsonile. Otsuse poolt oli 14 vallavolikogu liiget.

Veevarustuse teenuse hinna kehtestamine

Vallavolikogu kehtestas oma määrusega, et Kodijärve külas asuvas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonipiirkonnas on veeettevõtjaks AS Hoolekandeteenused.

Veevarustuse hind Kodijärve külas Kodijärve Hooldekodu ühisveevärgipiirkonnas on 11.60 kr/m3 koos käibemaksuga. Käsitletava määrusega kehtestatud hind kehtib alates 1. maist 2010. a.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamine

Vallavolikogu, arvestades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni omaniku AS Emajõe Veevärk ning veeettevõtja OÜ Cambi taotlust, kehtestas oma määrusega veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja Rebase ühisveevärgi- ja kanalisatsioonipiirkonnas.

Veevarustuse hind on 14,00 kr/m3 ilma käibemaksuta. Reovee ärajuhtimise hind on 17,10 kr/m3 ilma käibemaksuta.

Käsitletava määrusega kehtestatud hinnad kehtivad alates 1. maist 2010. a.

Hoonestusõiguse seadmine

Kambja vallavolikogu otsustas 27. veebruaril 2004. a osaleda aktsionärina AS-s Emajõe Veevärk. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti “Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” elluviimiseks tuleb vastavalt aktsionäride lepingule võõrandada projektiga seotud piirkondade vee- ja kanalisatsioonirajatised AS-le “Emajõe Veevärk”.

Kambja vallavolikogu 28. veebruari 2008 otsusega nr 154 tuvastati Vana-Kuuste külas asuvate biotiikide peremehetus ja vallavalitsus võttis need vallavarana arvele. Kambja vallavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 190 taotleti biotiikide alune maa munitsipaalomandisse, Tartu maavanema korralduse alusel kanti 2009. a mais maaüksus kinnistusraamatusse (registriosa 4302104).

Projekti “Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” raames on vajadus rekonstrueerida ka Vana-Kuuste biotiigid, kuid selleks peavad need olema AS Emajõe Veevärk omandis.

Vallavolikogu otsustas:

1. Võõrandada Vana-Kuuste külas asuvad biotiigid tasuta AS-le Emajõe Veevärk.

2. Seada tasuta h
oonestusõigus AS Emajõe Veevärgi kasuks tähtajaga 7 aastat Kambja valla omandis olevale Vana-Kuuste külas asuvale Vana-Kuuste biotiigi kinnistule (kü 28204:004:0195, kinnistusregistriosa 4302104).

3. Hoonestusõigust võõrandada või asjaõigusega koormata võib ainult omaniku nõusolekul.

4. Hoonestusõiguse lõppemisel jäävad kinnistul asuvad ehitised ja rajatised kinnistu omanikule ning kinnistu omanik ei maksa hoonestajale nende eest hüvitist.

5. Otsus jõustub 1. märtsil 2010. a.

Vallavara enampakkumisega võõrandamine

Vallavolikogu võttis vastu otsuse müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluv Kambja alevikus Kesk tn 3 asuv sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu (kü 28203:005:0186, kinnistusregistriosa 4405204) suurusega 0, 14 ha alghinnaga 590 000 krooni.

Vallavolikogu võttis vastu otsuse müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluv Oomiste külas asuv elamumaa sihtotstarbega Lepasalu kinnistu (kü 28201:008:0170, kinnistusregistriosa 4252904) suurusega 2,2 ha alghinnaga 150 000.

Vallavalitsusel tuleb korraldada kinnistute enampakkumiste läbiviimine.

Vallavanem Ivar Tedrema nentis volikogu istungil, et enampakkumisele pandud kinnistuid vald ei vaja. Kesk tn 3 kinnistul asuv hoone jäi tühjaks pärast seda, kui 2009. aasta lõpul valmis uus tervisekeskus. Lepasalu kinnistul asunud elumaja on olnud juba aastakümneid kasutamiskõlbmatu.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Kambja aleviku tänavate ja teede maaüksused alljärgnevalt:

1.1. Männi tänav T1 pindalaga 0.51 ha; Männi tänav T2 pindalaga 0.13 ha ja Männi tänav T3 pindalaga 0.27 ha;

1.2. Kase tänav T1 pindalaga 0.34 ha, ja Kase tänav T2 pindalaga 0.38 ha;

1.3. Aia tänav pindalaga 0.24 ha;

1.4. Mäe tänav pindalaga 0.19 ha;

1.5. Kesk tänav pindalaga 0.38 ha;

1.6. Pargi tänav T1 pindalaga 0.73 ha;

1.7. Pihlaka tänav pindalaga 0.20 ha;

1.8. Järve tänav T1 pindalaga 0.16 ha

ja Järve tänav T2 pindalaga 0.19 ha;

1.9. Võru tänav pindalaga 0.54 ha;

1.10. Vaarika tänav pindalaga 0.18 ha;

1.11. Põllu tänav (Kambja alevik, Madise küla ja Mäeküla) pindalaga 0.38 ha;

1.12. Kesa tänav pindalaga 0.19 ha;

1.13. Metsa tänav (Kambja alevik ja Pühi küla) pindalaga 0.61 ha;

1.14. Metsavahe tee (Suure-Kambja küla ja Kambja alevik), pindalaga 0.19 ha.

Kõigi munitsipaalomanduse taotletavate tänavate ja teede maakasutuse sihtotstarve on 100% transpordimaa.

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Kambja aleviku sotsiaalmaa maaüksused alljärgnevalt:

2.1. Mänguväljaku pindalaga 0.31 ha;

2.2. Haljasala pindalaga 0.93 ha;

2.3. Ausamba pindalaga 0.41 ha.

Kõigi munitsipaalomanduse taotletavate sotsiaalmaa maaüksuste maakasutuse sihtotstarve on 100% üldkasutatav maa.

Vallavalitsusel tuleb esitada maavanemale taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega punktides 1 ja 2 nimetatud maade munitsipaliseerimiseks.

Vallavanem Ivar Tedrema sõnutsi võeti Kambja aleviku tänavate ja teede munitsipaalomandisse taotlemine ette seoses eelseisva ulatusliku keskküttetorustiku uuendamisega. Kui teed ja tänavad on munitsipaalomandis, ei pea kaevelubade vormistamiseks pöörduma maavalitsusse, vaid need saab anda vallavalitsus.

Kambja valla 2010. aasta eelarve

Vallavalitsuse pearaamatupidaja Eha Paade tutvustas volikogu liikmetele Kambja valla 2010. aasta eelarve projekti.

Vallavolikogu otsustas eelarve esimese lugemise lõpetada, parandusettepanekute tegemise tähtajaks määrati 10. märts.

Toivo Ärtis

 

Samal teemal: Seletuskiri Kambja valla 2010. aasta eelarve projektile.

Kino maale