Pilguheit vallavolikogu istungite arutlusteemadele

204

Kambja vallavolikogu istung toimus 3. juunil 2010. Teemad:

  • Vallavara võõrandamine
  • Vallavara enampakkumisega võõrandamine
  • Kambja valla 2009. majandusaasta aruande kinnitamine

Volikogu esimees Irma Drenkhan luges istungi algul ette Kambja valla valimiskomisjoni otsuse volikogu liikme volituste peatumise ja asendusliikme määramise kohta. Gunnar Otsa asemel sai volikogu liikmeks Liivi Murumets.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 4 alusel peatuvad volikogu liikme volitused, kui ta on puudunud volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul, arvestamata kuid, millal volikogu istungeid ei toimunud.

Vallavara võõrandamine

Vallavolikogu võttis vastu otsuse võõrandada Kambja vallale kuuluv Oomiste külas asuv elamumaa sihtotstarbega Lepasalu kinnistu (kü 28201:008:0170, kinnistusregistriosa 4252904, suurus 2,2 ha) eraisikule, kes oli osalenud vallavalitsuse poolt korraldatud avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Tehingu tulemusel laekus vallaeelarvesse 155 000 kr (5000 kr rohkem, kui oli enampakkumise alghind).

Vallavara enampakkumisega võõrandamine

Vallavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluva Kambja alevikus Võru mnt 5 asuva elamumaasihtotstarbega kinnistu (kü 28203:005:0166, kinnistusregistriosa 4252804) suurusega 1,80 ha 633/2105 mõttelist osa alghinnaga 200 000 krooni.

Enampakkumisele lähevad ruumid, kus pikka aega tegutses Kambja postkontor, mis hiljuti sai vastehitatud asupaiga.

Vallavolikogu võttis vastu otsuse müüa teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallale kuuluv Kambja alevikus Kesk tn 3 asuv sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu (kü 28203:005:0186, kinnistusregistriosa 4405204) suurusega 0, 14 ha alghinnaga 490 000 krooni. Esimene alghind oli 590 000 kr.

Enampakkumiste läbiviimise peab korraldama vallavalitsus.

Kambja valla 2009. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada Kambja valla 2009. majandusaasta aruande vastavalt lisale (asub vallakantseleis – toimetaja märkus), mille koosseisu kuuluvad tegevusaruanne; raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne; sõltumatu audiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.

Vallavolikogu võttis teadmiseks informatsiooni Kambja valla 2009. aasta eelarve täitmise aruande kohta.

Toivo Ärtis

Kino maale