9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

VappVallavolikogu istungid toimusid 2. mail ja 31. mail 2012. Teemad:

 • Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine
 • Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks
 • Vallavara tasuta kasutusse andmine
 • Vallavolikogu määruse muutmine
 • Kambja valla 2011. majandusaasta aruande kinnitamine
 • Ülevaade sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni tööst

VappVallavolikogu istungid toimusid 2. mail ja 31. mail 2012. Teemad:


Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Vallavolikogu kehtestas haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel määruse, millega tunnistati kehtetuks järgmised õigusaktid:

 • Kambja vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 49 „Volituste andmine nimeseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks“;
 • Kambja vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 48 „Volituste andmine perekonnaseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks“;
 • Kambja vallavolikogu 02.03.2006 määrus nr 13 „Kambja Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus“;
 • Kambja vallavolikogu 25.03.2004 määrus nr 24 „Koolilõuna toetuse jaotamise kord“;
 • Kambja vallavolikogu 29.03.2003 määrus nr 9 „Keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine“;
 • Kambja vallavolikogu 29.05.2001 määrus nr 30 „Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine“;
 • Kambja vallavolikogu 22.02.2000 määrus nr 15 „Alalise komisjoni põhimääruse kinnitamine“;
 • Kambja vallavolikogu 19.12.1996 määrus nr 3 „Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine“;
 • Kambja vallavolikogu 03.07.1997 määrus nr 11 „Kohaliku omavalitsuse asutuste asutamise, haldamise ja likvideerimise korra kinnitamine“.

Määrus jõustus 7. mail 2012.

Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks

Volitatud isik Corle OÜ esitas taotlused Kambja vallale kuuluvate kinnistute, kuhu soovitakse rajada elektroonilise side võrke, koormamiseks isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.

Vallavolikogu otsustas, et antakse nõusolek Kambja vallale kuuluvate järgmiste kinnistute koormamiseks tähtajatu tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (registrikood 90010094, asukoht Harju 6, Tallinn) kasuks elektroonilise side võrkude ehitamiseks, omamiseks ja liinirajatiste hooldamiseks lisatud skeemidel näidatud ulatuses:

 • Vana-Kuuste küla Kuuste põhikool, isikliku kasutusõiguse alad 791 m2 ja 210 m2;
 • Kambja alevik Kesk tn 4, isikliku kasutusõiguse alad 140 m2 ja 490 m2;
 • Kambja alevik Aia tn 2, isikliku kasutusõiguse ala 87 m2;
 • Kambja alevik Kambja järv, isikliku kasutusõiguse ala 155 m2;
 • Kambja alevik Aia tänav, isikliku kasutusõiguse ala 1108 m2;
 • Kambja alevik Pargi tänav T1, isikliku kasutusõiguse ala 311 m2;
 • Kambja alevik Vallamaja, isikliku kasutusõiguse alad 27 m m2 ja 307 m2;
 • Kambja alevik Mõisapargi, isikliku kasutusõiguse ala 326 m2;
 • Kambja alevik Võru mnt 4a, isikliku kasutusõiguse ala 463 m m2;
 • Kambja alevik Võru tänav, isikliku kasutusõiguse ala 272 m2;
 • Kambja alevik Kase tänav T1, isikliku kasutusõiguse ala 45 m2;
 • Kambja alevik Kambja põhikool, isikliku kasutusõiguse ala 731m2;
 • Kambja alevik Kesk tn 8, isikliku kasutusõiguse ala 368 m2.

Vallavara tasuta kasutusse andmine

MTÜ Kambja Tervisekeskus esitas taotluse lubada MTÜ-l kasutada spordihoone teisel korrusel asuvat kasutuseta seisvat ruumi (nr 43, üldpind 21,2 m2) terviseprotseduuride läbiviimiseks ja teha seal selleks vajalikke parendusi.

Vallavolikogu otsustas anda Kambja alevikus Võru mnt 4a asuva spordihoone ruum nr 43 üldpinnaga 21,2 m2 kaheksaks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Kambja Tervisekeskus (registrikood 80299645) sihtotstarbega kasutada ruumi terviseprotseduuride läbiviimiseks.

Otsus jõustus 15. mail 2012. a.

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu kehtestas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kaugkütteseaduse alusel määruse „Kambja vallavolikogu 17.12.2009 määruse nr 1 „Kambja valla kaugküttepiirkond“ muutmine“.

Kambja vallavolikogu 17. detsembri 2009 määruses nr 1 „Kambja valla kaugküttepiirkond“ tehti järgmised muudatused:

 • *paragrahvi 3 lõige 4 muudeti ja sõnastati järgmiselt:
 • „(4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu vastavalt kaugkütteseaduse § 12 sätestatule. Konkurentsiametil on õigus kontrollida soojusettevõtja tegevuse põhjendatust liitumistaotluse rahuldamisest keeldumisel, liitumistasu määramisel ja lepingutingimuste kehtestamisel.”
 • *paragrahv 6 [„Nõuded piirhinna kooskõlastamiseks“] tunnistati kehtetuks.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kambja valla 2011. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla 2010. majandusaasta aruande, mida eelnevalt tutvustas vallavalitsuse pearaamatupidaja Eha Paade. Revisjonikomisjoni hinnangu esitas komisjoni esimees Vaike Palla.

  Majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised üksused:

  *konsolideeriv üksus Kambja vallavalitsus,

  *konsolideeritud üksused

  a) OÜ Cambi (osaluse määr 100 %)

  b) SA Aarike Hooldekeskus (osaluse määr 100 % ).

  Kambja vallavalitsuse asutused on Kambja põhikool, Kuuste kool, Unipiha algkool, Kambja lasteaed Mesimumm, Kambja spordihoone, Kambja raamatukogu ja Kuuste raamatukogu.

  Ülevaade sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni tööst

  Vallavolikogu istungil tutvustasid sotsiaalkomisjoni esimees Meeli Paulson ja revisjonikomisjoni esimees Vaike Palla alatiste komisjonide tegevust.

  Toivo Ärtis

Loetumad