10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu aprilliistungil otsustatust

 Kambja vallavolikogu istung toimus 30. aprillil 2015.

Arvamuse andmine Suuremäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Keskkonnaamet esitas 8. aprillil 2015 Kambja vallale arvamuse saamiseks Geoforce OÜ Suuremäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse, loa andmise otsuse ja loa eelnõu. Uuringuluba taotletakse 7,32 ha suurusel maa-alal Talvikese külas katastriüksusel 28204:005:0141 maavara (kruusa ja liiva) leviku, kasuliku kihi paksuse, materjali kvaliteedi väljaselgitamiseks, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda maavara kaevandamise luba. Taotletav uuringuruumi teenindusala hõlmab suures osas mahajäetud kruusakarjääri, mida maaomanik soovib korrastada ning korrastamise käigus väljata karjääris olev maavaravaru.

Geoloogilise uuringu käigus puuritakse 15 puurauku ja 20 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 8 meetrit. Puuraukudes mõõdetakse põhjavee tasemed. Puuraugud ja kaeveõõned likvideeritakse pinnasega täitmise teel kohe pärast proovide võtmist ja põhjavee tasemete mõõtmist.

Vallavolikogu otsustas nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega Geoforce OÜ-le Talvikese külas paiknevas Suuremäe II uuringuruumis.

Ühissõidukipeatusele kohanime määramine

Vallavolikogu määras uuele ühissõidukipeatusele kohanimeks Savi kõrts. Peatus [Tartu suunas sõitmiseks] asub Tatra-Otepää-Sangaste tee 5,7 kilomeetril tee vasakul poolel Kullaga külas

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine

Vallavolikogu täiendas määrust „Toimetulekotoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine“.

Alates 1. juunist 2015 kehtib eelnimetatud määruse § 2 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad“ alljärgneval kujul:

„(1) Eluruumi alaliste kulude piirmäärad kuus toimetulekutoetuse määramiseks:

1) üür kuni 4.50 eurot ruutmeetri kohta;

2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3.50 eurot ruutmeetri kohta;

3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ruutmeetri kohta;

4) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuste maksumus arvestusega 3 m3 inimese kohta;

5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega ja soojaveevarustusega eluruumis 3 eurot ruutmeetri kohta;

6) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis 3 eurot ruutmeetri kohta;

7) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 20 eurot ühe-liikmelise pere kohta ning 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

8) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot ühe-liikmelise pere kohta ning 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

9) olmejäätmete veotasu kuni 4,50 eurot üheliikmelise pere kohta ning 3,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta;

10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolme-kordne elamualune pind, vastavalt teatisele;

11) hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 15 eurot.“

Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks

Vallavolikogu kehtestas määruse, milles Kambja vallavalitsust volitatakse tegema siseministri 20. aprilli 2015 käskkirjast nr 1-3/46 “Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument” tulenevaid kohaliku omavalitsuse toiminguid ja otsustusi.

Toivo Ärtis

 

Loetumad