10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKokkuvõte vallavolikogu maiistungil otsustatust

Kokkuvõte vallavolikogu maiistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 26. mail 2016.

Vallavolikogu otsuse muutmine

AS Emajõe Veevärk pikendas OÜ Cambiga sõlmitud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rendilepingu tähtaega kuni 1. augustini 2020. a, kuna AS Emajõe Veevärk poolt teostatud Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti „Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt” lõpparuande kinnitamine venis ja projekti lõpptähtajaks loetakse 29. juuli 2015. a. Seoses sellega on vajalik muuta ka OÜ Cambi selles piirkonnas veeettevõtjaks määramise tähtaega.

Vallavolikogu otsustas muuta Kambja Vallavolikogu 17. märtsi 2011 otsuse nr 67 „Veeettevõtja määramine” punkt 1. ja sõnastada see järgmiselt:

„1. Määrata OÜ Cambi (registrikood 10240934) veeettevõtjaks Kambja vallas Kambja aleviku, Vana-Kuuste ja lähiümbruse ning Rebase küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas kuni 1. augustini 2020. a.”

Vallavolikogu otsustas viia sisse muudatused ka vastavasse halduslepingusse.

Hoonestusõiguse seadmine

Rebase külas Pumbamaja kinnistul asuvat puurkaev-pumbamaja kasutab osaühing Cambi piirkonna ühisveevärgiga liitunud kinnistute veega varustamiseks. Ta on piirkonnas veeettevõtjaks. Kinnistu kuulub vallale.

Vallavolikogu otsustas:

  • seada hoonestusõigus Kambja valla omandis olevale Rebase külas asuvale Pumbamaja kinnistule OÜ Cambi kasuks;
  • hoonestusõigus eelnevalt nimetatud kinnistule seatakse tasuta 50 aastaks;
  • hoonestusõigust võõrandada või asjaõigusega koormata võib ainult omaniku nõusolekul;
  • hoonestajal on õigus kasutada kinnistut puurkaev-pumbamaja ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja hooldamiseks.
  • tunnistada kehtetuks Kambja vallavolikogu 22. märtsi 2012. a otsus nr 98 „Hoonestusõiguse seadmine”

Kambja valla osalemine MTÜ-s Vooremaa Geopark

Vallavolikogu 20. jaanuari 2015. a otsuse nr 41 “Vooremaa Geopargi partnerluslepinguga ühinemine” alusel ühines Kambja vald Vooremaa Geopargi partnerluslepinguga. Geopargi arendamise järgmise etapina on kavas luua mittetulundusühing (MTÜ) Vooremaa Geopark.

Vallavolikogu otsustas:

  • Kambja vald osaleb asutajaliikmena Tartu- ja Jõgevamaad hõlmavas mittetulundusühingus Vooremaa Geopark;
  • maksta mittetulundusühingu Vooremaa Geopark liikmemaksu 0,50 € elaniku kohta aastas.

Vallavanem Ivar Tedrema esitas vallavolikogule taotluse lubada temal tegutseda loodava MTÜ Vooremaa Geopark juhatuse liikmena.

Vallavolikogu otsustas lubada vallavanem Ivar Tedremal tegutseda MTÜ Vooremaa Geopark juhatuse liikmena.

 

Toivo Ärtis

Loetumad