0.9 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungeil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu istungeil otsustatust

Kambja vallavolikogu istungid toimusid 25. augustil ja 14. septembril 2016.

Taotluse esitamine Riigikohtule

Vallavolikogu otsustas:

„1.Esitada Riigikohtule taotlus algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus ja tunnistada haldusreformi seaduse § 3, 3. peatükk (§-id 9-13) ja § 24 lg 1 põhiseadusvastasuse tõttu kehtetuks.

2. Volitada AS-i Advokaadibüroo Varul esindama Kambja vallavolikogu riigikohtus punktis 1 nimetatud taotluse esitamisel ning läbivaatamisel. Selle ülesande täitmiseks on AS-il Advokaadibüroo Varul õigus volitada advokaadibüroo vandeadvokaate.“

Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

OÜ Bioegg Estonia esitas Kambja vallavalitsusele taotluse Mäekülas asuvale Kuusiku katastriüksusele mahekanala ehitamiseks.

Piirkond, kus asub Kuusiku maaüksus, ei ole Kambja valla üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega maaalaks. Kuusiku maaüksus asub väärtuslikul põllumaal, kus vastavalt üldplaneeringu punktile 2.9 uushoonestuse rajamisel ilma detailplaneeringut koostamata peab kaugus lähima hoonetekompleksini olema vähemalt 250 meetrit.

Eelpool nimetatud tingimus on täidetud ja Kambja vallavalitsuse 7. juuli 2016. a korraldusega nr 914 väljastati Mäekülas Kuusiku kinnistule (katastritunnus 28203: 005:0244) ehitusluba mahekanala ehitamiseks (ehitusregistri kood 120786691).

Vallavolikogu otsustas määrata Mäekülas Kuusiku katastriüksuse (katastritunnus 28203:005:0244) sihtotstarbeks maatulundusmaa 95% ja tootmismaa 5%.

Vastamine vallavolikogu liikmete arupärimisele

Vallavolikogu liikmed olid esitanud arupärimise Mäekülas asuvale Kuusiku kinnistule mahekanala ehitamise kohta. Arupärimisele vastasid vallasekretär Reet Kiuru ja vallavanem Ivar Tedrema, kes kinnitasid, et projekteerimistingimuste alusel saab antud kinnistule ehitada ainult ühe mahekanala (kuni 3000 kana).

Komisjoni moodustamine

Vallavolikogu 28. juuli 2016 otsusega nr 96 „Seisukoht Valgjärve vallavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimisteks” tehti Valgjärve vallale ettepanek läbirääkimiste alustamiseks Valgjärve valla Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade liitmiseks Kambja vallaga.

Vallavolikogu otsustas moodustada läbirääkimiste pidamiseks Valgjärve vallaga Valgjärve valla Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade liitmiseks Kambja vallaga ajutise komisjoni, millesse kuuluvad Irma Drenkhan (komisjoni esimees) ja Ivar Tedrema.

Määruse „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vallavolikogu täiendas 26. veebruaril 2016 kehtestatud määrust „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ uue toetuse liigiga – koolitransporditoetusega.

Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine

Vallavolikogu, arvestades toimunud salajase hääletamise tulemusi, otsustas valida Vabariigi Presidendi valimiskogusse Kambja vallavolikogu esindajaks Irma Drenkhani.

 

Toivo Ärtis

Loetumad