-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu oktoobriistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu oktoobriistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 13. oktoobril 2016.

Kambja valla arengukava 2014 – 2021 uue redaktsiooni kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla arengukava 2014 – 2021 uues redaktsioonis. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Kambja valla jäätmehoolduseeskiri

Vallavolikogu määrusega nr 53 kehtestati „Kambja valla jäätmehoolduseeskiri“, mis asendab alates 2011. aastast kehtinud jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo rakendamise korda.

Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestati eesmärgiga säilitada Kambja vallas puhas ja tervislik elukeskkond, rakendada jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse üldnõuded, korraldatud jäätmeveo korra, ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete ning tervishoiu-, hoolekande- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad või viibivad Kambja valla haldusterritooriumil.

Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vallavolikogu määrusega nr 54 asutatati kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Kambja valla jäätmevaldajate register” ning kehtestati registri pidamise kord.

Register asutati ja seda peetakse jäätmeseadusega kohalikule omavalitsusele jäätmehoolduse korraldamiseks sätestatud ülesannete täitmiseks. Registrisse kantakse ning registrist väljastatakse andmed, mis on seotud olmejäätmete kogumise ja veo korraldamisega, s.o korraldatud jäätmeveoga Kambja valla territooriumil.

Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille kasutuselevõtmise eesmärgid on:

  • arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  • arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  • arvestuse pidamine jäätmemahutite, jäätmeliikide ja jäätmetekkekohtade kohta;

Kambja vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

Liikluspindadele nime määramine

Vallavolikogu määrusega nr 52 kehtestati Vana-Kuuste külas liikluspindadele kohanimedeks Kooli tee ja Posti tee.

[Toimetajalt: Kui seaduskeelel põhinev väljenduslaad tavakeelseks tõlkida, siis nüüdsest on Vana-Kuuste küla kompaktse hoonestusega alale jäävatel liiklemiseks kasutatavatel teedel oma ametlikud nimed.]

Seisukoht Nõo vallavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

Nõo vallavolikogu 22. septembri 2016 otsusega nr 109 „Ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“ tehti Kambja vallale ettepanek läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Vallavolikogu otsustas nõustuda Nõo vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks. Otsus, mis jõustus teatavakstegemisest, edastati Nõo vallavolikogule, Tartu maavanemale ja rahandusministeeriumile.

Toivo Ärtis

Loetumad