Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

676

13. veebruaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Reola külas Kivastiku maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks ja Räni alevikus Kassisilma tn 3 krundile detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusluba Räni alevikus Lehe tn 20 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Kassisilma 11 spordihoone püstitamiseks, Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 2 ja 4 ridaelamute püstitamiseks, Sirvaku külas Veiniallika maaüksusele suvila püstitamiseks ja Sulu külas Jupri maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Jaagu tn 5 üksikelamule ja Räni alevikus Lehe tn 14 kahe korteriga elamule.

Määrata Lemmatsi külas asuva Linnavere tee 19 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja vallavalitsuse 22.11.2019 korralduse nr 1517 „Sundvalduse seadmine” punktis 1.1 ning lugeda õigeks, et sundvaldusega koormatava ala suurus on 29 m².

Määrata Reola külas asuva Vanakooli tee 10 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Määrata Uhti külas asuvate Kuivajõe ja Kuivaoksa kinnisasjade liitmise käigus tekkinud katastriüksusele lähiaadress Uhti küla, Kuivajõe ja sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Uhti külas asuvate Kuivaniidu ja Kuivalehe kinnisasjade liitmise käigus tekkinud katastriüksusele lähiaadress Uhti küla, Kuivaniidu ja sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Pulli külas asuva Reinu katastriüksusejagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 13 isikule kogusummas 1 117 eurot.

Lõpetada hooldus ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava elukoha vahetusega ning lõpetada kahe isiku hooldus ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatavate isikute surmaga.

Määrata isikule hooldaja ja määrata hooldajale toetus 60 eurot kuus.

Keelduda isikule küttetoetuse maksmisest seoses asjaoluga, et isik elab keskküttega korteris.

Tasuda alates 01.02.2020 Kambja vallavalitsuse eelarvest isiku üldhoolduskulud OÜ Värska Südamekodu esitatud arvete alusel ulatuses, mille tasumiseks ei piisa isiku pensionist.

Tasuda 2020. aastal isiku sotsiaaltranspordikulud teenuse osutajate esitatud arvete alusel.

Toetada 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames huvihariduse taotlusi kogusummas 27 292 eurot.

Kiita heaks Tartu notar Tiina Tombergi 24.01.2020. a tõestatud osaühing Cambi (jagunev ühing), OÜ Ülenurme Teed (omandav ühing) ja OÜ Olme (omandav ühing) jagunemisleping.

20. veebruaril otsustati

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Nõmmiku 7 ja Nõmmiku 9 korterelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Villa tn 2/4 ridaelamule, Soinaste külas Pesapaiga 8 paariselamule, Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 5 korterelamule, Saialille 20, 22 ja 24 paariselamutele, Räni alevikus Kristalli tn 23 üksikelamule ning Pangodi külas Teini maaüksusel asuvale päikeseelektrijaamale.

Algatada Tõrvandi alevikus asuva Tõrvandi keskusala detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Korraldada riigihange nimetusega „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, mille tulemusel sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 30.10.2021.

Kinnitada Kambja valla 2020. aasta hankeplaan.

Määrata Palumäe külas asuva Kase katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Räni alevikus asuva Raja maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Räni alevikus asuvale Tiigrisilma tänava lõik 1 kinnisasjale.

Volitada Kambja vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti täitma Kambja vallavalitsuse nimel eestkostja ülesandeid.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kahele isikule kogusummas 82 eurot, jätta kahe isiku taotlused toetuse saamiseks rahuldamata.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus isikule osutatud lapsehoiuteenuse eest perioodil 01.01.2020–30.06.2020.

Tasuda isikute võlanõustamisteenuse eest OÜle Avitas. Kambja vallavalitsus tasub kuni 10 tundi võlanõustamisteenuse eest vastavalt esitatud arvetele.

Määrata huvihariduse toetus summas 500 eurot sportlasele laskesuusavarustuse ostmiseks ja transpordikulude tasumiseks 2020. a kevadhooajal.

Anda nõusolek Simo Zeigole ilutulestiku korraldamiseks 22.08.2020 ajavahemikul kl 23.00-23.30 kestusega ca 5 minutit Mileedi Lillemaja peosaali juures asukohaga Tööstuse tee 5, Tõrvandi alevik.

Määrata Reola külas Reola – Unipiha teel asuvate bussipeatuste nimeks Kusta.

Eraldada toetus eeldatava eelarve ja Linpro Ehitus OÜ 31.12.2019 esitatud hinnapakkumuse alusel puudega isikule summas 4 338 eurot.

Pikendada äriruumi üürilepingut OÜga Rockweld Ropka töökoja kinnistul hooneosa üürimiseks 01.03.2020-28.02.2025.

27. veebruaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Õssu külas Hõbepaju tn 14a maaüksusele üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Ringtee 1 krundil olemasoleva koolihoone rekonstrueerimiseks lasteaiaks ning Kambja alevikus Kesk tn 12/Kambja põhikool krundile mänguväljaku rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Leetsi tn 14 krundile püstitatud üksikelamule, Laane külas Sirmiku 6 krundile püstitatud üksikelamule ning Pangodi külas Käpa AÜ 34 krundile püstitatud üksikelamule.

Määrata Külitse alevikus asuva Takja maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Ülenurme vallavalitsuse 30.01.2002 määrusega nr 1 „Tänavanimede määramine Külitse külas“ määratud Pihlaka tee liikluspinna ruumikuju.

Pikendada hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud Tanel Tormi projekti „Sirvaku küla Tormi talu puurkaevu rajamine“ tingimuste täitmise tähtaega kuni 10.04.2020.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused neljale isikule kogusummas 270 eurot, jätta ühe isiku taotlus toetuse saamiseks rahuldamata.

Toetada 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Kambja kooli huvihariduse taotlust suusakomplektide ostmiseks summas 2475 eurot.

Anda Meeli-Ingli Käblikule taksoveo sõidukikaart sõiduki Volkswagen Sharan (riiklik registreerimismärk 408MLX) kasutamiseks taksoveol.

5. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Tartu mnt 5 maaüksusel asuva spordihoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 45 krundile üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Kotka tn 5 krundile üksikelamu püstitamiseks, Madise külas Tatra maaüksusele varjualuse rajamiseks, Soinaste külas Jaagu tn 10 ja 11 kruntidele üksikelamute püstitamiseks ning Välja tn 1 krundile olemasoleva hoone laiendamiseks, Ülenurme alevikus Veskivilla tn 18 krundile üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Kauba tee 4 krundil olemasoleva tanklahoone laiendusele, Õssu külas Lepiku tee 9 krundil püstitatud üksikelamule ja Soinaste külas Käokeele tn 2 krundil püstitatud üksikelamule.

Võtta vastu Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneering ning korraldada Räni alevikus asuva Kassisilma tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise ja suure sademete hulga tõttu ning silmapaistva liiklustiheduse pärast keelata Kambja vallas alates 9. märtsist 2020 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused kolmele isikule kogusummas 300 eurot, jätta ühe isiku taotlus hooldajatoetuse saamiseks rahuldamata.

Tasuda isiku võlanõustamisteenuse eest esitatud arvete alusel kuni 10 tunni ulatuses OÜle ProVida Kliinik.

Määrata isikule ühekordne huvitegevuse toetus summas 450 eurot.

Maksta Kuressaares 08.-09.02.2020 Eesti MVl valda esindanud võrkpallimeeskonnale 45+ kuludokumentide alusel ühekordset transporditoetust summas 498 eurot.

Anda Meelis Sepale sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol ning väljastada sõidukikaart.

Kehtestada pere- ja noortekeskuste ruumide üürihinnad.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineSoovin osta elamumaad
JärgmineVallavolikogu veebruariistung