Vallavalitsuse istungilt

405

29. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Haage tee 28 maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Tehnopargi tee 1 teenindushoone püstitamiseks, Kullaga külas Pepi maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Ülenurme alevikus Villa 24 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Kaera tn 3 üksikelamule, Räni alevikus Okka tn 9 üksikelamule ja Räniküla tn 7 üksikelamule.

Kehtestada Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse detailplaneering.

Kiita heaks projekti „Väikehaldja talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2201,14 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 220,11 eurot.

Kiita heaks projekti „Jõekääru talu, Aakaru küla, salvkaevu renoveerimine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 937,61 eurot.

Pikendada hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud seitsme projekti tingimuste täitmise tähtaega kuni 29.01.2021.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 5 isikule kogusummas 530 eurot.

Määrata isikule ühekordne ravitoetus abivahendi ostmiseks summas 204,50 eurot.

Kambja vallavalitsus tasub alates 02.11.2020 igakuiselt isiku hooldamise eest Imastu Hooldekodus 220 eurot.

Volitada sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme täitma Kambja vallavalitsuse nimel isiku eestkostja ülesandeid.

Anda nõusolek laste arvu suurendamiseks kahe lapse võrra s.o 24-ni Kambja lasteaia Mesimumm Päikesejänkude rühmas.

Kinnitada Ülenurme lasteaia Nurmepesa hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kooskõlastada Kambja lasteaia Mesimumm töötajate koosseis seisuga 03.08.2020.

Kooskõlastada Kambja põhikooli töötajate koosseis seisuga 01.09.2020.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Järve tee 3a, Külitse alevik perioodil 01.11.2020-30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022.

Kino maale