Avalik kiri Külitse elanikele!

1015
Külitse reoveekogumisala kaart

Suvest on saanud sügis ja te kõik olete oodanud veevärgi teemadel vastuseid. Peame teatama, et projektile „Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ SA KIK keskkonnaprogrammist rahastust ei antud.

Tuleb tõdeda, et Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on väga keeruline rahastust saada. SA KIK on välja toonud erinevaid põhjuseid. Kõige olulisem on ühisveevärgiga liitumisel soovijate arv, praegu on see 62% piirkonna elanikest. KIK soovitas edasisel taotlemisel kõrgemate hindepunktide saamiseks vähendada taotletavat summat ja suurendada omaosalust ning juurde lisada uute liitujate nõusolekuid (hetkel puudub vastus ca kolmandiku kinnistute osas).

Kambja vallavalitsus soovib igal juhul projektiga edasi liikuda. Sh tuleb elanike omaosaluse kõrvale otsida edasi täiendavaid rahastusallikaid (sh SA KIK vahendusel) või kaaluda selle projekti maksumuse osalist lisamist valla eelarvestrateegiasse. Viimane eeldab mõistagi vallavolikogu otsust.

Külitse veevärgi tehnoloogilise projekti kohaselt on vesi ja kanalisatsioon planeeritud välja arendada Tartu linnaveevõrgu baasil, kuid rahastust saab SA KIKist taotleda ainult Emajõe Veevärk. Seetõttu on vallavalitsus olnud vee-ettevõtetega pidevas suhtluses ning pidanud läbirääkimisi edasiste sammude osas. Vallavalitsus otsustas, et projektiga edasi liikumiseks on õige alustada vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimist ning esitada rahastamisetaotlus uuesti keskkonnainvesteeringute keskusele. 16. septembril 2021 toimunud Kambja vallavalitsuse istungil otsustati välja kuulutada avatud riigihange „Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine projekteerimine“. Ehitusprojekti tellib ja tasub vallavalitsus eelarvelistest vahenditest (eelarves 200 000 eurot).

Ehitusprojekt tellitakse kahes osas, esimene osa on Tartust Külitsele maantee äärde planeeritud torustikud ja teine osa on Külitse aleviku territoorium. Maantee äärde projekteerimisel on kinnistu omanik suures osas transpordiamet ning seetõttu on lihtsam seada veevärgi kasuks isiklikku kasutusõigust.

Külitse alevikus, eelkõige aedlinnas ei ole tänavate maa-ala, seetõttu on seal piirkonnas vajalik suhelda iga kinnistu omanikuga eraldi, mistõttu kulub projekteerimisele rohkem aega.

Et parandada omavahelist infovahetust, loodab vallavalitsus, et selle projektiga seotud Külitse elanike seas on keegi valmis nö piirkonna kõneisikuna ka sellesse panustama. See kiirendaks suhtlust valla vee-ettevõtetega ning võimaldaks operatiivsemalt piirkonna elanikelt konkreetsetes küsimustes tagasisidet saada.

Kambja vallavalitsuses tegelevad kõnealuse projektiga keskkonnaspetsialist Taivo Prants ja  valla arendusjuht ning projektiga seotud teemadel võib meie poole alati pöörduda.

TAUSTAINFO

Vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk esitas rahastamistaotluse SA KIKle. Varem koostatud tehnoloogilise projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ eelarve järgi taotleti rahalisi vahendeid 2 000 000 eurot. ASi Infragate Eesti koostatud Külitse piirkonna vee- ja kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti järgi varustatakse Külitse alevik veega Tartu linna ja Külitse aleviku vahelise transiitveetoru baasil. Reovee puhastamine toimub Tartu linna reoveepuhastis. Selleks rajatakse isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustikuna ning reovee ülepumplatega kombineeritud kanalisatsioonitorustik Külitse alevikus asuvalt ja riigile kuuluvalt Ojaheina kinnistult KÜ 94901:005:1580 kuni juba olemasoleva Tartu linna kanalisatsioonitorustikuni, mis asub sarnaselt veetorustikuga Jõhvi-Tartu-Valga maantee (riigimaantee nr E264/3) ja riigimaantee nr 22128 Lemmatsi–Leilovi ristmikul.

Rajatava kanalisatsiooni ühendustorustiku pikkuseks 3100 meetrit. Torustiku täpsed parameetrid selguvad edasise projekteerimise käigus.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale