Soinastes algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering

942
AS Respo Haagised IT-arenduste juht Kaarel Matsin Tõrvandis haagisemüügi iseteeninduspunktis. Foto: AS Respo

Teisipäeval algatas vallavolikogu Soinaste külas asuvate Jaani ja Leetsi maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteseisukohad. Vastavalt eelhinnangule detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneeringu koostamise ettepaneku tegijaks on maaüksuste omanik AS Respo Haagised. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse maaüksustele saada ehitusõigust kuni 20 000 m² lao- ja tootmishoonete ehitamiseks (kuni 18m kõrgused) ning kuni 50 000 m² hoiuplatside rajamiseks.

Kehtiva valla üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse kohaselt maaüksustele määratud perspektiivne elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon. Samuti on määratud äri- ja tootmishoonete maksimaalseks kõrguseks 12 m. Seega sisaldab taotlus kehtiva üldplaneeringu lahendust muutvat ettepanekut Jaani ja Leetsi maaüksuste osas.

Ettevõte on kasvanud

Respo Haagised alustas oma tootmist pea 30 aastat tagasi ning on selle aja jooksul jõudsalt kasvanud. Detailplaneeringu realiseerimine annab ettevõttele võimaluse realiseerida oma arenguplaane, mis võimaldab säilitada konkurentsivõimet, luua uusi töökohti, vähendada toodete materjalimahukust, suurendada tootlikkust, kasvata lisandväärtust ja ekspordi mahtu.

Planeeritavatest ehitistest kõige mõjukam  oleks kuumtsinkimise hoone rajamine ettevalmistus- ja keevitusjaoskonna kõrvale, mis vähendaks oluliselt CO heidet ning see tooks kaasa ka nn tootmise jalajälje vähendamise keskkonnale. Eelkõige on see tingitud sellest, et käesoleval hetkel transporditakse valmistatud konstruktsioonid kuumtsinkimiseks Harjumaale ja siis tagasi. Kuumtsinkimise võimalusel jääks selline hulk kilomeetreid läbimata ning CO heide väheneks.

Suuremaid tööandjaid erasektoris

Samuti on AS Respo Haagised valla üks suuremaid tööandjaid erasektoris. Kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest on kaasa aidata valla arengule. Üheks selliseks toetuse võimaluseks on toetada piirkonna ettevõtlust luues neile tingimused ja võimalused edasiseks arenguks. Toetamise teiseks eesmärgiks on luua võimalused uute töökohtade loomiseks.

Ametid olulist kaasnevat keskkonnamõju ei tähelda

Kavandatavale detailplaneeringule on koostatud eelhinnang, mille koostamisel arvestati seadusest tulenevate kriteeriumitega ning kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Samuti küsiti koostatud eelnõule ja eelhinnangule asjaomaste asutuste seisukohti. Põllumajandus- ja toiduamet ei esitanud detailplaneeringule omapoolseid tingimusi ega piiranguid. Keskkonnaamet on seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.

HEIGO MÄGI

Kino maale
EelmineAvalik kiri Külitse elanikele!
JärgmineKinnitati valla tänavune esimene lisaeelarve