Valminud on uus jäätmekava

329

Kambja valla jäätmekava aastateks 2022-2027 eelnõuga on võimalik tutvuda 06.-20.01.2022 Kambja vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme alevik) ning vallaveebis.

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab Kambja vallavalitsusele esitada kirjalikult kuni 20.01.2022.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 26.01.2022 Tõrvandi alevikus Ringtee 1 algusega kell 16.

Jäätmekava on valla arengukava osa, mis käsitleb Kambja valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseadusele.

Kava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, sealjuures rõhutada seatud strateegilisi eesmärke, käsitleda nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ning vajadusel nende maksumust. Lisaks antakse ülevaade omavalitsuse jäätmehoolduse hetkeolukorrast, sealhulgas ülevaade valla haldusterritooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse kohta ning hinnang tuleviku jäätmevoogudest ja täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse kohta, käsitletakse jäätmekäitluse alternatiive ning hinnatakse jäätmekäitluse eeldatavat keskkonnamõju.

Jäätmekava koostamise käigus analüüsiti Kambja valla jäätmemajandust puudutavaid materjale ja Eesti kohta koostatud jäätmealaseid uuringuid.

Keskmiselt tekitab Kambja valla elanik aastas 324-918 kg olmejäätmeid. See teeb viie aasta keskmiseks 546 kg/in, mis on oluliselt rohkem kui Eesti keskmine (369 kg/in).


Jäätmekava väljapanek: https://www.kambja.ee/uus-jaatmekava

Kino maale
EelmineAvarii Kambjas
JärgmineEnergiakulude kasvu leevendamise toetusest