Vallavalitsuse istungilt 09.11.2022

314
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, ning keskkonnaküsimused. Anti ülevaade volikogu menetlusse suunatud eelnõudest. Valiti Tõrvandi Kooli ehitusprojekti ekspertiisi läbiviija.

Antud projekteerimistingimised

 • Pühi külas Meesaku kinnistule suvila projekteerimiseks
 • Laane külas Kastepiisa maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Laane külas Taevasina maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Lepiku külas Seedri maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuvale Kuslapuu 30 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

Antud kasutusload

 • Tõrvandi alevikus asuvatele Pärnaõie L4, Raudrohu L1, Raudrohu L2, Raudrohu L3, Raudrohu L4 kinnistutele rajatud avalikkusele ligipääsetavale erateele
 • Tõrvandi alevikus Raudrohu 1, Raudrohu 2, Raudrohu 3, Raudrohu 4, Raudrohu 5 kinnistutele püstitatud kahe korteriga elamutele
 • Tõrvandi alevikus Aia 3 kinnistul asuvale avalikule mänguväljakule
 • Lemmatsi külas Urva 9 kinnistule püstitatud üksikelamule

Kinnitatud hajaasustuse 2021 programmi raames esitatud projektid:

 • „Niidumetsa majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1729 eurot, kandes taotleja pangakontole 172,90 eurot;
 • „Puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5004,90 eurot, kandes taotleja pangakontole 500,49 eurot.

Määratud jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed

 • Räni alevikus Ränirahnu tee 38 (tunnus 94901:001:0680, pindala 71 893 m2, sihtotstarve maatulundusmaa)
 • Mäekülas Kuusiku katastriüksus 28203:005:0244
 • Räni alevikus asuvad katastriüksused

Anti nõusolek Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringu XI kuni XIV etapi realiseerimisel tekkinud registriosade III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) kustutamiseks.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Riiviku külas asuvale Meose-Riiviku tee maaüksusele.

Sotsiaalküsimustes volitati sotsiaalosakonna juhatajat täitma Kambja Vallavalitsuse nimel isiku eestkostja ülesandeid. Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele hooldajale seoses hoolduse lõppemisega. Määrati sotsiaaltoetusi kuuele isikule.

Loeti jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 10.11.2022—30.04.2023 nelja kinnistu jäätmevaldajad.
Välja maksti Kambja vald, Ülenurme alevik, Poldri 1 korteriühistu jäätmemaja ehitamise toetus summas 4000 eurot.

Võõrandati Telia Eesti AS-le sidekanalisatsiooni trass kogupikkusega 2260 m, mis asub Kambja vallale kuuluvatel Mingi ja Nirgi tee aladel.

Volikogu menetlusse esitatakse eelnõud „Tõrvandi Kooli põhimäärus“, „Kambja Kultuuri ja Spordi põhimäärus“ ja „Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ .

Hangetega seotud teemadest valiti Tõrvandi Kooli ehitusprojekti ekspertiisi läbiviijaks AS Infragate Eesti. Tööde kogumaksumus käibemaksuga on 13 080 eurot.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme lasteaed ootab meeskonda asendustöötajat
JärgmineVõimlemisklubi Ülenurme võimlejad näitavad ülikõrget taset