Vallavalitsuse istungilt 23.11.2022

368
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning keskkonnaküsimused. Tehti ümberkorraldusi Kambja valla ja Tartu linna vahelises bussiliiniveos. Määrati huvihariduse ja ühekordseid toetusi.

Antud projekteerimistingimised

 • Raanitsa külas Paunaotsa kinnistule elamu projekteerimiseks
 • Laane külas Roheluse maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks

Antud ehitusload

 • Reola külas Roosi 2 ja Roosi tänava maaüksustele veetorustiku rajamiseks
 • Reola külas Roosi 2, Roosi 4 ja Roosi tänava maaüksustele reoveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Ülenurme alevikus Paruni tänava, Paruni tänav J8 ja Paruni tänava J9 maaüksustele gaasitorustiku rajamiseks
 • Ülenurme alevikus Paruni tänava maaüksusele reoveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Antud kasutusload

 • Soinaste külas Kiire 11 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Kiire 10 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Kiire 9 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Kiire 7 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus asuvale Saarekese tänava maaüksusele rajatud avalikult kasutatavale teele
 • Ülenurme alevikus Paruni 1 kinnistule püstitatud korterelamule
 • Ülenurme alevikus Paruni 3 kinnistule püstitatud korterelamule
 • Õssu külas Põhjala 15 kinnistule püstitatud laohoonele

Kehtestati Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneering.
Uuendati projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul menetlust osas, millega Osaühing Albatrek taotleb PlanS § 140 lg 9 alusel detailplaneeringule kruntide täisehitamise protsenti 30%.

Kinnitati hajaasustuse 2021 programmi raames esitatud projekti „Pugu puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4421,35 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 442,13 eurot.
Otsustati mitte taotleda munitsipaalomandisse Soinaste külas asuvat, Variku-Partsi tee, Jaama ja Kuke kinnisasjade vahele jäävat Partsi tee J1 katastriüksust tunnusega 28301:001:0986 pindalaga 240 m2.
Anti ostueesõigusega erastamiseks Jaanus Koortile 4817/10000 mõttelises osas ja Merle Miilmannile 5183/10000 mõttelises osas Sulu külas Pikksaare katastriüksus üldpindalaga 3262 m2, sihtotstarbega elamumaa.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetusi kahele isikule ja jäeti üks avaldus sotsiaaltoetuse määramiseks rahuldamata. Anti nõusolek üürilepingu sõlmimiseks.

Välja makstakse Ülenurme aleviku Heki 2 korteriühistu jäätmemaja ehitamise toetus summas 4 000 eurot.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetakse perioodil 23.11.2022—30.04.2023 Polli kinnistu Kullaga küla ja Viirpuu 9 kinnistu Räni aleviku jäätmevaldajad.

Ümber korraldatakse Kambja valla ja Tartu linna vaheline avalik bussiliinivedu, lõpetades maakonna liini nr 37. MTÜga Tartumaa Ühistranspordikeskus sõlmitakse sihtotstarbelise toetuse leping maakonnaliinivõrgu pikendamiseks ja tihendamiseks marsruudil Männi–Ülenurme keskus–Tõrvandi–Lõunakeskus–Maarjamõisa–Tartu bussijaam.

Huviharidusteemadest määrati toetus huvitegevuses osalemiseks.

Eraldatud ühekordsed toetused

 • Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid esimese advendi ürituse korraldamiseks 950 eurot
 • Kõike Kaunist MTÜ-le Linnaveere Ott müügiks vajaliku inventari soetamiseks 500 eurot

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜlenurme maadlejad edukad Vooremaal
Järgmine2023. aastast muutub lasteaia kohatasu