Vallavalitsuse istungilt 04.01.2023

276
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning hankeküsimused. Kinnitati 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava. Moodustati valimisjaoskonnad. Kiideti heaks 2023. vallaeelarve esialgne eelnõu.

Anti projekteerimistingimused Külitse alevikus asuvale Kikkaoja tee 13 olemasoleva üksikelamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Antud ehitusload

 • Soosilla külas Kose tee 19 päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Soinaste külas Rehepapi tee 25 päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Külitse alevikus Järve tee 4a üksikelamu püstitamiseks
 • Vana-Kuuste külas Metsanurga puurkaevu rajamiseks
 • Soinaste külas Kevade tänava kinnistul kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Soinaste külas Kevade 13, Kevade tänava ja Tartu mnt 49 kinnistutel kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 • Soinaste külas 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee, 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T13, 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T14, 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T18, 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T2, 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T9, Kevade 1, Kevade tänava ning Põllusaare ja Ülenurme alevikus Kaasiku tänava ja Kasevälja tee kinnistutel veetorustiku rajamiseks
 • Lalli külas Miku päikeseelektrijaama rajamiseks

Antud kasutusload

 • Kambja vallas Kavandu külas Matsi kinnistule püstitatud abihoonele
 • Soinaste külas Pesapaiga 5 kinnistul asuvale avalikule mänguväljakule
 • Lemmatsi külas Mäelille 6 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Räni alevikus Saarekese 12 kinnistule püstitatud ridaelamule

Määrati Tõrvandi alevikus asuva Kohviku katastriüksuse sihtotstarbeks 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Sotsiaalküsimustes maksti isikule tervisetoetust ja seati isiku üle hooldus ning määrati hooldajale hooldajatoetus. Tasuti SA-le Eesti Agrenska Fond puudega lapse lapsehoiuteenuse eest perioodil 01.01.2023–31.12.2023 kuni 470 tundi.

Hankeküsimustes otsustati korraldada riigihanked

 • „Toiduainete tarne Kambja valla haridusasutustesse 2023—2025. aastal“ avatud hankemenetlusena
 • „Linnavere filiaali mööbli hankimine“ avatud hankemenetlusena

Tunnistati lihthanke „Kambja põhikooli mängu- ja treeningväljaku ehitamine“ pakkuja Tiptiptap OÜ esitatud pakkumus hanketeates ja hanke alusdokumentides esitatud vastavuse tingimustele vastavaks.
Kinnitati ostumenetluse „Aarike paisjärve rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ tulemus ning sõlmitakse leping Merin OÜga, pakkumuse kogumaksumus 18 000 eurot koos käibemaksuga.
Sisse viiakse Kambja valla 2022. aasta hankeplaani muudatused.
Kitman Thulema ASle esitatakse lepingu täitmise nõue tulenevalt ostu-müügilepingust „Ülenurme spordihoone sisustuse tarnimine ja paigaldamine“ kohustuse täitmine 10.02.2023.
OÜle Eltam esitatakse lepingu täitmise nõue tulenevalt töövõtulepingust, tänavavalgustuse ehitamine Kambja vallas Nõlva tee ja Kasevälja teel (kohustuse täitmine 30.04.2023).
Lõpetati Külitse ÜVK projekteerimise leping SWECO Projekt ASga poolte kokkuleppel.

Kinnitati 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava tegevuste lõikes.

Võeti vastu määrus valimisjaoskondade moodustamise kohta.

19. ja 20. detsembril toimunud vallavalitsuse töökoosolekute põhjal kiideti heaks 2023. a vallaeelarve esialgne eelnõu.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTartu jäätmejaamades tuleb esitada ID-kaart
JärgmineToimuvad Kambja Valla Noortevolikogu valimised